جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


فصل اول - اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361
مواد 1 و 2 و 3 و 5 و تبصره 4 ماده 21 و مواد 23 و24 و25 و بند 4 ماده 26و مواد 27 و 28 و29 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بشرح زیراصلاح و ماده 26 مکرر به آن اضافه میگردد:
ماده 1- برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی بهداشتی ،آموزشی ،فرهنگی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور هر روستا ، دهستان ، بخش ، محل ، شهر، شهرستان ، و استان شورای بنام شورای اسلامی ده ، دهستان ،بخش ، محل (محله - منطقه )شهر،شهرستان ،استان و شورای عالی استانها براساس مقررات این قانون تشکیل میگردد0
ماده 2- برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری بعهده وزارت کشور میباشد 0
تبصره - مسئولان اجرائی موظفند حداقل 10 روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالی حوزه های انتخابیه برسانند0
ماده 3- مدت اعتبار شوراهای اسلامی کشوری 4 سال میباشد0
ماده 5- در هر یک از شوراهای اسلامی در هر سطحی معادل بیش از نصف اعضای اصلی شورا به ترتیب آراء بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب میگردند0
تبصره 1- بجای آن عده از اعضای شوراها که بعللی از عضویت شورا خارج میشوند شورا از اعضای علی البدل بترتیب رای برای عضویت دعوت مینمایند0
تبصره 2- انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کشوری با اکثریت نسبی آراء خواهد بود0
تبصره 4 ماده 21-در صورتیکه طبق مقررات قانونی هر یک ازشوراها منحل شود وزارت کشوربایدظرف مدت دو ماه انتخابات را تجدیدنماید0 ماده 23- شرایط انتخاب کنندگان 0
الف - حداقل سن 15 سال تمام 0
ب - سکونت در محل (حداقل یکسال )0
تبصره 1- سکونت یکساله باید به زمان اخذ رای متصل باشد0
تبصره 2- کسانیکه محل کارآنان خارج ازمحدوده شورای اسلامی بوده ولی افراد تحت تکفل آنان (همسرو فرزندان )حداقل یکسال قبل از انتخابات سکونت دائمی در حوزه انتخابیه داشته باشند میتوانند در همان حوزه رای دهند0
ج - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 0
ماده 24- شراطی انتخاب شوندگان 0
الف - حداقل سن بیست و دوسال 0
ب - سکونت در شهر یا روستای حوزه انتخابیه (حداقل یکسال تمام ) ویا سابقه نمایندگی مجلس در آن حوزه 0
تبصره -سکونت یکساله باید بزمان ثبت نام متصل باشد0
ج - اعتقاد و تعهد عملی به اسلام ،ابراز وفاداری به قانون اساسی جهموری اسلامی ایران 0
تبصره - در مناطقی که اقلیتهای دینی شناخته شده درقانون اساسی اکثریت دارند ،وفاداری به قانون اساسی کافی است 0
د- عدم گرایش به احزاب ،سازمانها وگروههای غیرقانونی ویامبتنی بر عقاید التقاطی و غیر الهی 0
ه -آشنائی بامسائل اجتماعی وعدم سابقه خیانت درامانت وکلاهبرداری ومحکومیت به جرائمی که مستوجب حد شرعی میباشد0
و - عدم وابستگی به رژیم سابق 0
ز- عدم اشتهار به فساد اخلاق 0
ح - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 0
تبصره - تغییر شرایط مذکور در بندهای ب ،ج ،د،ه ،ز ،به تشخیص دادگاههای صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد0
ماده 25-در روستاهائیکه بین 20 تا 50 خانوار یا 100 تا250 نفر جمعیت داشته باشند سه نفر و درروستاهائیکه بین 50تا150 خانوار یا 250 تا750 نفر جمعیت داشته باشند 5 نفر ودر روستاهائیکه بیش از 150 خانوار یا بیش از 750 نفر جمعیت داشته باشند 7نفر بعنوان اعضای شورا انتخاب میشوند0
تبصره - پس از شمارش آراءاگر بعلت تساوی آراء دو یا چند نفر ازمنتخبین تعیین اعضای شوراممکن نباشد،اولویت با فردیا افرادی است که سواد خواندن و نوشتن دارند ودر شرایط مساوی با قرعه تعیین تکلیف میشود0
بند 4 ماده 26- همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ وعمران مزارع ،باغها ،مراتع ،جنگلها،اماکن عمومی و راههای فرعی و روستائی و ارائه طرح وپیشنهاد در این زمینه ها به شورای دهستان 0
ماده 27-شورای اسلامی بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرهاو دهستانهای آن بخش تشکیل میگردد0
تبصره - حداکثر ظزف 15 روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش ،شورای اسلامی بخش به دعوت بخشدارتشکیل میگردد0
ماده 28- تعداد اعضای شورای اسلامی هر بخش به تعداد شهرها و دهستانهای آن بخش خواهد بود0
تبصره - تعداد اعضای شورای اسلامی بخش حداقل پنج نفر خواهندبود و در صورتی که بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد ،بقیه اعضاء به تناسب جمعیت وبوسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستانها برای شورای بخش تعیین میشود0
ماده 29- بندهای 2 و5 و6 ماده 29 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بشرح زیر اصلاح و بند 8 ماده مذکور حذف گردید0
بند2-برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در جهت تشکیا تعاونیها و نظارت بر آنها در حوزه فعالیت خود0
بند5-تهیه وتنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات وآمار لازم براساس مشخصات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی حوزه فعالیت 0
بند 6- ایجاد شرایط لازم وکمک به شوراهای اسلامی دهستانها درجهت حفظ وعمران مزارع ،مراتع واماکن عمومی و راههای فرعی و روستائی در حوزه فعالیت خود 0
(بند 8 ماده 29 حذف گردید0)
ماده 26 مکرر- وظایف واختیارات شورای اسلامی دهستان بشرح زیراست 0
1- بررسی واقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها بمنظور توسعه کشاورزی و صنایع روستائی و نظارت بر آنها 0
2- همکاری با مسئولین اجرائی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمع آوری اطلاعات وآمار لازم براساس مشخصات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و منابع طبیعی حوزه فعالیت 0
3- نظارت بر حفظ ونگهداری و بهره برداری از تاسیسات وتجهیزات عمومی و عمرانی ،مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در دهستان 0
4-ارائه طرحها وپیشنهادهای اصلاحی در جهت بهبود امور اجتماعی وعمرانی حوزه فعالیت به مسئولین اجرائی وشورای مافوق 0
5-کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید،توزیع ،مصرف ونظارت بر کار آنها در روستاهای حوزه فعالیت خود0
6- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه های عمرانی 0
7- تشویق وترغیب مردم جهت انجام امور خیریه وایجاد اماکن و موسسات عام المنفعه 0
8- دریافت طرحها وپیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها وارسال آن به شورای مافوق جهت پیگیری 0
فصل دوم - کلیات
ماده 1- انتخابات شوراهای اسلامی کشوری بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد 0
ماده 2- داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی که از طریق آراء مستقیم مردم تعیین میشوند نمی توانند همزمان دربیش از یک شورا خود را داوطلب نمایند0 در غیر اینصورت نامزدی آنان باطل واز شرکت درانتخابات همان دوره محروم می گردند0
ماده 3-هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار ودر یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد0
ماده 4- انتخاب اعضای شوراهای اسلامی با رای مخفی خواهد بود0
ماده 5- در موارد ذیل با تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه مربوط برگهای رای باطل ولی جزء آراء ماخوذه محسوب شده ومراتب در صورت جلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهدشد0
1- آراء ناخوانا باشد 0
تبصره - چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خواناو ناخواناباشدفقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود0
2- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد 0
3- آرائی که دارای نام رای دهنده ویاامضاءو یااثرانگشت وی باشد0
4- آرائی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد0
ماده 6- در موارد ذیل با تایید هیات نظارت مربوطه ،برگهای رای باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد0
1- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد0
2- آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد0
3- آراء کسانیکه به سن قانونی رای نرسیده باشند0
4- آرائیکه با تقلب و تزویر (در تعرفه ها،آراء ،صورتجلسات ، شمارش )بدست آمده باشد0
5- آرائیکه باشناسنامه افراد فوت شده یاغیرایرانی داده شده باشد0
6- آرائیکه باشناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد 0
7- آراء تکراری 0
8- آرائیکه با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد0
9- آرائیکه فاقد مهر انتخاباتی باشد0
10- آرائیکه سفید به صندوق ریخته شده باشد0
11- آرائیکه از طریق تهدید بدست آمده باشد0
12- آرائیکه روی ورقه ای غیر از برگ رای نوشته شده باشد0
تبصره 1- کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یابرگهای تعرفه باشد،باطل و جزء آراء ماخوذه محسوب نخواهد شد0
تبصره 2- آراء زائد مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رای کسر میشود0
ماده 7- کلیه وزارتخانه ها،سازمانها ،ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی وکلیه سازمانهائیکه شمول قانون بر آنهامستلزم ذکرنام است موظفند برحسب درخواست وزارت کشورکارکنان وسایرامکانات خود راتاخاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند0 بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکورجزءایام ماموریت محسوب خواهد شد0
تبصره - وزارت کشور موظف است بنا به درخواست هیاتهای نظارت استانها و شهرستانها وسایل وامکانات مورد نیاز را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قرار دهد و همچنین کلیه وزارتخانه ها سازمانها،ادارات ونهادهای قانونی وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست هیاتهای مذکور کارکنان خود را تاپایان انتخابات در اختیار آنها قرار دهند0
ماده 8- هزینه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی می باشد0
ماده 9- شهرکهائی که درمحدوده قانونی شهرها قراردارند درحکم محله یا منطقه و شهرکهائی که خارج از محدوده قانونی شهرهاقرار گرفته اند در حکم روستا محسوب میشوند0
ماده 10- هرگاه عضو شورا در شش جلسه متوالی و یا ظرف یکسال در دوازده جلسه غیر متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایدمستعفی شناخته میشود0
ماده 11-در صورتیکه هریک از شوراها بعلت فوت یا استعفاء یا اخراج بیش از ثلث مجموع اعضای اصلی وعلی البدل فاقد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد شورا منحل وانتخابات تجدید خواهد شد0 فصل سوم - اشخاصیکه از انتخاب شدن محرومند
ماده 12- مسئولین اجرائی ونظارتی انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از داوطلب شدن محرومند0
ماده 13- اشخاص زیرازداوطلب شدن برای عضویت درشوراهای اسلامی کشوری محرومند0
1- کسانیکه درجهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثروفعال داشته اند
2- ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده اند0
3- وابستگان تشکیلاتی به احزاب ،سازمانهاوگروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است 0
4- کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند0
5- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی 0
6- مشهورین به فساد ومتجاهرین به فسق 0
7- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد0
8- معتادین به مواد مخدر 0
9- محجورین وکسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند فصل چهارم - هیات اجرائی ووظایف آن
ماده 14- پس از صدور دستور انتخابات از طرف وزارت کشوردرمرکز هر شهرستان هیات اجرائی برای انجام انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به ریاست فرماندار وبه عضویت رئیس ثبت احوال محل ،رئیس اداره آموزش و پرورش ونماینده جهاد سازندگی و5 نفراز معتمدین تشکیل میگردد0
ماده 15- اعضای اداری هیات اجرائی 25 نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم رااز مرکز شهرستان وبخشهای تابعه تعیین خواهندنمود0
ماده 16- معتمدین منتخب موضوع ماده 15 به دعوت فرماندار ظرف دو روز پس از انتخاب ،تشکیل جلسه داده ،پس از حضور دو سوم مدعوین ازبین خود 5 نفر رابعنوان معتمدین اصلی و5 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینماید0
ماده 17- فرماندار مکلف است 5 نفر معتمد اصلی را برای شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات دعوت نماید0
ماده 18- جلسات هیات اجرائی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته ودر صورت استعفاء یاغیبت غیرموجه درسه جلسه که بمنزله استعفاء تلقی میگردد فرماندار از اعضای علی البدل بترتیب آراءبجای آنان دعوت خواهد نمود0
تبصره 1- غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیات اجرائی خواهد بود0
تبصره 2- تصمیمات هیات اجرائی بااکثریت آراء اعضای حاضرمعتبر خواهد بود0
تبصره 3- در صورتیکه با دعوت از اعضای علی البدل ،اکثریت حاصل نگردید ،اعضای اداری هیات اجرائی بقیه معتمدین (پانزده نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضاء را از میان خود انتخاب نمایند0
ماده 19- عضویت هر فرد در بیش از یک هیات اجرائی ممنوع است 0
ماده 20- اعضای اداری هیات اجرائی 0تازمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند ،شخصا مکلف به شرکت در جلسات هیات اجرائی میباشند وغیبت غیر موجه آنان درجلسات هیات اجرائی تمرد از وظایف قانونی محسوب میگرددو فرماندار موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرائی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد0
ماده 21- هیاتهای اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده وپس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رای ،تعداد و محل شعب ثبت - نام واخذ رای را صورت جلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذرای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات واوقات اخذ رای و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزائی ومحل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه مینماید0
ماده 22- هیات اجرائی مرکز شهرستان موظف است انتخابات شوراهای اسلامی محلات ،مناطق و شهرهای واقع در محدوده شهرستان وشوراهای اسلامی شهرستان را به انجام رساند0
ماده 23- هیاتهای اجرائی فرعی در بخشها به ریاست بخشداروعضویت نماینده جهاد سازندگی و رئیس یا نماینده آموزش و پرورش و6 نفر معتمدازاقشار مختلف مردم که با روش ماده 15 و16 انتخاب خواهند شد،جهت انجام انتخابات تشکیل میشود0
ماده 24- هیاتهای اجرائی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای 5 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار یا بخشدار محل معرفی مینمایند0
تبصره 1-در صورتیکه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد معتمد باسواد نباشد هیات اجرائی میتواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان دهستان وبخش )برای آن شعبه انتخاب و بحکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید0
تبصره 2- اعضای شعب ثبت نام واخذ رای از بین خود یک رئیس ویک نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند0
ماده 25- نیروهای انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند وحق دخالت در امور انتخابات را ندارند0
ماده 26- هیاتهای اجرائی انتخابات شورای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود میباشند0
ماده 27- هیاتهای اجرائی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت ومحل توقف تعیین نمایند0
ماده 28- هیاتهای اجرائی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یکروز قبل از اخذ رای ،محل ثبت نام و اخذ رای آماده باشد0
فصل پنجم - اعلام داوطلبی
ماده 29- فرماندار یا بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی راضمن انتشارآگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند0
تبصره 1- مهلت مراجعه داوطلبان بفرمانداری یا بخشداری جهت اعلام داوطلبی از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام داوطلبان ده روز خواهد بود0
تبصره 2- شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار یا بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد0
تبصره 3- هیات اجرایی فرعی در هر بخش موظف است پس از انتشار آگهی مزبور برای یک یا چند روستا هیاتی مرکب از 3 نفر جهت ثبت نام از داوطلبان روستاها تعیین و اعزام نمایند تا ظرف مدت ده روز از داوطلبان ثبت نام نمایند0
ماده 30- درمورد بررسی سوابق داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها هیات اجرائی فرعی ، اطلاعات لازم را از جهاد سازندگی بخش یا مرکز شهرستان و اداره اطلاعات و منابع محلی کسب مینمایند- جهاد سازندگی و اداره اطلاعات موظفند ظرف مدت ده روز نظر خودرا درمورد سوابق داوطلبان به هیات اجرائی فرعی کتبا اعلام نمایند0
تبصره - بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوریکه موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در ماده 13 فصل سوم این قانون خارج نگردد ،وافشاءهرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاءهیاتهای اجرائی و یاهرشخص دیگر ممنوع است 0
ماده 31- فرمانداران موظفند روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه شهری را براساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیاه به وزارت کشور اعلام نمایند0
ماده 32- وزارت کشور پس ازوصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها، تدریجا لیست کامل آنان را تهیه و بمنظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به مراجع ذیصلاح در مرکز ارسال میدارد،مراجع مزبور موظفند ظرف مدت 5 روز نظر خود راکتبا به وزارت کشور اعلام نمایند0
ماده 33- وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح مراتب را به فرماندارن ذیربط بلافاصله اعلام نماید0
تبصره - مراجع ذیصلاح مذکور در مواد 32 و 33 عبارتند از وزارت اطلاعات و دادگستری ،سازمان ثبت احوال کشور ،اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل 0
ماده 34- نظر هیات اجرائی مبنی برصلاحیت یاعدم صلاحیت داوطلبان باتایید هیات نظارت شهرستان معتبراست وچنانچه ظرف مهلت قانونی (پنج روز)هیات اجرائی یا نظارت درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکنند آنان واجد شرایط شناخته میشوند0
تبصره 1- هیاتهای اجرائی مکلفند در انجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت نمایند ودرصورت تخلف ،فرماندار یا بخشدار بارای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هریک ازمعتمدین اجرائی و در مواردی که انحلال و تشکیل مجدد هیات اجرائی ضروری باشدبا تایید وزارت کشور اقدام نمایند0تصمیمات متخذه هیات اجرائی منحله عنداللزوم وسیله هیات اجرائی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود0
کسانی که صلاحیت آنان رد شده باشدمیتوانند به دادگاه صالح شکایت نمایند،ودادگاه موظف است خارج ازنوبت رسیدگی ورای خودراصادرکند0
تبصره 2- اعضای هیات نظارت شهرستان واستان باید درانجام وظایف خود بیطرفی کامل را رعایت ودرصورت تخلف ،فردمتخلف توسط هیات چ نظارت مافوق برکناروچنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بیطرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد0
ماده 35- فرمانداریابخشدارحوزه انتخابیه مکلف است فهرست اسامی نامزدهای تایید شده هیات اجرائی انتخابات راظرف دو روزازطریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برساند0
فصل ششم - شکایات و نحوه رسیدگی
ماده 36- هیاتهای اجرائی ونظارت شهرستان موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلبان تادوروز پس ازاعلام نتیجه انتخابات ، شکایات را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا5 روز در جلسه مشترک هیات اجرائی ونظارت به آنها رسیدگی نمایند0
تبصره - هیاتهای اجرائی فرعی پس از دریافت شکایات موظفند شکایات واصله را ظرف 5 روز بررسی نموده و فورا نظریه خود را جهت اخذتصمیم درجلسه مشترک به هیات اجرائی شهرستان تسلیم نمایند0
ماده 37- در صورت عدم وصول شکایت در مهلت قانونی ویا تشخیص بی اساس بودن شکایات واصله از طرف مرجع مذکوردرماده 37 وتایید صحت انتخابات بوسیله هیات نظارت مربوطه ،نتیجه قطعی انتخابات بوسیله وزارت کشور به اطلاع اهالی خواهد رسید0
ماده 38-در صورتیکه رای هیات نظارت دائر بر بطلان انتخابات باشد،انتخابات در اولین فرصت تجدید خواهد شد0
ماده 39- در صورت انحلال شورا توسط مرجع قانونی ،وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه اقدام به برگزاری انتخابات شورای جدید بنماید 0جز در مواردیکه کمتر از شش ماه به پایان دوره شورا باقیمانده باشد0
ماده 40-هیچیک از اعضائی هیاتهای اجرایی ونظارت و اعضای شعب ثبت نام واخذ رای نباید با کاندیداها خویشاوندی نسبی (پدر،مادر فرزند،برادر،خواهر )یا سببی درجه یک داشته باشند0
ماده 41-هیاتهای اجرایی میتوانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عده ای ازعضای یک یاچند شعبه ثبت نام واخذ رای اقدام نمایند تبصره -محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل بعلت حوادث غیر مترقبه ویا هر علت موجه دیگری به تشخیص هیات اجرائی مقدور نباشد که در اینصورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رای دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود0
ماده 42- وزارت کشوربمنظورحسن انجام انتخابات میتواند مامورینی جهت بازرسی وکنترل جریان انتخابات بطورثابت یاسیاربه حوزه های انتخابیه اعزام نماید0
ماده 43- وزارت کشور موظف است در اولین فرصت مناسب انتخابات مجدد را در همان حوزه هائی که انتخابات آنهامتوقف ویاباطل شده است ،براساس این قانون وآئیننامه اجرائی آن برگزار نماید0
فصل هفتم - مقررات جزائی
ماده 44-ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود0
1- خریدوفروش رای 0
2- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات 0
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات 0
4- رای دادن با شناسنامه جعلی 0
5- رای دادن با شناسنامه دیگری 0
6- رای دادن بیش از یکبار0
7- اخلال در امر انتخابات 0
8- کم و زیاد آراء ویا تعرفه ها0
9- تقلب در رای گیری یاشمارش آراء0
10- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد0
11- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای 0
12- تغییروتبدیل یاجعل ویاربودن ویامعدوم نمودن اوراق واسناد انتخاباتی ازقبیل تعرفه وبرگ رای وصورتجلسات وتلکس وتلفنگرامها و تلگرافها0
13- باز کردن ویاشکستن قفل محل نگاهداری ولاک و مهر صندوقهای رای بدون مجوزقانونی 0
14- جابجائی ،دخل و تصرف و یامعدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی 0
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول 0
16- ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات 0
17- دخالت درامرانتخابات باسمت مجعول ویابهرنحو غیر قانونی 0
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یاچند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و درنتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیات عالی نظارت اعلام میگردد0
ماده 45- مجازات تخلفات و جرائم مذکور در این قانون حسب مورد همان مجازاتهای مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/12/1362 خواهد بود0
تبصره 1- اعضاء اداری هیاتهای اجرائی اصلی و فرعی در صورت تخلف از وظایف مندرج در این قانون برابر ماده 75 قانون مجلس فوق الذکر توسط محاکم قضائی مجازات خواهند شد ودر مورد بقیه اعضاء محرومیت در دو نوبت انتخابات از عضویت هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رای میباشند0
تبصره 2- هیاتهای نظارت شهرستان و استان و نمایندگان آنان موظفند در اجرای وظایف قانونی خود عدالت و بیطرفی کامل را مراعات نمایند وجانبداری آنان ازهریک از کاندیداها جرم محسوب میشودومجازات این جرم انفصال موقت از 6 ماه تا یکسال ازخدمات دولتی و6 ماه تا یکسال زندان خواهد بود0
ماده 46- تخلفاتی که دررابطه باانتخابات مورد رسیدگی دادگاههای صالحه قرارمیگیرد مانع ازاعلام نتایج نهایی انتخابات نخواهدبود0
فصل هشتم - انتخابات شوراهای اسلامی کشوری
انتخابات شورای اسلامی روستاوعشایر(ده )
ماده 47- در روستاهائیکه حداقل 20 خانوار یا100نفر جمعیت داشته باشدشورای اسلامی روستا تشکیل میگردد،در غیر اینصورت چنانچه چندآبادی نزدیک بهم وجود داشته باشد که مجموعاحداقل 20 خانوار یا 100 نفر داشته باشد مشترکا یک شورا والا دو نفر از اهالی آبادی بعنوان نماینده آبادی جهت پیگیری مسائل و نیازهای محل با رای مردم انتخاب میشوند0
تبصره 1- کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضای شورا تسلیم خواهد شد0
تبصره 2- تعیین آبادی مرکز شورای مذکور در ماده فوق با رعایت اولویتهای جمعیت و مرکزیت به پیشنهاد بخشداروتایید فرماندار خواهد بود0
ماده 48- در عشایر کوچ رو شورا در کوچکترین واحد عشایری که حداقل بیست خانوار یا 100 نفر جمعیت داشته باشدتشکیل میگردد0 انتخابات شورای اسلامی دهستان
ماده 49- شورای اسلامی دهستان از بین نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستائی که در حوزه دهستان قرار دارند تشکیل میگردد0
ماده 50- شورای اسلامی دهستان حداکثر ظرف 15 روز پس از انجام انتخابات در سه چهارم روستاهای تابعه تشکیل میگردد0
تبصره - تعداد اعضای شورای اسلامی دهستان به تعداد روستاهای تابعه و حداکثر 15 نفر خواهد بود0
ماده 51- شورای اسلامی هرروستا در اولین جلسه که حداکثر ظرف یک هفته پس از قطعیت انتخابات تشکیل خواهد شد یکنفر رااز بین خود با رای مخفی و اکثریت نسبی بعنوان نماینده شورای اسلامی روستا برای شرکت در جلسه انتخابات اعضای شورای اسلامی دهستان تعیین و کتبا"به بخشداری معرفی مینماید0
ماده 52- بخشداری پس ازوصول معرفی نامه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی روستاهای تابعه هر دهستان از آنان بمنظور تشکیل جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی دهستان دعوت بعمل می آورد0
ماده 53- بخشداری بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامی دهستان مراتب را بمنظور اطلاع اهالی در سطح استان آگهی مینماید0 تبصره - برای اعضای منتخب شورای اسلامی دهستان پس از تایید بخشدار ،کارت عضویت به امضاء فرماندار صادر میگردد0
انتخابات شورای اسلامی بخش
ماده 54- هریک از شوراهای اسلامی شهرهاودهستانهای تابعه بخش پس از قطعیت انتخابات ظرف یک هفته تشکیل جلسه داده و هرکدام یکنفر را از بین خود با رای مخفی و اکثریت نسبی بعنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی بخش انتخاب و به بخشداری معرفی مینماید0
ماده 55- بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامی بخش مراتب رابمنظوراطلاع اهالی درسراسر حوزه انتخابیه آگهی مینماید0
تبصره - برای اعضاء منتخب شورای اسلامی بخش کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر میگردد0
انتخابات شورای اسلامی منطقه
ماده 57- شوراهای اسلامی محله در اولین جلسه که حداکثر ظرف یک هفته پس از قطعیت انتخابات تشکیل خواهد شد یکنفر راازبین خود با رای مخفی واکثریت نسبی به عنوان نماینده شورای اسلامی محله برای شرکت در جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی منطقه تعیین وکتبا به فرمانداری معرفی مینماید0
ماده 58- فرماندار پس از وصول معرفی نامه های نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی محلات بمنظور تشکیل جلسه انتخاب اعضای شورای اسلامی منطقه از نمایندگان معرفی شده دعوت بعمل می آورد0
ماده 59- پس از حضور حداقل دوسوم دعوت شدگان موضوع ماده فوق رسمیت جلسه بوسیله فرماندار یا نماینده وی اعلام سپس حاضرین در جلسه از بین خود با رای مخفی و اکثریت نسبی حداکثر 7 نفررابه عنوان اعضاءاصلی شورای اسلامی منطقه و 4 نفر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب و مراتب را در صورتجلسه ای که به امضای حاضرین و اعضای هیات نظارت رسیده باشد،منعکس مینماید0
ماده 60- فرماندار بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامی منطقه ،مراتب رابمنظوراطلاع اهالی حوزه انتخابیه آگهی مینماید0
تبصره - برای اعضای منتخب شورای اسلامی منطقه کارت عضویت به امضاء فرماندار صادر خواهد شد0
انتخابات شورای اسلامی شهر
ماده 61- در انتخابات شورای اسلامی شهر 7 نفر بعنوان اعضاء اصلی و 4 نفر بعنوان اعضاءعلی البدل با انتخابات رسمی ورای مستقیم مردم طبق مقررات این قانون انتخاب خواهند شد0
ماده 62- بمنظور نظارت درامرانتخابات اعضای اصلی وعلی البدل شورای اسلامی شهر ،سه نفر از طرف هیات نظارت شهرستان بعنوان هیات نظارت فرعی تعیین و کتبا به فرمانداری معرفی خواهندشد0
ماده 63- فرماندار با دعوت از هیات نظارت فرعی موجبات نظارت آنان رادرامر انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر فراخم خواهدنمود0
ماده 64- فرماندار بلافاصله پس از انتخاب و تعیین اعضای شورای اسلامی شهرمراتب رابمنظوراطلاع اهالی حوزه انتخابیه آگهی مینماید0
انتخاب شورای اسلامی شهرستان
ماده 65- هریک ازشوراهای اسلامی شهر،مرکزشهرستان وبخشهای تابعه آن شهرستان حداکثر ظرف یکهفته تشکیل جلسه داده ویکنفر را از بین خودبارای مخفی واکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی شهرستان به فرماندارمعرفی می نماید0
ماده 66- فرماندار پس از وصول معرفی نامه های کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهر،مرکز شهرستان و بخش موظف است حداکثر ظرف یکهفته بمنظور تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان معرفی شده دعوت بعمل آورد0
تبصره - برای اعضای شورای اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار کارت عضویت به امضاء استاندارصادر خواهدشد0
انتخابات شورای اسلامی استان
ماده 67- شورای اسلامی هر شهرستان در اولین جلسه یکنفر راازبین خود با رای مخفی و اکثریت نسبی بعنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی استان انتخاب و کتبا به استاندار معرفی مینماید0 ماده 68- استاندار پس از وصول معرفی نامه های کلیه نمایندگان شورای اسلامی شهرستانهابمنظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاءشورای اسلامی استان اقدام خواهد نمود0
تبصره - برای اعضای شورای اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد0
انتخاب شورای عالی اسلامی استانها
ماده 69- شورای اسلامی هراستان در اولین جلسه که حداکثر ظرف یک هفته پس از قطعیت انتخابات بنابه دعوت استاندار تشکیل خواهدشد یکنفر را ازبین خود با رای مخفی و اکثریت نسبی برای عضویت در شورایعالی اسلامی استانهاانتخاب وکتبابه وزیر کشورمعرفی مینماید0
ماده 70- وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استانهااسامی اعضای شورایعالی اسلامی استانها را بمنظور اطلاع عموم از طریق رسانه های گروهی (رادیو-تلویزیون ) اعلام خواهد نمود0
ماده 71- وزارت کشور محل مناسبی را برای شورایعالی اسلامی استانها تعیین خواهد کرد0
تبصره - برای اعضای شورایعالی اسلامی استانها کارت عضویت به معرفی وزیر کشوروامضاء رئیس مجلس شورای اسلامی صادر خواهدشد0
ماده 72- آئیننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن بوسیله وزارت کشور تهیه وپس از تصویب هیات وزیران بمورد اجراء گذارده خواهد شد0
فصل نهم - هیاتهای نظارت
ماده 73- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراها هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری متشکل ازسه نفراز اعضاء کمیسیون شوراهاوامورداخلی ودونفر ازاعضاءکمیسیون اصل 90،به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل میگردد0
تبصره - در صورتیکه به تعداد لازم ازکمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس ازمیان سایرنمایندگان داوطلب 5 نفرراانتخاب مینماید
ماده 74- بمنظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری درهراستان هیات عالی نظارت استان مرکب ازسه نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیات مرکزی نظارت تشکیل میگردد0
تبصره - درهراستانی که تعداد نمایندگان آن ازسه نفر کمترباشد و یا بحد نصاب ازآن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاءازبین نمایندگان استانهای مجاور با هیات مرکزی نظارت میباشد0
ماده 75- هیات عالی نظارت استان در هر شهرستان هیات نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از 5 نفر از معتمدین محل آن شهرستان تشکیل میدهد0
ماده 76- هیات نظارت شهرستان برای حوزه های انتخابیه آن شهرستان هیاتهای نظارت فرعی مرکب از سه نفر ناظر ثابت یا سیار تعیین مینمایدکه در تمام مراحل انتخابات بر صحت جریان انتخابات نظارت بنمایداما حق دخالت در امور اجرایی انتخابات را ندارند0
تبصره 1- تصمیم در مورد گزارشات هیاتهای نظارت فرعی وبازرسان با هیات نظارت شهرستان میباشد و هیات اجرائی مکلف به رعایت نظرات آن هیات در چهار چوب این قانون میباشند0
تبصره 2- نتیجه اخذ رای و صحت انتخابات به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تایید هیات عالی نظارت استان میباشد و هیات عالی نظارت استان موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس ازاعلام نتیجه آراء نظر خویش را کتبا به اطلاع فرماندار محل برساند و در صورت عدم اعلام نظر صحت انتخابات تاییدشده تلقی میگردد0
ماده 77- توقف و یا ابطال انتخابات در مواردی انجام میشود که به تشخیص هیات مرکزی نظارت تخلف ازاین قانون درسرنوشت انتخابات موثر باشد0
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده اصلاحی و ماده 26 مکررازقانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و هفتادوهفت ماده و سی وپنج تبصره مربوط به انتخابات شوراهای مزبور در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه یکهزاروسیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/5/1365 به تاییدشورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
12074
تاریخ تصویب :
1365/04/29
تاریخ ابلاغ :
1365/05/20
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :