جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 39266 17/6/1365

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1365 بنا به پیشنهاد شماره 2295 مورخ 15/4/1365 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،آئیننامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را بشرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- اجازه تاسیس مراکز وموسسات پزشکی خصوصی فقط بنام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته های پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ویا یکی از رشته های تخصصی گروه پزشکی باشد توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر میگردد و به موسس یا موسسان بیش از یک پروانه تاسیس داده نخواهد شد0
ماده 2- صلاحیت موسس یا موسسین وهمچنین مسئول فنی بایستی به تایید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذیربط برسد0
ماده 3- صدور اجازه تاسیس توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منوط به انعقاد قرارداد با هریک از موسسان آن در مورد نحوه پیشرفت کاروادامه آن ویا لغو اجازه تاسیس در صورت تخلف 0
ماده 4- صدور پروانه بهره برداری پس از بررسی همه جانبه عملکرد بر طبق قرارداد منعقده زمان اجازه تاسیس و ارزشیابی موسسه طبق ضوابط مربوطه وتایید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذیربط خواهد بود0
ماده 5- در مواردیکه موسس یا یکی از موسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده میشود که مرکز یا موسسه را به فرد یاافراد واجد شرایط که صلاحیت آنان به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند0درمدت مذکور مسئول فنی میتواند محل رااداره نماید و پس ازانقضاء مدت مقرر مرکز یا موسسه تعطیل و درصورتیکه پس ازانقضاء 24 ماه ،از تاریخ فوت نسبت به واگذاری اقدام موثر صورت نگیرد در موردیکه موسس یکنفر بوده است پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود ودر موردیکه پروانه تاسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد0
ماده 6- در صورتیکه یک یاچند نفرازوراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط شغلی موسسین ومتقاضی ادامه کار باشند در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی مربوطه پروانه تاسیس بنام آنان صادر خواهد شد0
ماده 7- هریک از متقاضیان تاسیس مراکز و موسسات موضوع ماده یک این آئیننامه بایستی پروانه اشتغال در همان شهر ومحل را داشته ومسئول فنی علاوه بر داشتن اجازه کار در محل مورد تقاضابایستی پروانه تایید صلاحیت که به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد دریافت دارند0
تبصره 1- مسئولیت کلیه امور موسسات و مراکز درمانی طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی به عهده مسئول فنی خواهدبود0 تبصره 2- اجرای ضوابط و مقررات و تعرفه های مصوب قانونی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی الزامی بوده و مسئولیت اجرای دقیق آن به عهده مسئول فنی خواهد بود0 عدم رعایت ضوابط ومقررات و تعرفه های مصوب موجب تعطیل نمودن مرکز یاموسسه پزشکی توسط وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ولغوصلاحیت مسئول فنی توسط کمیسیون قانونی مربوطه خواهد شد0
ماده 8- ضوابط مربوط به وظایف مسئول فنی وامور قائم مقامی آن بتصویب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید0
ماده 9- مراکز و موسسات درمانی خیریه (غیرانتفاعی )تابع ضوابط و مقرراتی هستند که به تصویب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید0
ماده 10- کلیه مراکز و موسسات درمانی موظفند بیماران بیمه شده را طبق ضوابط و مقرراتی بپذیرند که بتصویب وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی میرسد، تخلف از این مقررات در کمیسیون قانونی مربوطه رسیدگی و در مورد صلاحیت مسئول فنی و ادامه کار مرکز یا موسسه درمانی اتخاذ تصمیم خواهد شد0
ماده 11- مسئولین کلیه مراکز وموسسات پزشکی موظفند که کلیه اطلاعات مورد نیاز بازرسان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را در اختیار آنان قرار دهند در غیر اینصورت طبق ضوابط متخلف محسوب میشوند وبرای بار اول کمیسیون قانونی مربوطه نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت موسس یاموسسین یامسئول فنی حسب مورد اظهار نظر نموده ودر صورت تکرار مرکز یا موسسه درمانی را تعطیل خواهد از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد0
کردودر صورت لزوم نسبت به ابطال پروانه تاسیس پس از اخذ تاییدیه ماده 12- شرکتهای تولید کننده و واردکنندگان لوازم تجهیزات پزشکی ،داروئی و پاراکلینیکی بهرشکل و عنوان اعم از دولتی ویا خصوصی ونهادهاموظفند منحصرا در قبال دریافت تاییدیه معتبرصادره از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگ فروش صادر وکالاتحویل نمایند0
ماده 13- هیچیک از مراکز وموسسات درمانی حق استفاده از پزشکان وپیراپزشکان وسایر گروههای پزشکی موضوع این آئیننامه شاغل در بخش دولتی را در ساعات موظف اداری ندارند ودر صورت تخلف موسسه مزبور تعطیل وپرونده با نظر کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی برای لغو پروانه تاسیس به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد0
ماده 14- کلیه مراکز و موسسات درمانی موظفند ضوابط مربوط به استاندارد وارزشیابی را که به تایید وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد رضایت ،در غیر اینصورت متخلف محسوب میشود و مرکزیا موسسه مجاز به ادامه کار نبوده وصلاحیت فنی مسئول فنی آن در کمیسیون قانونی لغو خواهد شد0
ماده 15- ضوابط ومشخصات ساختمانی ،بهداشتی ،فنی استاندارد و ارزشیابی مراکز وموسسات درمانی تابع مقررات خاصی است که درمورد هریک از این مراکز وموسسات بتصویب وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی میرسد0
ماده 16- درمانگاه موسسه ای است شبانه روزی که بیماران سرپائی را میپذیرد وبایستی حداقل دارای سه پزشک عمومی یا متخصص باشد و استفاده از هر نام دیگر برای درمانگاه ممنوع است 0
ماده 17- درمانگاههاحق بستری نمودن بیماران را نداشته و موظفند در مورد بیماران اورژانس ومصدوم کمکهای اولیه را انجام داده و بلافاصله بیمار راجهت درمان به مراکز درمانی بستری هدایت نمایند0 تبصره 1- کمکهای اولیه وخدمات اورژانس کمتر از 24 ساعت مجازبوده وازاین بابت نمی توان مبلغی بعنوان تخت روز بستری دریافت نمود0
تبصره 2- درمانگاهها بتناسب گستردگی وحجم کار میتوانند باتایید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعدادی تخت بعنوان خدمات اورژانس داشته باشند0
ماده 18- پروانه بهره برداری ومسئول فنی و نرخ خدماتی درمانگاه بایستی درمدخل درمانگاه بنحوی نصب گردد که برای مراجعه کنندگان قابل رویت باشد0
تبصره 1- دریافت هرگونه وجه فقط در مقابل رسید رسمی درمانگاه مجازاست وثبت ریز خدمات انجام شده ووجوه دریافتی الزامی است 0
تبصره 2- وجود دفتر پذیرش وثبت مشخصات بیماران مراجعه کننده براساس ضوابط ومقررات پذیرش ومدارک پزشکی الزامی است وهمچنین در مورد خدمات سرم درمانی وتزریقات علاوه بر صدور قبضهای لازم با مشخصات زیر :
تاریخ ،روز ، نام ،نام خانوادگی بیمار وپزشک تجویز کننده وعلت بیماری ومشخصات تزریق کننده به تفکیک باید در دفتر مخصوص ثبت شود0
ماده 19- هرگونه خدمات جنبی نظیر امور پاراکلینیکی و داروخانه در درمانگاه منوط به داشتن مجوز وپروانه جداگانه ومسئول فنی واجد شرایط آن فعالیت که به تایید کمیسیونهای قانونی مربوطه رسیده باشد خواهد بود0
ماده 20- درمانگاه بایستی یک قفسه داروهای اورژانس بتناسب فعالیت درمانگاه صرفا جهت مصرف داخلی درمانگاه داشته باشد0
ماده 21- بیمارستان موسسه پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی درمانی ،بهداشتی ،نسبت به درمان بیماران سرپائی وبستری اقدام مینماید0
ماده 22- تاسیس داروخانه و واحدهای پاراکلینیکی منطبق بر خدمات اختصاصی بیمارستان الزامی است 0
تبصره 1- داروخانه بیمارستان حق نصب تابلودرخارج بیمارستان را ندارد و نیز نباید دارای ورودی مستقل باشد0
تبصره 2- برای داروخانه و واحدهای پاراکلینیکی موضوع این ماده پروانه تاسیس ومسئول فنی با رعایت ضوابط مربوطه به هریک صادر خواهد شد0
ماده 23- درصورتیکه نتیجه ارزشیابی انجام شده براساس اعلام نواقص بطور کتبی به کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه در سه نوبت با فاصله زمانی یک ماه (برای حداقل استاندارد قابل قبول وزارت متبوع )اعلام شود و کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه آنرا رفع ننمایند ادامه کار کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آییننامه غیر مجاز میباشد و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است راسا نسبت به تعطیل آن اقدام نماید0
تبصره - در صورتیکه حداکثر ظرف مدت شش ماه نواقص مربوط به ارزشیابی انجام شده رفع نشود پرونده کلیه مراکزوموسسات درمانی موضوع این آئیننامه با نظر کمیسیون تشخیص امور پزشکی مربوط جهت اخذ تاییدیه ابطال به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد0
ماده 24- کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه باید در تمام ساعات شبانه روز وایام تعطیل فعال باشد0
تبصره 1- وجود یک پزشک متخصص برای هر بخش بطور آماده علاوه بر پزشک واجد شرایط مقیم در ساعات شب الزامی است 0
تبصره 2- پزشک آماده در صورت ضرورت موظف است بدون قید و شرط در محل کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه حاضر و نسبت به معالجه بیمار اقدام نماید0
ماده 25- کلیه مراکزوموسسات درمانی موضوع این آئیننامه موظفند صورتحساب بیماران را بنحوی تنظیم و تحویل نمایند که هزینه کلیه خدمات ارائه شده نظیر تخت ، روز ، حق العلاج خدمات داروئی ، پاراکلینیکی وسایر هزینه هابه تفکیک وبطور مشخص در مقابل هریک ثبت گردیده باشد0 تایید مسئول مالی و ممهور نمودن صورت حسابها به مهر بیمارستان الزامی است 0 یک نسخه از صورتحساب مذکور باید بعنوان سابقه در پرونده بیماران ضبط گردد0
تبصره - هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط تعیین شده بهرشکل و عنوان بدون رسیدرسمی بیمارستان غیرمجاز بوده وتخلف محسوب میگردد ماده 26- کلیه مراکز وموسسات درمانی موضوع این آئیننامه موظفند همه ماهه آمار کلی فعالیتهای تشخیصی و درمانی خود را به تفکیک فعالیت هربخش اعم ازسرپائی وبستری درفرمهائی که نمونه آن توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود تنظیم و به وزارت مذکور ارسال دارند0
تبصره - لیست پزشکان مقیم و میهمان و آماده کلیه مراکزوموسسات درمانی موضوع این آییننامه بایستی با ذکر مشخصات وساعات کاردر فرم مربوطه تنظیم و همراه گزارش موضوع این ماده ارسال شود0
ماده 27- کلیه مراکزوموسسات درمانی موضوع این آییننامه موظفند بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر را در اسرع وقت طبق قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب 1325و اصلاحات وملحقات آن مصوب 1347 به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند0
ماده 28- کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه بنحوی با استفاده از وام دولتی ساخته یا تکمیل و یا تجهیز شده باشند بایستی حداقل 40% تخت موجود خود را در اختیار بیمه شدگان یا بیمارانی که از طریق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد قرار دهند0
ماده 29- کلیه مراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه ارزش یابی شده به استناد امتیازات مکتسبه در سه درجه (یک و دو و سه ) قرار میگیرند،هزینه تخت روز (هتلینگ )هر بیمارستان براساس درجه تعیین شده در آخرین ارزشیابی ، بر مبنای جدول هزینه تخت روز که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام میگردد پرداخت خواهد شد0
رعایت هزینه تخت روز تعیین و اعلام شده بمراکز و موسسات درمانی موضوع این آئیننامه برای کلیه بیماران توسط مراکزمزبورالزامی است0
ماده 30- موسسات پاراکلینیکی و درمان جنبی بمراکزی اطلاق میگردد که ازدستگاههای تخصصی نظیررادیولوژی ،فیزیوتراپی ،الکتروانسفالو- گرافی ،سی تی اسکن ،اکوکاردیو گرافی ،استرس تست مراکز پزشکی هسته ای ،رادیولوژی ،سونوگرافی ،آزمایشگاهی وغیره استفاده مینماید0
تبصره - ایجاد هریک از موسسات تخصصی موضوع این ماده تابع آئین نامه و مقررات خاص مربوط به خود خواهند بود0
ماده 31- استفاده کنندگان از دستگاههای تخصصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه برداشتن مدرک پزشکی تخصصی در رشته مربوط حداقل دوره آموزشی لازم راکه به تایید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج کشور طی کرده باشد0
تبصره 1- اعضاء کمیته در هر رشته مرکب از سه تن از اعضاءهیئت علمی مربوط به آن رشته خواهد بود که با حکم وزیربهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد شد0
تبصره 2- کسانیکه با تایید کمیته مربوطه مجاز به استفاده از دستگاه تخصصی در رشته خود میباشند نباید از تابلو وسرنسخه جداگانه استفاده کنند 0
ماده 32-ازتاریخ تصویب این آئیننامه کلیه امور مذکوردرآئیننامه اجرائی مصوب 17/11/63 هییت وزیران موضوع قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 18/5/62 مجلس شورای اسلامی وضوابط اجرائی مصوب 18/4/64 موضوع آئیننامه اجرائی مصوب مورخ 17/11/63 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی محول میگردد0
تبصره - ضوابط بهداشتی وتسهیلات لازم برای بیماران در مطب تابع ضوابط ومقررات و دستورالعملهای است که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میگردد0
ماده 33- تاسیس هرنوع مطب و تغییر محل آن باید بااجازه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و کسب پروانه باشد،درغیراینصورت بلافاصله محل کار اواز طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعطیل و مشمول مجازات مصرح در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 خواهدشد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12103
تاریخ تصویب :
1365/05/26
تاریخ ابلاغ :
1365/06/29
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :