جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده -بموجب این قانون جمعامبلغ پانزده میلیارد(15000000000 ) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت ردیف 220000 از بند(ب ) تبصره 4 بودجه سال 1365 (شرکت ملی نفت ایران ) مندرج در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1365 کل کشور کسر و عینابه اعتبارردیف 503082 (اعتبار موضوع بند (ج ) تبصره (16) قانون بودجه سال 1365 کل کشور) اضافه میگردد0 وزارت برنامه و بودجه مکلف است حداکثرظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط میزان کاهش اعتبار تخصیص نیافته ردیف مندرج درجدول مذکور را به تفکیک برنامه و طرح مشخص و به دستگاههای اجرائی مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم آبان ماه یکهزاروسیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12156
تاریخ تصویب :
1365/08/18
تاریخ ابلاغ :
1365/09/03
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :