جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 95378 4/10/1365

وزارت کار و امور اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1365 با اتوجه به نامه شماره 10365/64 28/1/1364 ریاست محترم جمهوری و پیشنها شماره 51291 مورخ 23/2/1364 وزارت کاروامور اجتماعی ،بند 13 آئیننامه سواد آموزی مشمولین قانون کار و استخدام کشوری و تبصره 2 آن موضوع تصویبنامه شماره 98956 مورخ 19/12/1363 را به شرح ذیل اصلاح نمودند:

بند 13- جهت شرکت در کلاسهای سواد آموزی افرادی که کمتر از 45 سال داشته باشند اولویت خواهند داشت 0
تبصره 2 بند 13- بعد از معرفی سوادآموزان جهت شرکت در کلاس در صورتیکه بر خلاف نظر کارفرمای ذیربط از رفتن به کلاس خودداری نمایند با ایشان مطابق آئیننامه انضباطی همان واحد رفتارخواهد شد0
نخست وزیر - میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12213
تاریخ تصویب :
1365/10/28
تاریخ ابلاغ :
1365/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :