×

بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیات علمی

بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیات علمی

بازنشستگی-یا-فوت-اعضاء-رسمی-هیات-علمی
تاریخ 25/4/70 شماره دادنامه 41 کلاسه پرونده 70/41

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضا رسمی هیات علمی ، مربی لیسانس ، مربی ، استادیار، دانشیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانه ها که بازنشسته ، موظف و فوت شده یا بشوند مصوب 18/2/62 "حقوق اعضاء مذکورپس ازارزیابی وتعیین گروه وبااحتساب هردو سال یک پایه ، بارعایت مقررات وآئین نامه های اجرائی قانون استخدام کشوری درگروه مربوطه تعیین خواهدکرد" تعمیم وتسری حکم مقرردر تبصره مزبور به اعضای رسمی غیرتمام وقت دانشگاهها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه جوازقانونی ندارد ، زیرا : تبصره مزبور ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری وآئین نامه های اجرائی آن رادرزمینه اعطاءپایه که مصرح دراحتساب خدمت تمام وقت می باشدموردتاکیدقرارداده است .ثانیا به موجب ماده تبصره یک پیوست شماره 2 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهها حقوق اعضاءرسمی غیرتمام وقت معادل نصف حقوق اعضاءرسمی تمام وقت تعیین شده ومقنن که به دلالت تبصره 2ماده واحده قانون مزبورمنحصرادر مقام متناسب ساختن مستمری وحقوق بازنشستگی مشولین قانون مذکوربا مستمری وحقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی وتخصصی بوده نظربر استفاده اعضاءرسمی غیرتمام وقت ازحقوقی معادل اعضاءرسمی تمام وقت نداشته است . ثالثا، هیات سه نفری جانشین هیات امناءدانشگاههابشرح مصوبه سی امین جلسه خودهرچهارسال خدمتنیمه وقت رامعادل دوسال خدمت تمام وقت شناخته است ، بنابه جهات فوق الذکردادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم دیوان وهمچنین دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم درحدی که نتیجتامتضمن نفی احتساب دوسال خدمت غیرتمام وقت به منظوراعطاءیک پایه می باشد،موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسن تبریزی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و نهم وهجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه - الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/96 موضوع شکایت آقای دکترسیدمصطفی راسخ بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ، بخواسته :ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاءرسمی هیات علمی ...مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی مقررداشته ازتاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاءرسمی هیات علمی مربی لیسانس مربی استادیار دانشگاههاوموسسات تحقیقاتی ووزارتخانه که بازنشسته موظف وفوت شده و یابشونددرصورتیکه شرایط احرازطرح ارزشیابی مشاغل تخصصی وتحقیقی را داراباشندبراساس ضوابط طرح مذکورتعیین خواهدگردید،ارزیابی و تصویب گروههای اعضاءوهیات علمی توسط شورائی مرکب ازسه نفرازاعضاء شورای اموراداری واستخدامی به پیشنهاددبیرکل ودونفرنماینده وزیر فرهنگ وآموزش عالی بعمل خواهدآمد.ودرتبصره یک ماده واحده پیش بینی گردیده حقوق اعضاءمذکورپس ازارزیابی وتعیین گروه وبااحتساب هردوسال یک پایه وبارعایت مقررات وآئین نامه های اجرائی قانون استخدام کشوری درگروه مزبورتعیین خواهدگردیدونظربه اینکه معاون اداری ومالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده دراجرای ماده واحده مذکورآن دانشگاه طی حکم شماره 15707-24/6/64 حقوق بازنشستگی نامبرده رابراساس گروه 12 وپایه 13 جدول حقوق بطورکامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی ازتائیدحکم مذکورخودداری نموده و همچنین مدیرکل اموراداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 16207-27/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگی کشوراعلام نموده تعداد12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی ووظیفه وراث اعضاءهیات علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزءآنان قرارداشته وموضوع ماده واحده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی باسایرمدارک موردلزوم وفتوکپی نامه شماره 273/52-30/5/64 دفترطبقه بندی مشاغل سازمان اموراداری واستخدامی کشورجهت تائیدواعاده نسخ مربوطه ارسال گردیدوباتوجه به صراحت ماده واحده مذکوروتبصره های آن اظهارات سازمان بازنشستگی کشوری بشرح لایحه مزبورموجه بنظرنمی رسد،چه اینکه اگرمفادماده واحده فدرت اجرائی نداشته ویاالزامی نبوده ویابرای اعضاءهیئت علمی دانشگاههاقابل اعمال نباشدتصویب آن درمجلس شورای اسلامی که به تائیدشورای نگهبان رسیده موردنداشته علیهذاوباتوجه به محتویات پرونده باتشخیص شمول ماده واحده فوق الاشعاردرباره شاکی حکم به ورودشکایت صادرواعلام می گردد.همچنین شعبه مزبوردررسیدگی به پرونده کلاسه 68/295 و67/651 موضوع شکایت آقایان دکترمحمدطباطبائی ودکتر منوچهرصدری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته :ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 714-30/7/68 و792-16/8/68 حکم به ورود شکایت صادرنموده است .
ب - شعبه هیجدهم دیوان دررسیدگی به پرونده 68/1329 موضوع شکایت آقای دکترحسن تبریزی بطرفیت :سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته :ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 200مورخ 31/3/69 چنین رای صادر نموده است :براقدام سازمان بازنشستگی کشوری باعنایت به قانون راجع به حقوق اعضاءرسمی هیئت علمی ...که بازنشسته وموظف وفوت شده اند"مصوب 18/2/62" و مواد مختلف ازآئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1 مقررات مربوط به اعضاءرسمی غیرتمام وقت و ماده 37 آئین نامه استخدامی ایرادوخدشه ای واردنیست وقانون راجع به حقوق اعضاءرسمی هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت ،حکم به ردشکایت صادرو اعلام می گردد.
ج - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/210 موضوع شکایت دکتر منصوربرجیان بطرفیت اداره کل بازنشستگی ،بخواسته :ترمیم حقوق بشرح دادنامه شماره 162-25/3/70 چنین رای صادرنموده است :تاساعت کار هیات علمی غیرتمام وقت دانشگاههامعادل ساعت کاراعضاءرسمی تمام وقت نیست وبه همین جهت نیزحسی تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاءرسمی غیرتمام وقت هیات علمی ازحقوقی معادل نصف حقوق ماهانه اعضاءتمام وقت برخوردارشده وبه همین نسبت کسوربازنشستگی پرداخته وازحقوق بازنشستگی مربوط بهره مندگردیده اند.منظورقانونگذارازدوسال خدمت مندرج در قسمت اخیرتبصره یک قانون فوق الذکرکه مقررداشته است :"...حقوق اعضاء مذکورپس ازارزیابی وتعیین گروه وبااحتساب هردوسال یک پایه بارعایت مقررات وآئین نامه اجرائی قانون استخدام کشوری درگروه مربوط تعیین خواهدگردید."ازباب حکومت حکم برفردغالب ومصطلح دوسال خدمت تمام وقت می باشدومرادوهدف قانونگذاراین نبوده است که اعضاءهیات رسمی نیمه وقت دانشگاههاکه علی الاصول عملابه میزان نصف ساعت کارتمام وقت به خدمت اشتغال دارندوحقوق آنان اعم ازاشتغال یابازنشستگی برهمین معنا تعیین وپرداخت می شود،دراجرای قانون مورداستنادازحقوق بازنشستگی معادل اعضاءرسمی تمام وقت بهره مندگردند،کمااینکه هیات سه نفری جانشین هیات امناءموسسات عالی آموزشی نیزبراساس مصوبه سی امین جلسه خودهرچهارسال خدمت نیمه وقت معادل دوسال خدمت تمام وقت دراجرای قانون مزبورتشخیص داده است ،بنابه جهات فوق الذکردرباره شاکی ازحیث اعطاءیک پایه به ازای چهارسال خدمت نیمه وقت تخلفی ازمقررات وتضییع حقی مشهودنیست ،وشکایت دراین زمینه ردمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 934 تا937
روزنامه رسمی شماره 13696-22/12/1370
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 41

تاریخ تصویب : 1370/04/25

تاریخ ابلاغ : 1370/12/22

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : تعهد - داوری - قرار سقوط دعوی - وقف - اجرای احكام مدنی - ایراد به صلاحیت دادگاه - دعوی عینی - برات - افلاس - تعهد - اعتراض به عملیات اجرائی - مدیر دولتی - قوه قاهره - ثلث دائم - خیارات - معاملات دولتی - تربیت بدنی - سرقت - تاخیر صدور رای - موازین صدورحكم - كیفرخواست - مالیات -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.