جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

مقرر شد که اگر هیات مرکزی گزینش استاد پس از یکسال (ازتاریخ تصویب این مصوبه ) به تقاضای استخدامی داوطلبان رسیدگی نکرد کمیته گزینش دانشگاهها حق داشته باشند که راسادر مورد استخدام استاد اقدام نمایند0 ضمنا مقرر شد که هیات مرکزی گزینش استاد پرونده های سابق را مقدم بر پرونده های بعدی مورد رسیدگی قرار دهد0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12189
تاریخ تصویب :
1364/07/23
تاریخ ابلاغ :
1365/10/11
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :