جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


مصوب هفتاد و ششمین جلسه مورخ 24/4/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

در رابطه با تبصره یک قسمت 3 بند ب آئیننامه گزینش هیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی (موضوع ابلاغ مصوبه شماره 1158/دش مورخ 10/4/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی )هیات مرکزی گزینش استاد فعلا می تواند از میان رشته های مختلف علوم انسانی رشته های زبانهای خارجی غیر از زبان و ادبیات عرب وحسابداری و جغرافیا را مستثنی نموده و شرط عامل با احکام بودن اساتید مربوطه را علاوه بر سایر شروط تعیین شده حتمی و قطعی ندانسته واز رشته های پزشکی در حال حاضر دو رشته روانپزشکی و زنان و زایمان را(در صورتیکه متقاضی مرد باشد )با قید ضرورت شرط عامل باحکام بودن مورد عمل قرار دهد0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1364/04/24
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :