جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


مصوب شصت و هفتمین جلسه مورخ 16/2/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراءکننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

درتبصره (2) بند (1) قسمت الف آئین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها بعد از ذکر محکمه صالح رسمی جمله ((یا کمیته مرکزی انضباطی )) اضافه میشود0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1364/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :