جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مصوب هفتادو سومین جلسه مورخ 27/3/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراءکننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

1-پرونده های سیاسی داوطلبان را هیات گزینش پس از استفاده به وزارت اطلاعات ارسال نماید0
2- کلیه پرونده های اخلاقی قبولشدگان پس از دوسال معدوم گردد0 3- پرونده های اخلاقی مردودین پس از پنج سال معدوم گردد0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1365/03/27
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :