جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


مصوب هفتاد وپنجمین جلسه مورخ 10/4/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
مفاد و تبصره های بند (2)و (3)قسمت الف آئیننامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها(موضوع مصوبه شماره 1160/دش مورخ 10/4/64 )بشرح زیر اصلاح میگردد:
بند2- عدم احراز ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران 0
تبصره - در صورتی که داوطلبی سایقه ضدیت داشته باشد تغییر نظر او باید احراز شود0
بند 3- عدم احراز فساد اخلاقی 0
تبصره - ملاک عدم احراز فساد اخلاقی حال فعلی داوطلب است و در صورتیکه در گذشته فساد اخلاقی داشته پذیرش او مشروط است به احراز توبه وی 0
بند 4- نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فرامانسونری و اذناب آن 0

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1365/04/10
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :