جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


مصوب بیست و هشتمین جلسه مورخ 11/4/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

ماده 1- به منظور مراقبت از جریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که در طی بسط و پیشرفت آن پیش می آید هیاتی بنام (هیات نظارت و بازرسی ) تشکیل می گردد0
ماده 2- هیات نظارت و بازرسی شورایعالی انقلاب فرهنگی متشکل از 5 نفر خواهد بود که بدین نحو انتخاب میگردند:
الف - یکنفر از میان اعضاء شورایعالی
ب - سه نفراز وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی ،آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی به انتخاب وزیر هر یک از وزارتخانه های مذکور0
ج - یک نفر از میان اعضاء شورای مرکزی جهاد دانشگاهی
تبصره - نمایندگان وزارتخانه ها و جهاد دانشگاهی از طرف مسئولان آنها انتخاب خواهند شد و در صورتی که شورای عالی با انتخاب آنان مخالفت نکند به عضویت هیات در خواهند آمد0
ماده 3- وظایف هیات نظارت و بازرسی عبارت است از:
الف - نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورایعالی انقلاب فرهنگی ار طریق مختلف من جمله از طریق اعزام هیاتهای بازرسی به مراکز و موسسات علمی و فرهنگی و آموزشی و تبلیغاتی و هنری 0
ب - رسیدگی به مسائل و پیشامدهای حاد سیاسی و فرهنگی دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی و تهیه و تدوین گزارشهای لازم در خصوص آن مسائل و مشکلات و ارایه پیشنهادهای اصلاحی 0
ج - رسیدگی به شکایاتی که از وضع دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزشی و علمی و فرهنگی به شورایعالی انقلاب فرهنگی میشود0
د- رسیدگی به اختلافاتی که احیانا در دانشگاهها و مراکز آموزشی میان مدیران و استادان و انجمنهای دانشجوئی پیدا میشود0
تبصره - هیات نظارت در صورتی به این اختلافات رسیدگی خواهد کرد که وزارتخانه مربوط یا شورای عالی انقلاب فرهنگی از ایشان خواسته باشد0 در هر حال پس از رسیدگی ،مکلف است گزارش خود را به شورا تقدیم نماید0
ماده 4- هیات نظارت وبازرسی بازرسان خود رااز میان دانشگاهیان و کارمندان و اشخاص بصیر و مطلع با هماهنگی و همکاری وزیر یا رئیس سازمان مربوط انتخاب خواهد کرد0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1364/04/11
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :