جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


(دستگاه اجراء کننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

ماده 1- مدرسه عای تربیتی و قضائی طلاب قم که در این اساسنامه مدرسه عالی نامیده میشود مطابق مقررات و شرایط زیر درقم تاسیس می گردد:
ماده 2- هدف از تاسیس مدرسه عالی گسترش احکام و معارف اسلامی و اجرای عدالت و احیای حقوق عامه از طریق تربیت نیروی انسانی متعهد و آگاه در علوم قضایی و معارف اسلامی بمنظور رفع نیازهای وزارتخانه هاوسازمانها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران است 0
ماده 3- مدرسه عالی بعنوان یکی از موسسات آموزش عالی رسمی زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره میشود0
ماده 4- مدرسه عالی موسسه ای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی است و بودجه آن در ردیف خاص بودجه عمومی کشور پیش بینی وتامین میشود 0
ماده 5- ارکان مدرسه عالی عبارتند از :
الف - شورای عالی مدرسه
ب - رئیس مدرسه عالی
ج - شورای آموزشی و پژوهشی
ماده 6- شورای عالی مدرسه مرکب است از پنج نفر که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای مدت سه سال انتخاب میشوند0
تبصره 1- اعضای شورایعالی باید از بین افرادی که حداقل ده سال درس خارج را خوانده باشند انتخاب گردد0
تبصره 2- تجدید انتخاب افراد مذکور بلامانع است 0
تبصره 3- در صورت فوت یا استعفاء هر یک از اعضای شورای عالی مدرسه جامعه مدرسین جانشین وی را انتخاب مینماید0
تبصره 4- جامعه مدرسین بااکثریت دوسوم آراء در جلسه رسمی مجمع عمومی نسبت به تغییر اعضاء شورایعالی مدرسه اقدام مینماید0
ماده 7- اعضاء آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی عبارتند از :
الف - رئیس مدرسه
ب - معاونان آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی
ج - مسئولان گروههای آموزشی و پژوهشی
د - دو نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب شورای عالی مدرسه 0
ماده 8- رئیس مدرسه عالی بالاترین مقام اجرایی مدرسه است و به پیشنهاد شورای عالی مدرسه و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب میشود0
تبصره 1- عزل رئیس مدرسه عالی به پیشنهاد شورایعالی مدرسه و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود0
تبصره 2- رئیس مدرسه عالی ریاست شورای آموزشی و پژوهشی مدرسه را بعهده دارد و بعنوان دبیر شورای عالی مدرسه در جلسات شورای عالی با داشتن حق رای شرکت مینماید0
ماده 9- هیات علمی مدرسه عالی از نظر استخدامی مشمول مقررات و آئیننامه های استخدامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور خواهند بود0
تبصره 1- شورای عالی مدرسه میتواند از روحانیون و طلاب که سطوح عالیه را تمام نموده باشند در مراتب هیات علمی استخدام نماید تعیین مرتبه و نیز صلاحیت علمی برای مراتب استخدامی با رعایت ضوابط و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد بود0
وظایف شورای عالی مدرسه :
ماده 10- اهم اختیارات و وظایف شورای عالی عیارتند از:
الف - تعیین خطمشی کلی مدرسه عالی ونظارت برامور علمی واجرایی آن 0
ب - پیشنهاد نصب و عزل رئیس مدرسه عالی 0
ج - بررسی و پیشنهاد تشکیلات مدرسه عالی جهت تایید به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 0
د - تصویب آئیننامه اداره شورایعالی مدرسه و شورای آموزشی و پژوهشی و آئیننامه داخلی مدرسه عالی با رعایت مقررات نظام آموزش عالی کشور و مفاد این اساسنامه 0
ه - بررسی و تصویب پیشنهادهای شورای آموزشی و پژوهشی 0
و - پیشنهاد بودجه سالانه مدرسه عالی جهت تایید به مراجع ذیصلاح
ز - بررسی پیشنهادهای جامعه مدرسین یا هر یک از اعضای شورای عالی و شورای آموزشی و پژوهشی و رئیس مدرسه عالی واتخاذ تصمیم مقتضی در مورد آنها0
ماده 11- اهم اختیارات و وظایف شورای آموزشی وپژوهشی عبارتنداز: الف - تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و پژوهشی مدرسه عالی و پیشنهاد آن به شورایعالی 0
ب - تهیه و تدوین مقررات و آئیننامه های اختصاصی آموزشی و انضباطی مدرسه عالی برای بررسی و تصویب شورای عالی مدرسه 0
ماده 12- رئیس مدرسه عالی دارای اختیارات برای اداره امور مدرسه بشرح زیر است :
الف - نمایندگی قانونی مدرسه عالی در کلیه مراجع دولتی یا غیر دولتی ،نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ،طرح دعاوی در مراجع قانونی و جوابگوئی حق توکیل غیر0
ب - اعمال مدیریت و کوشش در حسن جریان امور آموزشی ،پژوهشی و اداری و مالی مدرسه عالی 0
ج - استخدام کارکنان اداری هیات علمی طبق مقررات 0
د - اجرای مصوبات شورای عالی مدرسه و شورای آموزشی و پژوهشی و مقرراتی که از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت اجراء ابلاغ میشود0
ه - پیشنهاد بودجه و طرحهای مالی و اداری مدرسه عالی به شورای عالی مدرسه 0
و -پیشنهاد تجدید نظر در تشکیلات و سازمان مدرسه عالی به شورای عالی مدرسه 0
ماده 13- دانشنامه تحصیلی در مقطع کارشناسی (لیسانس ) بارعایت مصوبه شماره 1156/7 مورخ 25/12/60 ستاد انقلاب فرهنگی وقت ولایحه قانونی شماره 17553 د ، 9/11/64 شورای انقلاب و مصوبات شماره 12879/7 مورخ 18/11/62 و شماره 14620/7 مورخ 25/12/64 ستاد انقلاب فرهنگی وقت اعطاء خواهد شد0
ماده 14- کلیه مقررات آموزشی و آئیننامه های آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی باید رعایت شود0 و کلیه سرفصلها باید به تصویب شورایعالی برنامه ریزی برسد0
ماده 15- داوطلبان تحصیل در مدرسه عالی باید طبق سند رسمی با ضمانت شخصی معتبر تعهد بسپارند که پس از فراغت از تحصیل در ازای تعلیمات و کمکهائی که دریافت میدارند (وام ، کمک هزینه ، هزینه تحصیل و000)مدت سه سال دریکی ازسازمانهای دولتی ونهادهای مختلف جمهوری اسلامی خدمکت نمایند0
ماده 16- هرگاه دانشجو ترک تحصیل نماید و یا پس از اتمام تحصیلات از انجام تعهد خودداری کند چنانچه علت یا علل آن خارج از حیطه اقتدار وی نباشد ،و یا از مدرسه عالی اخراج گردد،مکلف است کلیه هزینه های انجام شده (هزینه سرانه تعلیمات و وام تحصیلی ،کمک هزینه تحصیلی یا هزینه تحصیل و هزینه خوابگاه و00) را مطابق فهرستی که هرساله مدرسه عالی اعلام میکند یکجا و یا با توافق مدرسه عالی در چهارقسط ماهیانه پرداخت نماید0 موارد فوق باید در تعهد رسمی موضوع ماده قبل منعکس شود0
ماده 17- دانشنامه های پایان تحصیلات به امضای وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس مدرسه عالی خواهد رسید و پس از انجام تعهد مذکور در ماده 15 به فارغ التحصیلان اعطاء میگردد0
ماده 18- چنانچه بدلایلی انحلال مدرسه عالی از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پیشنهاد گردد ،پس از سیر مراحل قانونی مدرسه عالی منحل و اموال منقول و غیرمنقول آن به وزارت فرهنگ وآموزش عالی واگذار خواهد شد0
ماده 19- هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه با پیشنهاد جامعه مدرسین و تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود0
ماده 20- این اساسنامه مشتمل بر 20 ماده و 7 تبصره در تاریخ 20/12/64 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید0

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12192
تاریخ تصویب :
1364/12/20
تاریخ ابلاغ :
1365/10/15
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :