جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/64 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
فصل اول :اهداف
ماده 1- به منظور بسیج کلیه امکانات مملکت در امر گسترش آموزش عالی کشور،موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با اهداف زیر تاسیس میشوند:
الف - ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه
ب - تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور0
ج - گسترش آموزش عالی در کشور بنحوی که بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد0
د - کمک به بسیج و استفاده از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالی 0
ه - ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای دانش و پژوهش کشور0
فصل دوم :شرایط کلی تاسیس
ماده 2- تشکیل یک هیات موسس با ترکیب زیر:
الف - یک نفر روحانی موجه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
ب - حداقل یک نفر از کادر هیات علمی دانشگاهها در مرتبه استاد یاری یا بالاتر و با حداقل سه سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی و دارای صلاحیتهای عمومی مندرج در ماده 4 0
ج - حداقل سه نفر عضو دیگر واجد شرایط مندرج در ماده 4 0
تبصره 1- هیات موسس دارای حداقل پنج عضو و حداکثر یازده عضو میباشد0
تبصره 2- چنانچه تعداد اعضا هیات موسس به هر دلیل (فوت ،استعفا و یااز دست دادن شرایط عضویت به تشخیص اکثریت اعضاء هیات موسس و000) از حد نصاب کمتر شود ،به تعداد مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری که به تایید اعضاء هیات موسس برسند انتخاب میشوند0
ماده 3- وظایف هیات موسس بشرح زیر است :
1- تدوین اساسنامه
2- کسب امتیاز و مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر مراجع ذیصلاح 0
3- فراهم کردن مقدمات و امکانات لازم برای آغاز کار0
4- تعیین آن عده از هیات امناء که باید از طرف هیات تعیین شوند و عزل هر یک از آنها0
تبصره - عزل اعضاء هیات امناء که تعیین آنهابه عهده هیات موسس است با لااقل دو سوم آراء کل اعضاء هیات موسس میسر است 0
5- نظارت بر فهالیتهای فرهنگی ،آموزشی ، و سیاسی در جهت تحقق اهدافی که موسسه آموزشی به منظور آن تاسیس شده است 0
6- تصویب پیشنهادهای هیات امناء درمورد توسعه موسسه وفعالیتهای آن 0
ماده 4- شرایط عمومی اعضاء هیات موسس بشرح زیر است :
الف - مسلمان ،عامل به احکام اسلامی و واجد حسن شهرت و متخلق به اخلاق اسلامی 0
ب - التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست نه شرقی و نه غربی 0
ج - عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم سابقه وابستگی به گروههای محارب و مخالف جمهوری اسلامی 0
تبصره - تشخیص و احراز شرایط فوق به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است 0
ماده 5- هر موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی پس از کسب مجوز تاسیس دارای یک هیات امناء باترکیب زیرخواهد بود که برای مدت چهارسال انتخاب می گردند ،انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است 0
الف - یک نفر روحانی موجه
ب - حداقل یک نفر و حداکثر هفت نفر از هیات علمی دانشگاه با شرایط ذکر شده قبلی (موضوع ماده 2 بند ب و ماده 4)
تبصره - بعد از دو سال از شروع کار موسسه ،تعداد اعضای کادر علمی عضو هیات امناء باید حداقل به سه نفر برسد ،این افراد باید دست کم یک سال عضو رسمی موسسه بوده باشند0
ج - سه نفر از اعضاء هیات موسس 0
د - نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی نوع اول (موضوع ماده 10 بند الف )
ه - استاندار0
و - رئیس موسسه بدون حق رای در جلسات هیات امناء شرکت می کند0
تبصره - هر هیات امناء دارای یک رئیس به انتخاب اعضاء خواهدبود ماده 6- هیات امناء حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم به پیشنهاد نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یارئیس دانشگاه یا سه نفر از اعضا می تواند با تایید رئیس هیات امناء جلسه فوق العاده تشکیل دهد0
ماده 7- اداره کلیه امور موسسه آموزش عالی با رییس موسسه است که به پیشنهاد هیات امناء و تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیات امناء منصوب میشود0
تبصره - عزل رییس موسسه پس از تصویب هیات امناء با حکم رئیس هیات امناء خواهد بود0
ماده 8- اولویتهای تاسیس (کمیسیون شماره 2 شورایعالی انقلاب فرهنگی اولویتها را منطبق با اهداف مصوب تنظیم و به تصویب شورایعالی خواهد رساند0)
ماده 9- وظایف و اختیارات هیات امناء بشرح زیر است :
1- پیشنهاد رئیس دانشگاه
2- تصویب سازمان دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهادمیشود0
3- تصویب بودجه جاری و عمرانی و تحقیقاتی دانشگاه و پیشنهاد طرحهای توسعه دانشگاه به هیات موسس
4- تعیین خزانه دار موسسه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی بنام موسسه و حق برداشت از حسابهای آن را دارند و تعیین حسابرس رسمی برای موسسه 0
5- تایید حسابها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرس موسسه و سپس تقدیم گزارش آن به هیات موسس 0
6- جلب کمکهای مالی و امکانات
7- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی موسسه
8- تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا
9- پیشنهاد هر نوع تاسیس و توسعه یانحلال واحدها و مراکز علمی و آموزشی دانشگاه به هیات موسس 0
10- تصویب آئیننامه تشکیل شورای دانشگاه
11- تصویب اخذ وام
12- پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئیننامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
13- تصویب تعداد پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد میگردد0
تبصره 1- تعداد دانشجویان باید به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد0
تبصره 2- ضوابط اخلاقی و سیاسی دانشجویان و استادان ونحوه گزینش آنان مانند موسسات دولتی و توسط هیات گزینش در سایر دانشگاهها
14- تنظیم و تصویب آئیننامه داخلی هیات امناء
تبصره - هیات امناء در انجام وظایف خود مقررات و ضوابط مملکتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت خواهد نمود0
فصل سوم : نوع موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
ماده 10- موسسات موضوع این آئیننامه در زمان تاسیس و برای ادامه کار به دو نوع تقسیم میشوند0
الف - موسساتی که بر طبق ضوابط آموزش عالی رسمی کشور فعالیت می کنند و مانند موسسات آموزش عالی وابسته به دولت موظف به رعایت کلیه ضوابط و مقررات (مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی )اعم از فضای آموزشی ،امکانات تجهیزاتی ،نسبت استاد به دانشجو ،کیفیت علمی استادان ، امکانات رفاهی ،امکانات کمک آموزشی ،گزینش علمی و اخلاقی دانشجویان و آئیننامه های آموزشی میباشد0
ب - موسساتی که خارج از ضوابط آموزش عالی رسمی کشور (از نظر مقاطع تحصیلی و مقررات آموزشی و غیره )و با نظام آموزشی آزاد فعالیت می کنند0
تبصره 1- تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی نوع دوم (مندرج در بند ب ماده فوق ) بی ضابطه نبوده بلکه از مقررات خاصی پیروی مینماید0
ماده 11- نحوه صدور مدارک تحصیلی بترتیب زیر خواهد بود:
الف - موسسات آموزش عالی نوع اول مدرک رسمی که مورد تاییدوزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد صادر می کنند0
ب - موسسات آموزش عالی نوع دوم گواهینامه داخلی که رسمیت نداشته و فاقد ارزش استخدامی است صادر می کنند0
ماده 12- معافیت تحصیلی فقط شامل دانشجویان موسسات آموزش عالی نوع اول (یعنی موسساتی که کلیه ضوابط گسترش آموزش عالی را که توسط وزارت فرهنگ وآموزش عالی تعیین شده است رعایت کرده باشند) خواهد شد0
ماده 13- موسسات آموزش عالی پس ازاحراز شرایط (موضوع فصل دوم و سوم )ابتدا در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سپس از لحاظ مالی حقوقی و اداری در اداره ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید0
ماده 14- وزارت فرهنگ و آموزش ععالی موظف است قبل از اینکه با تاسیس موسسه ای موافقت کند کلیه امکانات آنراازلحاظ مالی بررسی کند و متقاضیان تاسیس موسسه باید شواهدی دال بر توانائی خود برای اداره موسسه ارائه نمایند0
تبصره - آئیننامه لازم برای تشخیص توانائی مالی ومادی متقاضیان و شواهدی را که باید ارائه دهند توسط وزارت فرهنگ وآموزش عالی تهیه خواهدشد0
ماده 15- وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است آئیننامه ای عمومی برای نحوه معاملات و انجام امور مالی این موسسات (با مشورت با تعدادی از اعضاء هیات امناء این موسسات )تهیه کند و از برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید0
ماده 16- درصورتی که موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی برخلاف اساسنامه و ضوابط و مقررات موضوع وزارت فرهنگ و آموزش عالی رفتار نماید بسته به میزان تخلف از اخطار تا تعطیل موقت و انحلال موسسه اقدام خواهدشد0
تبصره - چگونگی رسیدگی به این تخلفات و اعمال تنبیهات ومجازاتها طبق آئیننامه ای که وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه وشورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب خواهد کرد تعیین خواهد شد0
ماده 17- برنامه های آموزشی و آئیننامه های مربوط به امور آموزشی و امتحانی و انضباطی و شرایط پذیرش علمی دانشجو ومدت دوره تحصیلی و نوع دانشنامه ای که اعطاء خواهدشد باید توسط رئیس موسسه تهیه و و پس از تصویب هیئت امناء برای تصویب نهائی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال گردد0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12194
تاریخ تصویب :
1364/07/23
تاریخ ابلاغ :
1365/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :