جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.مصوب هشتادمین جلسه مورخ 21/5/65 شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
در اصلاحیه ماده 1 اساسنامه مرکز آموزش عالی علوم دریائی موضوع ابلاغ شماره 2104/دش مورخ 15/5/65 جمله (استقلال فرهنگ نظامی کشور) به جمله (استقلال فرهنگی - نظامی کشور )اصلاح میشود
0

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
12194
تاریخ تصویب :
1365/05/21
تاریخ ابلاغ :
1365/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :