جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


مصوب چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسات مورخ 7 و 14/8/64
شورایعالی انقلاب فرهنگی
(دستگاه اجراء کننده : وزارت ارشاد )

ماده 1- شورای عالی انقلاب فرهنگی ،به منظور تعیین اهداف و سیاست گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور شورایی به نام (شورای فرهنگ عمومی ) تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می دهد0
ماده 2- وظایف و اختیارات شورای فرهنگ عمومی عبارتند از:
1- تدوین هدفها و اصول سیاستهای فرهنگ عمومی کشور به منظوربسط فرهنگ اسلامی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگهای بیگانه و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب و ابلاغ به دستگاههای اجرائی ذیربط0
2- تدوین طرحهائی برای هماهنگ کردن کوششهای فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمانها و مراکز رسمی فرهنگی - هنری در جهت اعتلاء فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت تبلیغات اسلامی و پیشنهاد طرحها به شورا عالی انقلاب فرهنگی 0
3- پیشنهاد تحقیق درمسائل مهم فرهنگی به اشخاص ومراکز صلاحیتدار و ایجاد هماهنگی در برنامه های تحقیقاتی 0
4- تدوین سیاستهای توسعه روابط فرهنگی با ملل اسلامی و غیر اسلامی و معرفی فرهنگ اسلامی در سطح جهانی و ارائه پیشنهادهابه شورایعالی 0
5- مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور و ارزیابی آن و تهیه گزارش سالانه و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
6- تدوین سیاسیتهای لازم برای رشد و شکوفائی استعدادهای فرهنگی و هنری و حمایت و تشویق محققان ،مولفان ،مترجمان و هنرمندان کشور و عرضه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
7- تصویب اساسنامه انجمنها ،گروهها،موسسات و مراکز فرهنگی و هنری (غیرآموزشی )با رعایت ضوابط و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
تبصره 1- این ضوابط را شورای فرهنگ عمومی تهیه و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تسلیم خواهد کرد0
تبصره 2- صدور اجازه تاسیس و نظارت بر فعالیت انجمنهاو گروهها و موسسات و مراکز مزبور به عهده وزارت ارشاد اسلامی است 0
8- تصویب ضوابط اعطای جوایز و نشانهای فرهنگی و هنری 0
9- تدوین ضوابط برگزاری جشنواره ها،کنگره ها،فستیوالها،نمایشگاهها و مسابقات هنری و ارائه آن جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
10- تصویب اساسنامه شورای شورای فرهنگ عمومی درهر یک ازاستانها0 ماده 3- اعضای شورای فرهنگ عمومی عبارتند از:
1- وزیر ارشاد اسلامی با سمت وزارت و به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس شورا خواهد بود0
2- یک نفر از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
3- سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی 0
4- یکی از اعضای شورای سرپرستی صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب آن کمیسیون 0
5- یکی از اعضای کمیسیون ارشاد مجلس به انتخاب آن کمیسیون
6- وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا نماینده او0
7- وزیر آموزش و پرورش یا نماینده او0
8- یکی از اعضای شورای مرکزی جهاد دانشگاهی که به مسائل فرهنگی
و هنری آشنا باشد،به انتخاب شورای جهاد0
9- یک نفر از صاحب نظران در علوم و معارف اسلامی به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
10- سه تا پنج نفر از شخصیتهای معتبر فرهنگی - هنری به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 0
11- یک نفر از ارباب جراید (صاحب امتیاز،مدیرمسئول یا سردبیر) به پیشنهاد وزیر ارشاد و تصویب شورای عالی 0
تبصره 1- احکام هریک از اعضاء شورای فرهنگ عمومی توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد و مدت عضویت آنان چهار سال خواهد بودو تجدید آن نیز بلا مانع خواهد بود0
تبصره 2- دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود0
ماده 4- شورای فرهنگ عمومی می تواند بنا به ضرورت و به تناسب موضوعات ،کمیته های تحقیق و بررسی تشکیل دهد0
ماده 5- این آئیننامه در 5 ماده و 4 تبصره در چهل و سومین و چهل و چهارمین جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ترتیب مورخ 7/8/64 و 14/8/64 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است 0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12194
تاریخ تصویب :
1364/08/14
تاریخ ابلاغ :
1365/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :