ماده 1-رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "ارتش ،سپاه ،ژاندارمری ، شهربانی ،پلیس قضائی ،کمیته های انقلاب اسلامی وهرنیروی مسلح قانونی دیگر"برطبق مواداین قانون درصلاحیت دادگاههای خاص نظامی است .
تبصره 1-منظورازجرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بزه هائیست که اعضای نیروهای مسلح درارتباط باوظایف ومسئولیتهای نظامی وانتظامی که طبق قانون ومقررات بعهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره 2-جرایمی که درمقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشنددر محاکم عمومی رسیدگی میشود.
ماده 2-دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک ودادگاههای نظامی دوتقسیم میشوند.
ماده 3-رسیدگی به جرایمی که مجازات آنهابه حسب قانون 10سال حبس یابیشترویااعدام است درصلاحیت دادگاه نظامی یک ورسیدگی به جرایمی که مجازات آنهاکمتراست درصلاحیت دادگاه نظامی دومیباشد
ماده 4-دادگاه نظامی یک مرکب است از:یک رئیس یادادرس علی البدل ویک مشاورکه حق رای بارئیس یادادرس علی البدل دادگاه است . تبصره -دردادگاه نظامی یک رئیس یادادرس علی البدل اعم ازاینکه نظامی باشدیاغیرنظامی مشاورازمیان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد ومکلف است قبل ازاتخاذتصمیم دادگاه پرونده رادقیقامطلعه وبررسی نموده نظرات خودرامستدلابصورت کتبی اعلام نماید.
ماده 5-نظرات دادگاه نظامی یک که منتهی به کیفراعدام یاده سال زندان وبیشترباشداعم ازاینکه متهم یادادستان اعتراض کرده یانکرده باشندبارعایت مقررات مواد287و288 قانون اصلاح موادی ازآئین دادرسی کیفری دردیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارخواهدگرفت .
تبصره -هرگاه جرمی به اعتبارکیفرقانونی آن درصلاحیت دادگاه نظامی یک باشدوبعدازختم دادرسی معلوم شودکه کیفرآن کمترازاعدام یاده سال حبس است ،دادگاه نظامی یک درموردآن مبادرت به انشاءحکم خواهدنمود.
ماده 6-دادگاه نظامی دومرکب است از:یک رئیس یادادرس علی البدل ویک مشاور.درصورتیکه رئیس یادادرس علی البدل ازمیان حقوقدانان نظامی تعیین گردد،انتخاب مشاورالزامی نیست درغیراینصورت الزاما مشاورازمیان حقوقدانان نظامی تعیین میشود.حق رای بارئیس یا دادرس علی البدل دادگاه است .
تبصره 1- مشاورمکلف است قبل ازاتخاذتصمیم دادگاه پرونده را دقیقامطالعه وبررسی نموده ونظرات خودرامستدلابصورت کتبی اعلام نماید.
تبصره 2-درنقاطی که دادگاه نظامی دوتشکیل نشده ویاتشکیل شده ولی پرونده هایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواندبه پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دومیباشدنیزرسیدگی نماید،تشخیص وارجاع بعهده رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد.
تبصره 3-احکام صادره دردادگاههای نظامی دووهمچنین حکم مذکور درتبصره ماده 5این قانون درغیرمواردمذکوردرماده 284قانون اصلاح موادی ازآئین دادرسی کیفری قطعی است .
ماده 7-متهم به ارتکاب چندین جرم ازانواع مختلف جرائم خاص نظامی وانتظامی دردادگاهی محاکمه میشودکه صلاحیت رسیدگی به جرمی راداردکه مجازات آن اشداست .
ماده 8-درکنارهردادگاه نظامی ،یک دادسرامرکب ازیک دادستان وبه تعدادکافی بازپرس ودادیاروکارمنددفتری زیرنظردادستان کل کشوروجودخواهدداشت اولویت درتصدی سمت های قضایی دردادگاههای نظامی باحقوقدانان نظامی است .
تبصره -درهرجایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضایی میتوانددرصورت لزوم شعبه ویاشعبی اضافه نماید.
ماده 9-نیروهای نظامی وانتظامی بنابه پیشنهادرئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی وپرسنل موردلزوم باین سازمان هستند.
ماده 10-رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه دادگاه نظامی یک مرکزرانیزبعهده داردبمنظوررعایت وحدت رویه حق نظارت وبازرسی بردادگاههاودادسراهای نظامی سراسرکشورراداشته وعنداللزوم میتواندیک یادومعاون داشته باشد.
ماده 11-اختیارات ووظایف دادستان وبازرس ودادیاردادسراهای نظامی بارعایت مقررات این قانون همان اختیارات ووظایفی است که درقانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان وبازرس ودادیاردادسرای عمومی تعیین شده است وآئین رسیدگی بترتیب مقرردرقانون مزبور خواهدبود.
ماده 12- کلیه قوانینی که بااین قانون مغایرت دارد،ملغی است . قانون فوق مشتمل بردوازده ماده وهشت تبصره درجلسه روزیکشنبه بیست ودوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتایرخ 25/2/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11728
تاریخ تصویب :
1364/02/22
تاریخ ابلاغ :
1364/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)