جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


ماده واحده -کشف هرنوع خلاف قبل ویابعدازترخیص وخروج کالاازگمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده ومستلزم اخذتفاوت حقوق گمرکی ویا سودبازرگانی ،یاعوارض ،یاهزینه ویاهرنوع حقوق دیگرباشدجریمه متعلق حسب موردطبق ملحقات ذیل ماده 268آئیننامه اجرایی قانون امورگمرکی بایدوصول گردد.
تبصره 1-علاوه برمواردمندرج درملحقات ذیل ماده 268آئیننامه اجرایی قانون امورگمرکی چنانچه عدم قیدتوضیحات کامل ازلحاظ مشخصات کالادراظهارنامه تسلیمی به گمرک ویاخلاف درمحاسبات متضمن زیان مالی دولت باشداعم ازاینکه قبل یابعدازخروج کالاازگمرک کشف گردد مستلزم اخذجریمه ازده تاصددرصدمابه التفاوت خواهدبود.
تبصره 2-درصورتیکه بررسی مستلزم توقف بیش ازحدمتعارف کالاباشد باپرداخت وجه نقدی یاتضمین بانکی صددرصدمابه التفاوت (میزان اختلاف )ترخیص کالابلامانع خواهدبود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده ودوتبصره درجلسه روزچهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 25/2/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11728
تاریخ تصویب :
1364/02/18
تاریخ ابلاغ :
1364/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :