جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


شماره 5064 6/3/1364

وزارت کارواموراجتماعی
هئیت وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 باتوجه به نامه شماره 10365/64 مورخ 23/2/1364 ریلست محترم جمهوری وپیشنهادشماره 51291 مورخ 23/2/1364 وزارت کارواموراجتماعی تصویب نمودندبند 20آئین نامه سوادآموزی مشمولین قانون کارواستخدام کشوری بشرح زیراصلاح گردد:
20-بنود4و9و10و15و16و17و18 درصورت عدم توافق بخش خصوصی به عهده نهضت سوادآموزی میباشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11728
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :