جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 5772 8/3/1364

وزارت مسکن وشهرسازی
هیات وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 بنابه پیشنهادشماره 942/1 مورخ 28/2/1364 وزارت مسکن وشهرسازی وتاییدشماره 13/993/1139 مورخ 8/2/1364 وزارت اموراقتصادی ودارایی وشماره 1502-92 مورخ 24/2/1364 وزارت برنامه وبودجه وباستنادبندلف تبصره 29قانون بودجه سال 64آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبارردیف 503047 (کمک به حساب 100امام )قانون بودجه سال 1364 رابشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارردیف 503047 (کمک به حساب 100امام )دروجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 64کل کشور برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی بنیادمسکن انقلاب اسلامی بارعایت مفادقانون بودجه سال 64کل کشورومنجمله تبصره های (31)و(34)و(38)واین آئیننامه وبراساس موافقتنامه متبادله باوزارت برنامه وبودجه قابل مصرف میباشدوازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 2-جدول اعتبارات موردنیازبرای پرداخت هزینه های طرحهای عمرانی مربوط ازمحل اعتباراین آئیننامه به نحوی که دربرگیرنده نیازهای واقعی باشدبه تفکیک مراکزاستانهاتوسط بنیادتهیه وپس ازتصویب شواری مرکزبنیادبه مراکزبنیاددراستانهاابلاغ خواهدشد.
ماده 3-دراجرای بند(ب )تبصره 29قانون بودجه سال 64کل کشور حداقل دوسوم ازاعتبارموضوع این آئیننامه بایدبه روستاهاختصاص یابد.بنیادووزارت برنامه وبودجه درپیشنهادوتصویب طرحهاوتخصیص اعتبارات مکلف هستندهمواره این نسبت راحفظ ورعایت نمایند.
ماده 4-مدیرامورمالی بنیادباتصویب شورای مرکزی وحکم سرپرست بنیادمنصوب میشودومسئلیت درخواست وجه وپرداخت هزینه هاونگهداری حسابهاوحفظ اسنادومدارک مالی ،وجوه نقدینه هاواوراق بهادار ونگهداری حساب اموال بنیادرادرسطح کشوربه عهده دارد.
تبصره -مسئولین امورمالی استانهاباپیشنهادشواری استان وتایید مدیرامورمالی بنیادوباحکم سرپرست بنایدیامقامات مجازازطرف ایشان ومسئولین امورمالی شهرستانهاباپیشنهادشورای شهرستان وتایید مسئول امورمالی استان مربوطه وحکم سرپرست بنیادویامقام مجازاز طرف ایشان تعیین میشوندوعهده دارمسئولیتهای مندرج دراین ماده درموردابوابجمعی خودمیباشند.
ماده 5-وجوه لازم برای انجام هزینه های موردنیازبتدریج درحدود اعتبارتخصیص یافته ردیف 503047 قانون بودجه سال 64 براساس دستورسرپرست بنیادودرخواست وجه مدیرامورمالی بنیاد(که قبلاازطرف سرپرست بنیادبه وزارت امورقتصادی ودارایی معرفی شده باشد)توسط خزانه به حساب مربوط که ازطریق خزانه نزدبانک جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یامیشوندمنتقل خواهدشد.استفاده ازحساب مذکور به امضای مدیرامورمالی به اتفاق سرپرست یایک نفردیگربه انتخاب شورای مرکزی مجازمیباشد.
ماده 6-اعتبارات موردنیازبرای پرداخت هزینه های موضوع این آئیننامه درشهرستانهادرحدوداعتبارات تخصیص یافته هرسه ماه یکباربه مرکز بنیاددراستانهاابلاغ خواهدشدونیزمسئول امورمالی بنیاددراستان مکلف است سهمیه اعتبارشهرستانهای تابعه خودراابلاغ نماید.
ماده 7-بنیادمکلف است برای پرداخت هزینه های خوددراستانهاو شهرستانهانزدیکی ازشعب بانک ملی ازطریق حسابداریکل بانک ملی ، حساب بانکی افتتاح نماید.تشخیص افتتاح حساب ومعرفی امضاءهای مجازاستانهابه عهده شورای استان مربوطه وتاییدمدیرامورمالی بنیاد میباشد.برداشت ازخسابهای بانکی موضوع این ماده درمراکزاستان با امضای مسئول امورمالی استان وسرپرست بنیاداستان یامقام مجازاز طرف ایشان ودرشهرستانهاباامضای مشترک مسئول امورمالی شهرستان وسرپرست بنیاداستان یامقام مجازازطرف ایشان صورت میگیرد.
تبصره -درصورتیکه درشهرستان محل فعالیت بنیاد،شعبه بانک ملی وجودنداشته باشدافتتاح حساب دربانک دیگری که ازطرف بانک مرکزی نمایندگی داشته باشد،مجازخواهدبود.
ماده 8-مدیرامورمالی بنیادموظف است برای پرداخت هزینه های خود دراستانهابه تشخیص سرپرست بنیادتنخواه گردان مناسبی که حداکثر از25%اعتبارسهمی هراستان موضوع ماده (2)این آئیننامه تجاوز نکندبه حساب بانکی بنیاددراستان مربوط واریزنماید.
ماده 9-مسئول امورمالی بنیاددراستان موظف است پرداخت هزینه های هریک ازشهرستانهای تابعه استان وهمچنین شهرستان مرکزاستان به تشخیص سرپرست بنیاداستان تنخواه گردان مناسبی به حساب بانکی بنیادوشهرستان مربوط واریزنماید.
ماده 10-مسئولیت تشخیص وتعهدوتسجیل وصدورحواله به عهده سرپرست بنیادیامقامات مجازازطرف ایشان خواهدبود.
ماده 11-مسئولین امورمالی بنیاددرشهرستانهاموظفنداسنادهزینه های انجام شده هرماه راپس ازامضای خودوسرپرست بنیادشهرستان همراه با اصل مدارک ونماینده اسنادمربوط فهرست خلاصه هزینه های انجام شده جهت واریزتنخواه گردان ودریافت مجددآن حداگثرتاپایان ماه بعدبه مرکزبنیاداستان مربوط ارسال دارند.
ماده 12-مسئولین امورمالی بنیاددراستانهاموظفنداسنادهزینه های انجام شده هرماه مرکزاستان ونماینده اسنادمذکوروهمچنین نماینده اسنادواصله ازشهرستانهاراپس ازامضای خودوسرپرست بنیاداستان و ضمیمه نمودن اصل اسنادومدارک مربوط جهت واریزتنخواه گردان و دریافت مجددآن حداکثرتاپایان ماه بعدبه مرکزبنیاددرتهران ارسال دارند.
ماده 13-مدیرامورمالی بنیادمکلف است اسنادهزینه های انجام شده درتهران واسنادونماینده اسنادواصله ازاستانهاراپس ازرسیدگی و امضای خودوسرپرست بنیادویامقام مجازازطرف اوبه هزینه قطعی منظورنماید
ماده 14-نصاب ونحوه انجام معاملات میزان پیش پرداخت وتنخواه گردان وسپرده حسن انجام کارونوع ومیزان تضمین که میبایست درقبال پیش پرداخت ویاحسن انجام کاراخذگرددوهزینه های انجام شده ونحوه نگهداری حسابهاتابع ضوابط مقرردربندهای (د)،(ه )،(و)،و(ز)تبصره 38 قانون بودجه سال 64 میباشد.
ماده 15-دراجرای تبصره 31قانون بودجه سال 64بنیادموظف است فهرست هزینه وعملیات انجام شده درمرکزوواحدهای تابعه خودرادر هرچهارماه یکبارجهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیر ارائه دهد.
ماده 16-شورای مرکزی بنیادموظف است ازطریق حسابرسی داخلی ویا اعزام ماموربه واحدهای تابعه خوددرمرکزوشهرستانهابه منظورحصول اطمینان ازصحت وحسن جریان امورمالی مستمرانظارت نماید.
ماده 17-کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارموضوع این آئیننامه باید حداکثرتاپایان فروردین ماه سال 1365 به حساب خزانه واریزگردد.
ماده 18-اموالی که ازمحل اعتبارردیف 503047قانون بودجه سال 1364خریداری ویاایجادمیشوداموال دولتی محسوب میگردد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11731
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/03/08
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :