جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 3262 11/3/1364

وزارت اموراقتصادی ودارائی
هئیت وزیران درجلسه مورخ 29/2/1364 بنابه پیشنهادشماره 14/28543/42236 مورخ 5/2/1364 وزارت اموراقتصادی ودارایی وبه اسناداسفندماه 1347 تصویب نمودندکه اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان اصفهان اجازه داردنسبت به فروش سی وشش (36مترمربع )از ششدانگ یکباب مخروبه به پلاک 7113 واقع دربخش یک شهرستان کاشان که متعلق به دولت است اقدام ووجه حاصله رابحساب خزانه واریز نماید.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11737
تاریخ تصویب :
1364/02/29
تاریخ ابلاغ :
1364/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :