جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 5310 11/3/1364

وزارت مسکن وشهرسازی
هئیت وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 بنابه پیشنهادمشترک شماره 205/1مورخ 24/2/1364 وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ،اموراقتصادی ودارایی وبرنامه وبودجه به استنادبنده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 آئین نامه اجرایی نحوه فروش خانه های سازمانی رابشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول - خانه های سازمانی مشمول آئیننامه ونحوه تشکیل کمیسیون ویژه
ماده 1 - کلیه وزارتخانه ها،موسسات وشرکتهای دولتی میتوانند خانه های سازمانی نیمه تمام ویادرحال بهره برداری خودراکه ساخته شده یامیشوددرتهران ومراکزاستانهابه استثنای یاسوج ،شهرکرد، ایلام ،زاهدان ،بندرعباس ،بوشهر،سنندج وهمچنین درشهرهای بزرگ که حداقل بیش ازسیصدهزارنفرجمعیت داشته باشندواستفاده ازآنها بصورت سازمانی ضروری نباشدطبق مقررات این آئیننامه بفروش رسانده یاپیش فروش بنماید.
تبصره 1 - خانه های سازمانی متعلق به شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت که اعتبارآنهاازمحل سرمایه یامنابع داخلی شرکت تامین شده باشدازشمول این آئیننامه خارج میباشد.
تبصره 2 - درصورتیکه احداث خانه های سازمانی وسیله پیمانکاردرحال انجام باشدوموضوع قراردادهنوزخاتمه نیافته باشد،دستگاه اجرایی میتواندنسبت به پیش فروش خانه هااقدام کندویاگرعملیات انجام شده حداقل به 75% ارزش کارساختمانی وتاسیساتی رسیده باشدوبه مصلحت تشخیص دهدمیتواند پس از اعمال مواد 29 و 39 شرایط عمومی پیمان نسبت بفروش آنها اقدام کند.
تبصره 3 - درصورتیکه پروژه دارای پیمانکاربوده وارزش کارانجام شده موضوع قراردادبه 75%عملیات نرسیده باشدلکی پیمانکاربافسخ قراردادویاادامه کاریاخریدارجدیدرضایت داشته باشدوبهرحال بهیچ نحوی ازانحاءمطالبه خسارت ننمایددراینصورت فروش اینگونه خانه ها بلامانع خواهدبود.
ماده 2 - جهت تشخیص خانه های سازمانی قابل فروش درهراستان کمیسیون ویژه ای مرکب ازمعاون عمرانی یاسیاسی واجتماعی استاندار،مدیرکل مسکن وشهرسازی استان ،مدیرکل دستگاهی که خانه های سازمانی به آن تعلق داردتشکیل میگرددوتصمیمات کمیسیون بااکثریت آراءموافق وپس ازتصویب وزیرمسکن وشهرسازی قابل اجراءاست وکمیسیون مذکور درتهران متشکل است ازنزیردستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است ،وزیرمسکن وشهرسازی وبالاترین مقام اجرایی دستگاه استفاده کننده ازخانه سازمانی .
تبصره - درصورتیکه صاحب خانه سازمانی وزارت مسکن وشهرسازی باشد تصمیمات کمیسیونهای متشکل دراستان وتهران بااتفاق آراءمعتبراست .
ماده 3 - کلیه دستگاههای مشمول این آئیننامه که استفاده ازخانه ها رابصورت سازمانی ضروری نمیدانندپیشنهادخودراپس ازاخذموافقت شخص وزیریابالاترین مقام اجرایی سازمان استفاده کننده همراه باگزارش توجیهی درتهرن به وزارت مسکن وشهرسازی ودرسایراستانهابه اداره کل مسکن وشهرسازی که نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه رابعهده خواهند داشت ارسال میدارند.دبیرخانه موظف است یک نسخه ازصورتجلسه موافقت بافروش خانه های سازمانی رابه وزارت برنامه وبودجه ارسال دارد.
فصل دوم - نحوه قیمت گذاری ودریافت بهای خانه های سازمانی
ماده 4 - قیمت خانه های سازمانی اعم ازناتمام یادرحال بهره برداری براساس قیمت عادلانه بااحتساب کلیه هزینه های زیربنایی وجنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن وشهرسازی یاادارات کل مسکن وشهرسازی دراستانهاطبق ضوابطی که وزیرمسکن وشهرسازی اعلام مینمایدتعیین میشود.
تبصره 1 - درمواردیکه عرصه خانه سازمانی بیش از250مترمربع باشددر اینصورت دستگاه اجرایی پس اطتفکیک عرضه به متراژهای متناسب که قابل احداث واحدتجاری یامسکونی جدیدباشدمیتواندنسبت به فروش خانه سازمانی اقدام کنددرصورتیکه طبق گواهی مقامات ذیصلاح تفکیک عرضه امکان نداشته باشددراینصورت بهای عرضه مازادبر250مترمربع به قیمت عادلانه کارشناسی محاسبه ودریافت میشود.
تبصره 2 - درمواردیکه عرصه خانه سازمانی وقفی ومازادبر250مترمربع باشدطبق تبصره فوق بایدنسبت به تفکیک آن اقدام شودمگرتفکیک به گواهی مقامان ذیصلاح ممکن یامجازنباشددرهرحال خریداراعیان خانه سازمانی که عرصه آن وقفی است جانشین مستاجرعرضه شده لکن ملزم است مبلغی به تشخیص اوقاف یاآستان پرداخت نماید.
تبصره 3 - اداره کل مسکن وشهرسازی درصورت نیازبه اراضی حاصل از تفکیک مازادبر250مترمربع اقدام به اجرای طرح میکندودرصورت عدم نیازاراضی مذکوررادراختیارسازمان زمین شهری قرارمیدهد.سازمان مذکورموظف است این اراضی راطبق ضوابط خودفقطبه کارکنان واجد شرایط دولت واگذارنماید.
تبصره 4 - درمواردیکه عرصه خانه سازمانی وقفی است درتعیین بهای اعیان آن حق تقدیمی یامبلغی که فروشنده هنگام احداث ساختمانی پرداخته است ملحوظ شود.
ماده 5 - درمواردیکه خانه سازمانی تگمیل شده درحال بهره برداری است ویاحداقل 75% عملیات ساختمانی وتاسیساتی آن انجام شده است ضمن عقدبیع مشتمل به رهن 25% بهای آن نقداو75% باقیمانده بشرح جدول پیوست وصول میگردد.
تبصره 1 - چنانچه خانه سازمانی ناتمام بوده وعملیات ساختمانی و تاسیساتی آن به 75% ارزش کارنرسیده باشدوپیش فروش شوددراینصورت 15%بهای تقریبی آن بعنوان پیش قسطوصول میگرددو10% آن بیدظرف مدتی که ساختمان یامحوطه تکمیل وواگذارمیشودبه تدریج (طبق جدولی که از طرف دستگاه مربوط اعلام میشود)پرداخت شود.باقیمانده بهای خانه سازمانی به شرح جدول پیوست وصول خواهدشد.
تبصره 2 - چنانچه عملیات ساختمانی وتاسیساتی خانه سازمانی به 75% ارزش کارنرسیده باشدوبصورت ناتمام فروخته شوددراینصورت ضمن عقد لازم مشتمل به رهن 30%بهای آن نقدوبقیه به شرح جدول پیوست وصول میگردد.
تبصره 3 - درمواردیکه خریدارخانه سازمانی اشخاص مندرج دربندهای ج ودال وه ماده 6این آئین نامه باشند بایستی بهای خانه رانقداپرداخت کنند.
فصل سوم - شرایط ونحوه تعیین اولویتها
ماده 6 - خانه های سازمانی بارعایت تقدم بشرح زیربه اشخاص ذیل واگذارمیشود:
الف - به کارکنان شاغل یابازنشسته دستگاه استفاده کننده که خانه های سازمانی موردنظر،خاص آنهاساخته شده یامیشودویاواگذار شده است .
ب - به کارکنان سایردستگاههای دولتی مشمول این آئیننامه .
ج - به دانشگاههاصرفابرای تبدیل به خوابگاه دانشجویان .
د - شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت .
ه - سایراشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی .
ماده 7 - افرادمتقاضی بایستی خودوهمسروفرزندان تحت تکفلشان فاقد ششدانگ واحدمسکونی یازمین قابل ساختمان درمحل باشندودرتهران وشهرهاییکه قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی اجراء میشودطبق آن واجدشرایط بوده ودرسایرمناطق نیزمتقاضی وفرزندان تحت تکفل وی ازتاریخ تصویب این آئیننامه فاقدواحدمسکونی یازمین شهری درمحل باشندوحداقل 25سال سن ویاافرادی راتحت تکفل داشته باشند.وهمچنین حداقل ششماه قبل ازتصویب این آئیننامه درآن خانه ساکن بوده باشند.
ماده 8 - ساکن خانه سازمانی درموردخریدهمان خانه مشروط براینکه کارمندرسمی دولت باشددراولویت قراردارد.
ماده 9 - چنانچه ساکن خانه سازمانی واجدشرایط نبوده ویامایل به خریدخانه نباشداولویت سایرکارکنان همان دستگاه بشرح زیرتعیین میشود:
1 - تاهل 8امتیاز
2 - هرفرزندتحت تکفل 4امتیاز
3 - هرفردتحت تکفل به استثنای 2امتیاز
(همسرواولاد)
4 - به ازای هرسال بیشتراز25سال سن 1امتیازحداکثر10امتیاز
5 - به ازای هرسال سکونت درمحل 1امتیازحداکثر7امتیاز
6 - به ازای هرسال سابقه خدمت دواتی 1امتیاز
7 - کارمندرسمی دولت 50امتیاز
تبصره - درمواردیکه خانه سازمانی بارعایت حق تقدم مندرج درماده 6 به کارکنان سایردستگاههای دولتی عرضه میشودنحوه تعیین اولویت مذکوردراین ماده درموردآنان لازم الرعایه خواهدبود.
ماده 10 - خانه های سازمانی به جزءمواردیکه نقدافروخته میشودبه بیع مشتمل به رهن واگذارمیشودوپس ازاستهلاک اقساط فک رهن میگردد فروشنده ملزم است درعقدبیع ازقطعی ویامشتمل به رهن برای خودخیار فسخ عقدرابه مدت 5سال ملحوظ نمایدتاچنانچه خریداردراینمدت عین خانه سازمانی رابهرنحوی ازانحاءبه غیرواگذارکندحق فسخ عقدرا داشته باشددرصورتیکه عقدفسخ شودمبالغ دریافتی پس ازکسراجرت المثل مدت استفاده وسایرهزینه های متعلقه براساس نظرکارشناس رسمی دادگستری به خریدارمستردوخانه سازمانی به متقاضی واجدشرایط دیگری واگذارخواهدشد.
تبصره - درمواردیکه خریداراضطراراناگزیرازفروش باشدبه پیشنهاد اعضای کمیسیون مندرج درماده 2وتصویب وزیرمسکن وشهرسازی میتواند خانه سازمانی رابه متقاضی واجدشرایطی که موردتاییداداره کل مسکن وشهرسازی باشدبفروشد.
ماده 11 - کلیه هزینه مربوط به فروش وواگذاری وکارشناسی به عهده خریداراست .
فصل چهارم - مقررات متفرقه
ماده 12 - درمواردیکه تعیین وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتی یاسایر عوامل بااشکال مواجه باشداعیان واگذارمیشودتاپس ازرفع مشکل و تعیین وضع عرصه نسبت به واگذاری رسمی آن اقدام گردد.
ماده 13 - دسگاههای فروشنده خانه های سازمانی موظف هستندکلیه وجوه حاصل ازفروش خانه های سازمانی رابه حسابهایی که توسط خزانه برای هریک ازادارات کل مسکن وشهرسازی استانهانزدبانک ملی بهمین منظورافتتاح شده یاخواهدشدواریزنمایندحسابهای مذکورغیرقابل برداشت بوده وموجودی آن درپانزدهم وپایان هرماه بحساب تمرکز وجوه خزانه که تحت عنوان (وزارت مسکن وشهرسازی - برنامه احداث وتکمیل خانه های سازمانی )نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یاخواهدشدمنتقل میگردد.
ماده 14 - ادارات کل مسکن وشهرسازی استانهامکلفندگزارش وصولی خودراازاین بابت منضم به صورتحسابهای بانکی به وزارت مسکن و شهرسازی ووزارت برنامه وبودجه اعلام نمایند.
ماده 15 - خزانه مکلف است بنابه درخواست وزارت مسکن وشهرسازی هرسه ماه یکبارجمع مبالغ واریزشده به حساب تمرکزوجوه مزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رابه وزارت برنامه وبودجه اعلام نمایند ماده 16 - خزانه مکلف است ازمحل اعتبارات تخصیص یافته ردیف 503061 قانون بودجه سال 1364 کل کشوروبراساس درخواست وجه صادر، باامضاءمشترک وزیرمسکن وشهرسازی وذیحساب مربوط معادل پنجاه درصد درآمدواریزشده بحساب تمرکزوجوه موضوع این آئیننامه رابه حساب طرح تکمیل ویااحداث خانه های سازمانی واریزنمایدتابارعایت قوانین ومقررات عمومی مورداستفاده قرارگیرد.
ماده 17 - خانه های سازمانی که قبل ازتاریخ تصویب این آئیننامه باواگذاری آنهادرکمیسیونهای مربوطه موافقت شده نیازبه طرح مجدد درکمیسیون موضوع ماده 2 این آئیننامه ندارند.
ماده 18 - خانه های سازمانی که باواگذاری آنهاتاپایان سال 1363 موافقت شده طبق مصوبه مربوطبه خودواگذارمیشوندلکن فروش خانه های سازمانی که عرصه آنهابیش از250مترمربع بوده ویاوقفی است وهنوز قراردادواگذاری منعقدنشده است وهمچنین کلیه واگذاریهائی که از ابتدای سال 64صورت گرفته است تابع تبصره قانون بودجه سال 1364 و مقررات این آئیننامه خواهد بود.
تبصره - درصورت تقاضای خریدازباقیمانده بهای خانه های سازمانی که طبق مصوبات شماره 9392مورخ 21/4/63وشماره 16989مورخ 23/3/63 واگذارشده است بشرح جدول پیوست وصول خواهد شد.
ماده 19 - دراجرای وظایف واختیارات این آئیننامه درکلیه مواردیکه آئیننامه ساکت است یاایجادابهام مینمایدویاموارداستثنائی اتخاذ تصمیم یارفع ابهام به عهده وزیرمسکن وشهرسازی میباشد.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
جدول نحوه وصول اقساط باقیمانده خانه های سازمانی
درآمدماهیانه
نسبت پرداخت اقساط به درآمد
تاسقف چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال
(ریال ) اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
30000 20% 24% 28% 32% 36% 40%
40000 21% 25% 29% 33% 37% 40%
50000 22% 26% 30% 34% 38% 40%
60000 23% 27% 31% 35% 39% 40%
70000 24% 28% 32% 36% 40%
80000 25% 29% 33% 37% 40%
90000 26% 30% 34% 38% 40%
100000 27% 31% 35% 38% 40%
110000 28% 32% 36% 40%
120000 29% 33% 37% 40%
تبصره 1 - منظورازدرآمدماهیانه جمع دریافتی خریدارقبل ازکسورات قانونی میباشد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11736
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/03/25
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :