جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 7476 11/3/1364

وزارت مسکن وشهرسازی
هئیت وزیران درجلسه مورخ 8/3/64 بنابه پیشنهادمشترک شماره 977/1 مورخ 22/2/64 وزارت مسکن وشهرسازی واموراقتصادی ودارایی تصویب نمودنداصلاحات زیردرتصویبنامه شماره 76358 مورخ 10/11/63 صورت گرفته وازتاریخ اخیرالذکرموردعمل قرارگیرد:
1-درماده 1اعضای کمیسیون عبارت خواهندبودازاستانداریامعاون وی مدیرکل اموراقتصادی ودارایی ومدیرکل مسکن وشهرسازی .
2-عبارت زیربه آخربندالف ماده 2اضافه میشود:
چنانچه قبلاخانه سازمانی دراختیارافرادغیرواجدشرایط مذکوردر آئیننامه قرارگرفته باشدحداکثرظرف 3ماه ملزم به تخلیه میباشند مگرآنکه متقاضی واجدشرایط وجودنداشته باشدکه دراین صورت هرزمان متقاضی واجدشرایط مراجعه نمایداستفاده کننده ملزم به تخلیه در مهلت مذکوراست .
3-بندج ماده 2بشرح زیراصلاح میشود:
ج -چنانچه تعدادمتقاضیان واجدشرایط بیش ازخانه های سازمانی خالی باشدحق تقدم متقاضیان باتوجه به امتیازات زیرمحاسبه میشوند:
1-باتوجه به نوع تخصص ،نیازمنطقه ،ضرورت شغلی وپست سازمانی بین 20تا40امتیازبه تشخیص استاندارورئیس دستگاه استفاده کننده در استان .
2-مستخدم رسمی یاثابت 30امتیاز
3-به ازای هرسال سابقه خدمتی 1امتیاز(حداکثر20امتیاز)
4-به ازای هرنفرافرادخانواده 4امتیاز(حداکثر20امتیاز)
4-ماده 4بشرح زیراصلاح وتبصره های آن بقوت خودباقی میماند:
ماده 4-مبلغی که استفاده کننده ازخانه سازمانی درازای حق استفاده بایدبپردازدباتوجه به مساحت زیربناومحل وقوع ساختمان ازنظر تسهیلات زندگی بشرح جدول زیرتعیین میشودمشروط براینکه حداکثر مبلغ حق استفاده ازخانه سازمانی دراستانهااز20%ودرتهران ،کرج ، حومه کن ،شهرری وشمیرانات از25%جمع حقوق یادستمزدوفوق العاده شغل یامزایای مستمروتفاوت تطبیق استفاده کننده ازخانه سازمانی قبل ازکسورات قانونی تجاوزنکند.
حق استفاده ازخانه های سازمانی به ازاءهرمترمربع مساحت زیربنای
مفید(به ریال )
نوع واحد درمراکز درشهرستانها درشهرهای درتهران ،کرج ،
مسکونی استانها محروم حومه کن ،شهری
* ری ،شمیرانات
ویلائی 60 40 30 100
آپارتمانی 40 30 25 80
*منظورازشهرهای محروم شهرهای گروههای 5و6و7و8و9 مندرج درجدول محرومیت ازتسهیلات زندگی موضوع تصویبنامه شماره 37724مورخ 5/10/53 هئیت وزیران میباشد.
5-جمله "پرداخت دستمزدکارشناسی بعهده استفاده کننده خواهدبود" ازانتهای تبصره 3ماده 4حذف میشود.
6-عبارت زیربه آخرماده 5اضافه میشود:
استفاده 1ماده وجوه مذکورجهت تعمیرات اساسی خانه های سازمانی وپرداخت حق الارض (مربوط به اراضی وقفی )ودرصورت لزوم هزینه های موضوع مواد(7و8)وتعمیرلوازم مذکوزدرتبصره 3ماده 4مجازمیباشد.
7-تبصره 1ماده حذف وتبصره 2به تبصره ومفادآن بشرح زیراصلاح میشود:
تبصره -هرگاه دروصول وایصال حق استفاده ازخانه های سازمانی بیش ازمدت 3ماه تاخیرروی دهدسازمان صاحبخانه میتواندپس ازیک اخطار یک ماهه نسبت به تخلیه خانه طبق مقررات این آئیننامه اقدام وبا مسئولین مربوطه که به هزنحوی درکسروایصال درآمددولت کوتاهی نموده اندمطابق قوانین ومقررات موضوعه رفتارنماید.
8-ماده 9آئیننامه بشرح زیراصلاح میشود:
بمنطورحسن اجرای تعهدات ساکنین خانه های سازمانی ازاین پس قبل ازتحویل خانه سازمانی ،متقاضی بایستی مبلغ پنجاه هزارریال بعنوان تضمین جهت جبران خسارات احتمالی بنام سازمان صاحبخانه به شماره حسابی که سازمان صاحبخانه تعیین خواهدنمودواریزوفیش آنرابه سرپرست خانه های سازمانی تحویل نمایدتاچنانچه ازبابت حق استفاده وهزینه های مربوط به مواد6و7و8 آئیننامه بدهی داشته باشدازمحل مذکورکسرومازادآن هنگام تخلیه به وی مستردشودوچنانچه کل مبلغ مذکورکافی برای تسویه حساب نباشدطبق ماده 5عمل خواهدشد.
9-تبصره زیربماده 14آئیننامه اضافه میشود:
تبصره -درصورتیکه متوفی دارای فرزندیافرزندان صغیرباشدوهمسروی ازکارکنان شاغل دولت وواجدشرایط جهت استفاده ازخانه سازمانی و شاغل درسازمان متبوع متوفی باشدخانه سازمانی دراختیارهمسرمتوفی قرارمیگیردودرصورتیکه درسازمان دیگردولتی مشغول خدمت باشدخانه سازمانی جهت استفاده به وی واگذاروخانه مذکورازسهمیه سازمان متبوع متوفی حذف وبه سهمیه سازمان متبوع همسراضافه میشود.
10-ماده زیرتحت عنوان ماده 19به آئیننامه اضافه میشود:
ماده 19-به وزارت مسکن وشهرسازی اجازه داده میشوددرصورتیکه به مصلحت تشخیص دهداختیارات مربوطبه حفظ ونگهداری ازخانه های سازمانی متعلق به خودرابه دستگاه استفاده کننده ازخانه سازمانی تفویض نمایددراینصورت دستگاه استفاده کننده ازلحاظ حفظ وحراست ونگهداری وانجام تعمیرات اساسی ووصول حق استفاده وسایرحقوق و تکالیف اقدام مینماید.وجوهات موضوع این ماده بحساب دستگاه استفاده کننده درنزدخزانه داریکل واریزوهزینه های مربوط ازهمان محل انجام واسنادهزینه بارعایت مقررات مربوطه به هزینه قطعی منظورخواهدشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11736
تاریخ تصویب :
1364/03/08
تاریخ ابلاغ :
1364/03/25
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :