جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 5762 9/3/1364

وزارت مسکن وشهرسازی
هئیت وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 بنابه پیشنهادمشترک شماره 1941/1 مورخ 28/2/64 وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ،اموراقتصادی ودارایی وبرنامه وبودجه آئیننامه موضوع بند(و)تبصره 37قانون بودجه سال 1364 بشرح زیرتصویب نمودند:

فصل اول -ساختمانهای موضوع آئیننامه
ماده 1-کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که ازمحل طرحهای عمرانی وسایراعتبارات دولت توسط وزارت مسکن وشهرسازی احداث شده یادر دست احداث است اعم ازتکمیل شده یاناتمام مشمول این آئیننامه میگردد.
ماده 2-درصورتیکه پروژه دارای پیمانکاربوده وارزش کارانجام شده حداقل به 75%عملیات موضوع قراردادنرسیده باشدمیتوان پس ازاعمال مواد29و39شرایط عمومی پیمان نسبت به فروش واحدهااقدام کرد.
تبصره -درصورتیکه پروژه دارای پیمانکارباشدولی ارزش کارانجام شده به 75%عملیات موضوع قراردادنرسیده باشدمیتوان نسبت به پیش فروش واحداقدام نمود.لکن چهانچه پیمانکاربافسخ قراردادویاادامه کارباخریدارجدیدرضایت داشته باشدوبه هرحال بهیچ نحوی ازانحاء مطالبه خسارت ننمایدوهیچگونه ادعایی نداشته باشدودستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص دهدمیتوان نسبت به فروش آنهانیزبه وضع موجود اقدام کرد.
ماده 3-عرضه وواگذاری ساختمانهای نیمه تمام که احداث آنهادراسا وسیله وزارت مسکن وشهرسازی انجام میشودوپروژه فاقدپیمانکاراست درهرمرحله ازاجرای عملیات بلامانع است .
فصل دوم -مقررات مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت ماده 4-واحدهای مسکونی ارزانقیمت موضوع این آئیننامه باتوجه به شرایط اولویتهای ذیل این ماده فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی بنیادشهید،شرکتهای تعاونی مسکن وسایرنهادهای انقلابی (مشروط بر اینکه ازبودجه عمومی دولت استفاده ننمایدمیباشد).وفروش ساختمانها به وزارتخانه هاوسازمانهاوشرکتهای دولتی اعم ازاینکه ازبودجه عمومی دولت استفاده کنندیانکنندوبه نهادهاوموسساتی که بنحوی از انحاءازبودجه عمومی دولت استفاده می کنندبه استثنای بنیادشهید ممنوع است ،مگربشرح مندرج درتبصره 1ماده 22این آئیننامه .
تبصره -بانکهاازشمول این ماده خارج بوده ومی توانندفقط ساختمانهای نیمه تمام ارزانقیمت راخریداری وپس ازتکمیل طبق مقررات خودبفروش برسانند.
ماده 5-درواگذاری ساختمانهامراتب ذیل بایستی رعایت شود:
الف -مجتمعهای آپارتمانی نیمه تمان صرفاوبه ترتیب اولویت برای فروش به شرکتهای تعاونی مسکن ،بانکهاونهادهای انقلاب اسلامی عرضه میشود.
ب -مجتمعهای آپارتمانی تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعونی مسکن ،بنیادشهید-اشخاص حقیقی وسایرنهادهای انقلابی واگذار میشود.
ج -ساختمانهای تک واحدی اعم ازتکمیل شده یاناتمام به ترتیب اولویت به معلمین ،مارمنان آموزش وپرورش ،بنیادشهید،سایراشخاص حقیقی ،سایرنهادهای انقلابی وشرکتهای تعاونی مسکن واگذارمیشود.
فصل سوم -شرایط ونحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خریدواحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده 6-جهت تشخیص وتعیین واجدین شرایط واولویتهاوامتیازگذاری متقاضیان ،کمیسیونی به انتخاب وزیرمسکن وشهرسازی درهراستان تشکیل خواهدشد.
ماده 7-درمورداشخاص حقیقی واعضای شرکتهای تعاونی مسکن ،درتهران وشهرهاییکه قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی اعمال میشود،متقاضی بایدطبق آن واجدشرایط لازم باشدودرسایرمناطق نیز متقاضی وفرزندان نحت تکفل وی ازتاریخ تصویب این آئیننامه فاقد واحدمسکونی یازمین شهری درمحل باشندوحداقل 25سال سن ویاافرادی راتحت تکفل داشته باشند.
ماده 8-شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده وموردتایید وزارت مسکن وشهرسازی باشند.
تبصره شرکتهای تعاونی مسکن کعلمین وشرکتهای تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش وپرورش دراولویت اول بوده وسپس شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایرشرکتهای تعاونی مسکن درالویت میباشند.
تبصره 2-دربین اشخاص حقیقی اولویت بامعلمین وکارکنان آموزش و پرورش میباشد.
تبصره 3-درشرایط مساوی نحوه احتساب امتبازات شرکتهای تعاونی مسکن برابراست بامیانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداداعضاء.
ماده 9-امتیازات متقاضیان بشرح زیرمحاسبه میشود:
1-متقاضی متاهل باشد 8امتیاز
2-هرفرزندتحت تکفل 4امتیاز
3-هرفردتحت تکفل (به استثنای همسرواولاد) 2امتیاز
4-به ازای هرسال سن بیشتراز25سال 1امتیازحداکثر10امتیاز
5-به ازای هرسال عضویت پیوسته درتعاونی
مسکن 2امتیازحداکثر10امتیاز
6-داشتن حکم تخلیه ازمراجع قضائی
یاالزام به تخلیه خانه سازمانی 10امتیاز
7-معلم یاازکارکنان آموزش وپرورش باشد 20امتیاز
8-کارمندرسمی دولت باشد 30امتیاز
9-به ازای هرسال سابقه سکونت درمحل 2امتیازحداکثر20امتیاز
ماده 10-درموردواگذاری به بنیادشهیدوسایراشخاص حقوقی کلیه واگذاریهامستقیمابه بنیادشهیدویاموسسه مربوطه صورت گرفته وراسا مسئول پرداخت بهامیباشند.
بنیادشهیددرواگذاری واحدهای مذکوربه افرادواجدشرایط طبق مقررات خودوسایرمقررات مربوطه عمل میکندلکن سایراشخاص حقوقی درفروش واحدها مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج دراین آئیننامه میباشند.
ماده 11-ادارات کل مسکن وشهرسازی استانهاموظف میباشندحداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تصویب وابلاغ تصویب این آئیننامه نسبت به تعیین واحدهاد مسکونی ارزانفیمت مشمول این آئیننامه وعرضه آنها ازطریق آگهی درروزنامه کثیرالانتشارمحلی اقدام نمایند.
متن آگهی بایستی شامل تعدادواحدهای مسکونی ومحل احداث مشخصات آنهااعم ازتکمیل شده یاناتمام (باذکردرصدعملیات انجام شده ) آپارتمانی یاتک واحدی ،متراژوسایرخصوصیات باذکرقیمت تقریبی و قیدعنوان "جهت فروش "یاپیش فروش "وشماره حساب بانکی درهرمحل و حداکثرتاریخ مهلت ارسال تقاضاباشد.
تبصره 1-هرآگهی شامل دومرحله خواهدبوددرمرحله اول واحدهای مسکونی ارزانقیمت بصورت نقدی عرضه میشود.حداکثر10روزپس ازپایان مهلت ارسال نقاضاچنانچه درخواست های رسیده واجدشرایط کمترازتعداد واحدهای عرضه شده باشددراینصورت درآگهی مرحله دوم باقیمانده واحدهای مسکونی ارزانقیمت بصورت نقدواقساط عرضه میشود.
تبصره 2-متقاضیان خریدنقدی که واجدشرایط باشنددرهرحال نسبت به سایرمتقاضیان به استثنای معلمان وکارکنان آموزش وپرورش اولویت دارند.
ماده 12-متقاضیان بایدتقاضای خودرابه انضمام فیش بانکی مبنی بر پرداخت 000/300 ریال ومدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و شهرسازی تسلیم ورسیددریافت دارند.
ماده 13-درصورتیکه تعدادمتقاضیان بحدی باشدکه ته تاییدکمیسیون موضوع ماده 6این آئیننامه تعیین اولویتهاازطریق امتیازبندی از لحاظ صرف وقت نیروی انسانی بصرفه وصلاح دولت نباشد،پس ازاستخراج اولویتهای اول (معلمین وکارکنان وزارت آموزش وپرورش )براساس ضوابطی که ازطرف مسکن وشهرسازی تعیین میشودبین سایرمتقاضیان واجدشرایط قرعه کشی بعمل خواندآمد.دراینصورت روزقرعه کشی از طریق آگهی به اطلاع عموم خواهدرسیدوحضورمتقاضیان درمراسم قرعه کشی آزادخواهدبود.
ماده 14-درصورتیکه متقاضی واجدشرایط یااولویت نباشدویاقرعه بوی اصابت ننمایدویاازخریدخانه قبل ازتحویل آن منصرف شودمبلغ پرداختی عینابوی مستردمیشودولی درصورت تعلق واحدمسکونی به متقاضی مبلغ مزبوربابت قسمتی ازبهای واحدمسکونی محسوب خواهدشد.
تبصره -درصورتیکه خریداربانک ویااشخاص مندرج درذیل تبصره یک ماده 22این آئیننامه باشندبهای واحدمسکونی نقدادریافت میشود. فصل پنجم -نحوه قیمت گذاری وپرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت ماده 15-بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان بشرح جداول پیوست این آئیننامه محاسبه وباتوجه به مفاداین آئیننامه وحسب موردنقداویابصورت نقدواقساط بشرح مندرج درجداول شماره 2وشماره 3پیوست وصول میشود.
تبصره -درکلیه مواردیکه واحدهابه صورت اقساط فروخته میشودبه ازای هرسال مدت بازپرداخت 1%باقیمانده بهای واحدمسکونی (موضوع ماده 15آئیننامه )به آن اضافه خواهدشد،مگردرمناطق محروم (بشرح بند3جدول شماره 2پیوست )که به ازای هرسال نیم درصداضافه خواهدشد.
ماده 16-درمواردیکه واحدهای مسکونی تکمیل شده یاحداقل 75% عملیات ساختمانی وتاسیساتی آن انجام شده باشدومتقاضی خریدنقدی نداشته باشدبشرح جداول 2و3پیوست 15%تا25%بهای واحدمسکونی نقد وبقیه به اقساط وصول میشود.
تبصره 1-چنانچه واحدمسکونی پیش فروخته شودبات ءجه به درصدعملیات انجام شده به تشخیص اداره کل مسکن وشهرسازی 25تا50درصدبهای تقریبی آن بعنوان پیش قسط نقداوصول میگرددوباقیمانده بهای آن بایدظرف مدتی که ساختمان تکمیل واگذارمیشودبتدریج (طبق برنامه ای که ازطرف اداره کل مذکوراعلام میشود)پرداخت گرددمگرآنکه درآگهی مرحله اول به تعدادکافی باشرایط مذکوردرفوق متقاضی واجدشرایط مراجعه ننمایدکه دراینصورت جهت پیش فروش آنها15%بهای تقریبی نقدو10%آن ظرف مدتی که ساختمان تکمیل یاواگذارمیشودوباقیمانده بهاءباتوجه به درجه محرومیت شهرمربوطه بشرح جداول شماره 2و3 وصول خواهدشد.
تبصره 2-چنانچه عملیات ساختمانی وتاسیساتی واحدمسکونی به 75% ارزش کارنرسیده باشدوبصورت ناتمام فروخته شوددراینصورت بهای آن نقداوصول میگردد.
ماده 17-درصورت آماده بودن سندوتفکیکی ،واحدهای مسکونی ارزانقیمت که نقدافروخته میشودوبصورت بیع قطعی واگذارمیگرددودرموردواحدهای مسکونی که به نقدواقساط فروخته میشود،واگذاری بصورت بیع مشتمل به رهن خواهدبودلکن فروشنده درهردوحال ملزم است برای خودبمدت 5سال خیارفسخ معامله راملحوظ نمایدتاچنانچه خریدارازتاریخ انجام معامله لغایت 5سال عین واحدمسکونی رابهرنحوی ازانحاءبغیرواگذار یامنتقل نمود،یامعلوم شدخریدارواجدشرایط مندرج دراین آئیننامه نبوده ،فروشنده اختیارفسخ عقدراداشته باشد.درفسخ معامله ،مبالغ دریافتی پس ازکسراجرت المثل مدت استفاده وسایرهزینه های متعلقه به خریدارمستردوواحدمسکونی به متقاضی واجدشرایط دیگرواگذار میشود.
تبصره 1-درصورتیکه خریداراضطراراناگزیرازفروش واحدمسکونی خود باشددراین صورت به پیشنهادکمیسیون ماده 6وموافقت وزیرمسکن و شهرسازی میتواندواحدمسکونی خودرابه شخصی که طبق ضوابط مندرج دراین آئیننامه موردتاییداداره کل مسکن وشهرسازی باشدبفروشد.
تبصره 2-بانکهاوشرکتهای تعاونی مسکن ونهادهای انقلابی مجازند پس اطتکمیل واحدها نسبت به انتقال آنهابه متقاضیان واجدشرایط واعضای شرکت اقدام نمایند.لکن بهرحال انتقال دهنده وانتقال گیرنده جدیدنیزملزم به رعایت مفادمندرج درماده 17این آئیننامه میباشند.
ماده 18-چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبود ویادارای مشکلات ثبتی یامدعی خصوصی باشدویابهرعلت دیگراسناد واحدهاآماده نباشددراینصورت اعیانی ساختمانهاطبق قراردادواگذار میشودوانتقال رسمی پس ازرفع مشکلات ثبتی وآماده شدن اسنادصورت خواهدگرفت .
ماده 19-چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیازبه تشخیص نوع زمین درزمان تصرف ازنظرموات بایریادایربودن آن باشددراینصورت کمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری موظف ومکلف میباشندباتوجه به اسناد ومدارک وسوابق موجودنسبت بمورداظهارنظرکند.سپس طبق نظرکمیسیون مذکوراداره کل مسکن وشهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهدکرد.
ماده 20-درصورتیکه عرصه واحدهای مسکونی وقفی ویااجاره ای باشد پس ازانتقال اعیان خریدارجانشین مستاجردرادای حقوق ودیون متعلق بعرصه خواهدشد.
ماده 21-کلیه هزینه های متعلقه مربوط به انتقال بعهده خریداراست .
ماده 22-درنقاطی که خانه های ارزانقیمت تکمیل شده پس ازیکدفعه آگهی (شامل دومرحله )وسپری شدن مواعدمقررمتقاضی خریدنداشته باشد به پیشنهاداستانداروتاییدوزیرمسکن وشهرسازی بخانه های سازمانی تبدیل خواهدشددراینصورت وزارت مسکن وشهرسازی نسخه ای ازفهرست خانه های مذکورراجهت اطلاع به وزارت برنامه وبودجه ارسال میدارد.
تبصره 1-واحدهای مسکونی ارزانقیمت که به استناداین ماده تبدیل بخانه سازمانی میشوندقابل عرضه وفروش به وزارتخانه هاوسازمانها وموسسات وشرکتهای دولتی یاوابسته به دولت میباشند.درصورتیکه متقاضی ،وزارتخانه ویاازموسسات دولتی باشددراینصورت طبق مقررات مربوطه فقط حق استفاده ازخانه سازمانی به متقاضی واگذارخواهدشد.
وچنانچه متقاضی شرکت دولتی یاوابسته به دولت باشدخانه های سازمانی مذکورنقدافروخته میشود.
تبصره 2-درصورت وجودمتقاضیان متعددبرای خانه های سازمانی ، اتخاذتصمیم باتوجه به پیشنهاداستاندارومصالح دولت وعموم باوزیر مسکن وشهرسازی است .
فصل ششم -مقررات متفرقه
ماده 23-وزارت مسکن وشهرسازی وادارات کل آن دراستانهاموظف میباشندهردوماه یکبارفهرستی ازتعدادواگذاریهای انجام شده رابه وزارت برنامه وبودجه ارسال دارند.
ماده 24-وزارت مسکن وشهرسازی وادارات کل مسکن وشهرسازی موظف هستندوجوه حاصله ازفروش خانه های موضوع این آئیننامه رابحساب شماره 67خزانه بنام برنامه تکمیل خانه های ارزانقیمت واریز نمایند.برداشت ازحساب مذکوربطریق مندرج دربند"ب "تبصره 37قانون بودجه سال 1364خواهدبود.
ماده 25-ادارات کل مسکن وشهرسازی موظف میباشنددرهرموردیک نسخه ازاعلامیه واریزوجه بحساب مذکوردرماده فوق رابه ذیحساب وزارت مسکن وشهرسازی وهرسه ماه یکبارگزارش مربوطه رابه وزارت برنامه وبودجه ارسال دارند.
ماده 26-وزارت مسکن وشهرسازی موظف است ظرف 2ماه ازتاریخ تصویب این آئیننامه لیست خانه های ارزانقیمت نیمه تمام راطی یک موافقتنامه باوزارت برنامه وبودجه مبادله نماید.
ماده 27-واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت که تاپایان سال 1363 به نحوی ازانحاءصورت گرفته بقوت خودباقی وطبق شرایط زمان واگذاری عمل خواهدشد،لکن کلیه واگذاری هائیکه ازابتدای سال 64صورت گرفته تابع تبصره 37قانون بودجه سال 64ومقررات این آئیننامه خواهد بود.
ماده 28-درکلیه مواردیکه امرواگذاری دچاراشکال وابهام شده ویا آئیننامه ساکت است ودرموارداستثنائی رفع ابهام یااتخاذتصمیم بعهده وزیرمسکن وشهرسازی میباشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی
جدول شماره یک
نحوه محاسبه قیمت واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ردیف نوع هزینه توضیحات
1-هزینه تهیه طرح ونظارت برپروژه
(فاز1و2و3پروژه ونظارت کارگاهی
وهزینه های بالاسری ).
2-آماده سازی زمین وتاسیسات زیربنائی .
3-هزینه کل ساختمان بادرنظرگرفتن
آحادبها.
4-محوطه سازی .
1-درصورتیکه زمین فروخته شودتهیه زمین به اضافه هزینه کلیه تاسیسات آماده سازی وزیربنائی مربوطبه مجموعه درنظرگرفته میشودوهزینه تاسیسات وکارهای اضافی اختصاصی وخارج از ضوابط عمومی وکلی مربوط به وضع و موقعیت زمین بعهده دولت است .
2-درصورتیکه زمین اجاره ای باشدفقط بهای آماده سازی زمین مربوطه محاسبه میشود.
3-درصورتیکه ساختمان بصورت نیمه تمام فروخته شودانجام واتمام محوطه سازی بعهده فروشنده بوده وبایستی درمحاسبه قیمت منظورشود.
5-حق انشعاب آب -برق -گازوتلفن - فاضلاب براساس تعرفه ساطمانهای مربوطه .
6-هزینه های متفرقه ازقبیل کارشناسی بیمه ساختمان آزمایشهای فنی مربوط به پروژه وغیره .
7-بابت بخشی ازهزینه های جاری اداری -پروژه آگهی وغیره نیم درصدازکل هزینه های فوق .
تبصره 1-:قیمت تمام شده ردیفهای 2و3و4براساس آخرین دفترچه فهرست بهای وزارت برنامه وبودجه درسال 62وکلیه ضرایب مربوطه (بالاسری ،هزینه تجهیرکارگاه ،ضرایب منطقه )وتعدیل های متعلقه تاپایان سال 1363محاسبه خواهدشد.
تبصره 2-:هزینه نگهداری ونگهبانی ازخانه های ارزانقیمت درفاصله تحویل موقت تاتحویل به خریدارازمحل تنخواه گردان موضوع بندب تبصره 37قانون بودجه سال 64وسیله اداره کل محل پرداخت وزمان انعقادقراردادبه نسبت سهم خریدارازوی دریافت میشود.
جدول شماره دو
نحوه محاسبه قیمت واحدهای مسکونی ارزانقیمت باتوجه به محرومیت
الف -1-درمراکزاستانها(به استثنای یاسوج ،شهرکرد،ایلام ،زاهدان ، بندرعباس ،بوشهروسنندج )قیمت واحدمسکونی برابراست باقیمت بدست آمده طبق جدول شماره یک به اضافه 20% ودرصورت فروش اقساطی مبلغ مندرج درتبصره ماده 15آئیننامه به آن اضافه شده وپیش قسط بمیزان 25درصدکل بهاوباقیمانده طی دهسال بشرح جدول شماره 3وصول میگردد.
2-سایرشهرستانهای استانهای مشمول بند1وشهرزاهدان قیمت واحد مسکونی برابراست باقیمت بدست آمده طبق جدول شماره یک باضافه 10% ودرصورت فروش اقساطی مبلغ مندرج درتبصره ماده 15آئیننامه به آن اضافه شده وپیش قسط 20درصدکل بهاوباقیمانده طی 12سال بشرح جدول شماره 3دریافت میشود.
3-درشهرستانهای استانهای کهگیلویه وبویراحمد،چهارمحال وبختیاری ، ایلام ،سیستان وبلوچستان (غیرازشهرزاهدان )،هرمزگان ،بوشهرو کردستان وشهرهائیکه درمصوبه شماره 68284 مورخ 13/10/63 هیئت وزیران بعنوان شهرهای کحروک شناخته شده اندقیمت واحدمسکونی برابراست باقیمت بدست آمده طبق جدول شماره یک پس ازکسرضرایب منطقه وهزینه های حمل ،مصالح ساختمانی ودرصورت فروش اقساطی مبلغ مندرج درقسمت اخیرتبصره ماده 15آئیننامه به آن اضافه شده وپیش قسط بمیزان 15درصدکل بهاوباقیمانده طی 16سال بشرح جدول شماره 3وصول میگردد.س 21/2
جدول شماره سه
الف :بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی ارزانقیمت مربوط به کارمندان وکارکنان وزارتخانه ها،موسسات ،سازمانهاوشرکتهای دولتی یاوابسته به دولت ونهادهای رسمی وکارگران وکارکنان کارخانجات وکارگاههاو شرکتهائیکه ملی شده وتحت نظریکی ازسازمانهای دولتی اداره میشوند بشرح جدول زیرمیباشد:
درآمدماهیانه نسبت پرداخت اقساط به درآمد
تاسقف چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال
(ریال ) اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
30000 20% 24% 28% 32% 36% 40%
40000 21% 25% 29% 33% 37% 40%
50000 22% 26% 30% 34% 38% 40%
60000 23% 27% 31% 35% 39% 40%
70000 24% 28% 32% 36% 40% 40%
80000 25% 29% 33% 37% 40% -
90000 26% 30% 34% 38% 40% -
100000 27% 31% 35% 39% 40% -
110000 28% 32% 36% 40% - -
120000 29% 33% 37% 40% - -
تبصره -منظورازدرآمدماهیانه ،جمع دریافتی خریدارقبل ازکسورات قانونی میباشد.
ب :نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی ارزانقیمت مربوط به دارندگان مشاغل آزادجدول زیرمیباشد:
درصدپرداخت اقساط نسبت به کل
باقیمانده بهای واحدمسکونی
مدت بازپرداخت 100%
اقساط به چهارسال چهارسال چهارسال چهارسال بهای واحد
سال اول دوم سوم چهارم مسکونی
مراکزاستانهابشرح * * * *
بندیک 10 30% 45% 25%* * * * 100%
جدول شماره 2 * * * *
شهرستانهابشرح * * *
بند2 12 25% 35% 40% * * * 100%
جدول شماره 2 * * *
مناطق محروم بشرح
بند3 16 20% 24% 26% 30% 100%

جدول شماره 2

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11737
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :