جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


ماده واحده -ازتاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری موظف است از شاغلین درامردندانسازی که شرایط لازم موضوع این قانون رادارا باشندامتحان بعمل آورده ودرصورت موفقیت به آنان مدرک تکنیسین تجربی لابراتواری دندان دهد.
تبصره 1-دندانسازان تجربی بایدحداقل دارای مدک تحصیلی دوره اول راهنمایی ویاسوم متوسطه قدیم باشند.
تبصره 2-شاغلین امردندانسازی مشمول این قانون حق هیچگونه دخالت درامردندانپزشکی راندارندوورصورت تخلف تحت پیگردقانونی قرار خواهندگرفت .
تبصره 3-هزینه های مربوط به اجرای این قانون ازمحل وجوهیکه در هنگام ثبت نام ازداوطلبین اخذمیشودتامین میگردد.
تبصره 4-آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارتین بهداری وفرهنگ وآموزش عالی تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وچهارتبصره درجلسه روزیکشنبه بیست ودوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتارخ 8/3/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 1277/ق مورخ 24/2/1364 وپیرونامه شماره 3441 مورخ 4/3/1364:
طرح تعیین وضع شغلی دندانسازان تجربی تصوب 22/2/1364مجلس شورای اسلامی درجلسه شورای نگهبان مطرح وموردبررسی قرارگرفت وبه نظر اکثریت اعضاءمغایرباقانون اساسی شناخته نشد.وازلحاظ شرعی با این استظهارکه مقصودازاین طرح اعطاءمدرک به افرادی است که از عهده امتحان مقرربرآیندومعترض محرومیت دیگران ازشغل خودنمیباشد تاییدشد.
دبیرشورای نگهبان -لطف الله صافی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11737
تاریخ تصویب :
1364/02/22
تاریخ ابلاغ :
1364/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :