جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 14738 11/3/1364

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 بنابه پیشنهادمشترک شماره 865/ه مورخ 29/2/64 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبنیادشهید انقلاب اسلامی آئیننامه اجرایی موضوع بند6تبصره 4قانون بودجه سال 1364 کل کشوررابشرح زیردر13ماده و3تبصره تصویب نمودند:

ماده 1-هدف ازاجرای مفادبند6تبصره 4قانون بودجه سال 1364منحصرا فراهم نمودن موجبات اشتغال جانبازان ،فرزندان ،همسران ،پدران و مادران شهدا،مفقودین واسرای جنگ تحمیلی ،ازطریق توسعه وسرمایه گذاری درشرکتهاموجودیاجدیدالتاسیس وطرحهای تولیدی متعلق به بنیادشهیدانقلاب اسلامی ویاخریداری شرکتهای دولتی وتحت پوشش دولت وبنیادمستضعفان به قیمت کارشناسی واعطای تسهیلات بطورمستقیم به افرادمذکورمیباشد.بنیادشهیدانقلاب اسلامی مکلف است ترتیبی اتخاذ کندکه اشخاص نامبرده فوق درشرکتهاوطرحهای تولیدی موصوف سهیم گردند.
ماده 2-طرحهاویااشخاص موضوع ماده یک برحسب موردتوسط عالیترین مقام شهیدانقلاب اسلامی یانماینده مشارالیه به منظوراستفاده از تسهیلات موضوع این آئیننامه کتبابه بانک ملی ایران معرفی خواهندشد.
ماده 3-حدمصوب اعتبارموضوع این آئیننامه مبلغ ده میلیارددیال میباشدکه ازطریق بانک ملی ایران بارعایت مفادماده 7ومواردوشرایط ذیل بصورت قرض الحسنه وسایرتسهیلات اعطایی به طرحهاواشخاص مندرج درماده یک اعطاءمیگردد:
الف -دررابطه باخریدشرکتهاحداکثرتامیزان ارزش ویژه شرکت به قیمت کارشناسی موردتوافق بنیادشهیدانقلاب اسلامی وفروشنده .
ب -توسعه وسرمایه گذاری درشرکتهای موجودویاجدیدالتاسیس وطرحهای تولیدی متعلق به بنیادشهیدانقلاب اسلامی .
ج -طرحهایی که بمنظوراشتغال افرادمندرج درماده یک مستقیماتوسط خودآنهااجراءخواهدشد.
تبصره 1-درموردمصرف منابع قرض الحسنه برای امورموضوع بندهای "ب "و"ج " فوق بانک ملی ایران به طرحهای پیشنهادی بنیادشهید انقلاب اسلامی اولویت خواهدداد.درهرحال کل منابع قرض الحسنه با رعایت دستورالعمل مربوطه ازاین بابت قابل تامین خواهدبودنباید حداکثرازمبلغ 5میلیاردریال تجاوزنماید.
تبصره 2-بانک ملی ایران بارعایت مفادماده 7این آئیننامه موظف است نظرخودرادرموردقبول یاردطرحهای پیشنهادی بنیادشهیدانقلاب اسلامی به ترتیب زیرازتاریخ وصول طرح اعلام نماید:
الف -طرحهای کمتراز50میلیون ریال حداکثرظرف دوهفته .
ب -سایرطرحهاظرف یکماه .
ماده 4-بنیادشهیدانقلاب اسلامی موظف است افرادمذکوردرماده یک را درواحدهایی که ازتسهیلات موضوع این آئیننامه استفاده مینمایند ضمن اشتغال بارعایت شرایط زیردرواحدمربوطه سهیم نماید:
الف -خریدسهام شرکتهای موجودوتوسعه ویاتکمیل آنهامنحصرابه منظور اشتغال وسهیم نمودن افرادمذکوردرماده یک میباشدوبنیادشهیدانقلاب اسلامی موظف است حداکثرناسررسیدنهایی تسویه تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران حداقل 50درصدسهام خریداری شده رابه افرادمذکورمنتقل نماید.
ب -درموردسایرطرحهاییکه به هرعنوان ازتسهیلات موضوع این آئیننامه استفاده مینایندسهیم کردن افرادمذکوردرماده یک ضمن اشتغال آنها بایدحداکثرظرف دوسال پس ازآغازبهره برداری ازطرح مربوطه بعمل آید.
ماده 5-منظورازطرح دراین آئیننامه عبارتست ازشرح عملیات اجرایی وارائه پیش بینی هاواطلاعات لازم دررابطه باایجاد،بازسازی ،توسعه تکمیل ،خریدوراه اندازی مجددیک واحدمشتمل برانگیزه اجرای طرح مشخصات متقاضی یامتقاضیان اجرای طرح ونحوه مالکیت آنان ،تخصصهای لازم وچگونگی نامین آنها،آموزشهای فنی ضمن اجرای طرح ،مشخصات فنی کلیه ساختمانهاتاسیسات وماشین آلات (بهای واحدوکل )تعیین مشخصات حقوقی زمین محل استقرارطرح ،مجوزهای قانونی لازم (ازجمله پروانه تاسیس یاموافقت اصولی و...)،زمان اجرای طرح ،به انضمام سرمایه درگردش موردنیازوصورتهای مالی وجداول مشخص کننده وضع فنی ،مالی واقتصادی طرح پیش بینی شده برای طول عمرطرح وتوجیهات فنی ،مالی ،اقتصادی واجتماعی .
تبصره -بانک کلی ایزان می تواندقبل ازارائه مجوزهای قانونی لازم توسط بنیادشهیدانقلاب اسلامی بررسیهای مقدماتی طرحهای پیشنهادی را آغازنماید.درهرحال نظروتصمیم نهایی بانک درموردهرطرح موکول به ارایه مجوزهای قانونی مذکورخواهدبود.
ماده 6-بنیادشهیدانقلاب اسلامی بمنظوراستفاده ازتسهیلات موضوع این آئیننامه طرحهای موردنظرخودراتهیه وبه بانک ملی ایران ارایه خواهدنمودوهمچنین اطلاعات موردنیازبانک ملی ایران رادررابطه با طرح مربوطه دراختیاربانک قرارخواهدداد.
ماده 7-بانک ملی ایران پس ازانجام بررسیهای لازم وتشخیص اینکه طرح پیشنهادی دارای توجهات لازم ازنظرفنی مالی واقتصادی میباشد ودرصورت موافقت باقیمت کارشناسی موضوع بندالف ماده 3پس ازاخذ تامین کافی منابع مالی موردنیازرادرقالب قراردادفیمابین متناسب باپیشرفت عملیات اجرایی طرح تامین مینماید.
ماده 8-مسئولیت اجراءونظارت برانجام طرح طبق مفادقراردادمربوطه بعهده بنیادشهیدانقلاب اسلامی میباشد.حصول اطمینان نسبت به مصرف صحیح وبازپرداخت بموقع تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه به عهده بانک ملی ایران میباشدوبرای حسن اجرای این امربنیادشهیدانقلاب اسلامی موظف است هرگونه اطلاعات وتسهیلات موردنیازبانک کلی ایران رادراختیاربانک قراردهد.
ماده 9-تامینهایی که درقبال تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه توسط بانک ملی ایران اخذخواهدشدعبارتنداز:
الف -تفویض اختیاربرداشت ازکلیه حسابهای فعلی وآتی بنیادشهید انقلاب اسلامی نزدکلیه بانکهای کشوربه بانک ملی ایران .
ب -توثیق کلیه مستحدثات واموال منقول وغیرمنقول وداراییهای قابل توثیق ناشی ازاجرای طرح شامل سهام واحدهای خریداری شده ،نزد بانک ملی ایران .
ماده 10-تعیین مهلت لازم برای بازپرداخت تسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه توسط بانک ملی ایران وباتوجه به ماهیت طرح خواهد بود.این مهلت ازحداکثرشش سال پس ازآغازبهره برداری تجاوزنخواهد کردولی درهرصورت بایدحداکثرازابتدای سال 1366آغازگردد.
ماده 11-بنیادشهیدانقلاب اسلامی بازپرداخت مطالبات بانک ملی ایران ناشی ازاعطای تسهیلات موضوع این آئیننامه رابدون قیدوشرط وبطور غیرقابل برگشت تعهدوتضمین مینماید.
ماده 12-چنانچه شرکتهایی که بااستفاده ازتسهیلات موضوع این آئیننامه خریداری میگردندبه بانک ملی ایران بدهی داشته باشند، این مطالبات درصورت تمایل بانک مذکوربدواازمبلغی که بابت خریداری اینگونه شرکتهابه فروشنده پرداخت میگرددکسرخواهدشد.
ماده 13-اطلاعات وآمارمربوط به عملکردتسهیلات اعطائی موضوع این آئیننامه بایدهر3ماه یکبارتوسط بانک ملی ایران وباهمکاری بنیاد شهیدانقلاب اسلامی تهیه ودراختیاربانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11738
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/03/27
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :