جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 14736 11/3/1364

سازمان اموراداری واستخدامی کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 29/2/1364 بنابه پیشنهادشماره 621/د مورخ 28/2/1364 سازمان اموراداری واستخدامی کشوروبه استنادبند ط تبصره 43قانون بودجه سال 64کل کشورآئیننامه اجرایی نحوه پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشور رابشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-به وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری وشهرداریها(به استثناءشهرداری تهران )ودانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی وشرکتهای دولتی مشمول مقررا استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران وشهربانی وژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشودازاول سال 1364 به مستخدمین شاغل ،بازنشسته ووظیفه یامستمری بگیرمردخودکه همسر دائم دارندوهمسرآنان ازوزارتخانه ها،موسسات وشکتهای دولتی ، شهرداریها،موسساتی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکرنام است ، نهادهای انقلاب اسلامی ،بنیادمستضعفان ونیزسایرموسسات وابسته به دولت که بنحوی ازبودجه عمومی یاکمک دولت استفاده می کنند،حقوق دستمزد،اجرت ویاخقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری ویانظایرآن دریافت نمی نمایندکمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشوررابارعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند.
کمک هزینه مزبوربه مستخدمینی که طبق درخواست کتبی خودازاین مبلغ براساس بندسه قسمت الف تبصره مزبوراستفاده می نمایندبارعایت مقررات زیرپرداخت میگردد:
ماده 2-به مستخدمین رسمی موضوع ماده 143قانون استخدام کشوری مادام که حقوق ومزایای آنان توسط شرکتهاوموسسات دولتی غیرمشمول قانون مزبورپرداخت میگرددوهمچنین مستخدمین موضوع ماده 144 قانون استخدام کشوری کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت نخواهدبود.
تبصره -مستخدمین رسمی موضوع مواد143و144قانون استخدام کشوری شاغل درشرکتهای دولتی تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 وهمچنین مستخدمین مشمول مقررات استخدامی مزبورکه به وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری مامور شده اندبارعایت کلیه مقررات مربوط میتوانندازکمک هزینه عائله مندی گردند.
ماده 3-دراجرای مقررات این آئیننامه مستخدمینی شاغل محسوب میشوندکه درپست سازمانی مشغول انجام وظیفه باشندویاازحقوق قانونی اشتغال بهره مندشده ویابواسطه بیماری ازمعذوریت استفاده می نمایند.
ماده 4-به مستخدمین شاغل مردکه بیش ازیک همسردائم دارندویکی از همسران آنهاازدستگاههای موضوع بندالف تبصره مزبورحقوق ،دستمزد، اجرت ویاحقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری ویانظایرآن دریافت مینمایندکمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.
ماده 5-به مستخدمین شاغل مردکه همسردائم دارندمادام که همسر آنان ازدستگاههای موضوع بندالف تبصره 43بنحوی ازانحاءحقوق ، دستمزد،اجرت ویاحقوق بازنشستگی یاوظیفه یامستمری ویانظایرآن دریافت نمینمایندکمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت میباشد.
تبصره -به مستخدمین مردکه همسردائم آنان بصورت پیمانی ،قراردادی ، خریدخدمت ویاحق التدریس ویانظایرآن دردستگاههای موضوع بندالف تبصره 43بخدمت اشتغال دارندمادامی که حقوق ،دستمزدیااجرت به آنان پرداخت میشودکمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.
ماده 6-پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین شاغل ویا بازنشسته ووظیفه یامستمری بگیرمستلزم صدورحکم کارگزینی نمی باشد لکن ذکراین کمک درفیش حقوقی مستخدمین مشمول تبصره الزامی است .
ماده 7-مستخدمین زن شاغل یابازنشسته که دارای همسرنمی باشندیا همسرآنان معلول وقادربکارنباشددرصورتی ازکمک هزینه عائله مندی موضوع بند"ج "تبصره 43استفاده خواهندنمودکه متکفل مخارج فرزندان خودباشند.
تبصره 1-فرزندان تحت تکفل دراین آئیننامه عبارتنداز:
الف -فرزندان ذکورتاپایان بیستوسالگی ودرصورتیکه بموجب مدارک مثبته دریکی ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی مشغول تحصیل باشند حداکثرتاپایان 25سالگی .
ب -فرزندان اناث درصورت نداشتن شوهروشغل .
ج -فرزندان علیل که قادربه انجام کاری برای تامین معاش خود نباشندبموجب مدارک مثبته .
د -فرزندانی که قانونامحجورشناخته شده وقادربه انجام کاری برای تامین معاش خودنباشند.
تبصره 2-به مستخدمین زن شاغل یابازنشسته که همسرعلیل یاازکار افتاده آنان بابت معلولیت یاازکارافتادگی مستمری دریافت میدارند کمک هزینه عائله مندی پرداخت نمی شود.
تبصره 3-تشخیص ازکارافتادگی ومعلولیت فرزندان وهمسرمستخدمین زن شاغل یابازنشسته براساس مدارک مثبته ورویه موردعمل بعهده صندوقهای بازنشستگی مربوط میباشد.
ماده 8-مشمولین تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورکه به هر یک ازدستگاههای دولتی مندرج دربند"ه "این تبصره ماموریامنتقل شوندبارعایت کلیه مقررات مربوط می توانندازکمک هزینه عائله مندی بهره مندگردند.
ماده 9-به مشمولین این تبصره که به تشخیص وزارتخانه یاموسسه یا شرکت دولتی متبوع ازخانه های سازمانی استفاده می کنند،کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت نخواهدبود.
تبصره -درصورتیکه بین مستخدم ودستگاه مربوط درموردتشخیص استفاده ازخانه سازمانی اختلاف نظرپیش آیدنظریه وزارت مسکن وشهرسازی مناط اعتبارمیباشد.
ماده 10-اعضاءثابت کادرهیات علمی به مستخدمین رسمی دانشگاهها وموسسات عالی آموزشی وپژوهشی اطلاق میشودکه تابع مقررات استخدامی تمام وقت اعضاءهیات علمی دانشگاه یاموسسه عالی آموزشی وپژوهشی مربوط باشند.
ماده 11-چنانچه درموردشمول تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشوربه دستگاههای مندرج دربند"ه "این تبصره ابهامی مطرح شود حسب موردنظریه سازمان اموراداری واستخدامی کشورمناط اعتبار میباشد.
ماده 12-ازابتدای سال 1364هرگونه افزایش مبانی حقوق ،دستمزد، مزایا،فوق العاده ها،هزینه هاوسایرپرداختیهای نقدی وغیرنقدی مستخدمین رسمی ،ثابت ،پیمانی وخریدخدمت دردستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکوردربندالف تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورتاتصویب واجرای لایحه هماهنگ پرداخت دربخش عمومی ممنوع خواهدبود.لکن افزایشهای ناشی ازحقوق ومزایای استحقاقی ناشی ازاجرای مقررات استخدامی که بصورت موردی درخصوص مستخدمین بارعایت مقررات مندرج درآئیننامه استخدامی موردعمل فعلی اعمال میگردد(نظیرترفیع وارتقاء یاعناوین مشابه )مشمول این ممنوعیت نخواهدبود.
ماده 13-مستخدمینی که ازکمک هزینه عائله مندی استفاده می نمایند مکلفنداطلاعات صحیح راجع به اشتغال همسران خودرابلافاصله پس از تغییردراختیاردستگاه متبوع قراردهند.
تبصره 1-احرازاشتغال یاعدم اشتغال همسران مشمولین تبصره 43ونیز احرازعهده داربودن تکفل مخارج فرزندان درکلیه مواردبعهده دستگاه پرداخت کننده کمک هزینه عائله مندی خواهدبود.
ماده 14-دستگاههای دولتی مشمول بند"ه "تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورمکلفنددرخصوص آندسته ازمستخدمین خودکه متقاضی دریافت کالاهای اساسی هستند،اعتبارات مربوط به کمک هزینه عائله مندی این قبیل کارکنان خودرادردونوبت اول اردیبهشت وآبان هرسال یکجابه حسابی که وزارت بازرگانی اعلام خواهدداشت واریزنمایند وهمه ماهه کمک مزبوررابصورت بن دراختیارمشمولین این تبصره قرار دهند.
تبصره 1-وزارت بازرگانی مکلف است ازمحل اعتبارات این ماده ودر اجرای ماده "4"آئیننامه نحوه همکاری وکمک دولت به موسسات تعاونی مصرف ،مصوب جلسه مورخ 23/9/1362 هیئت وزیران کالاهای اساسی ردیف یک بندالف تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورراازطریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان وزارتخانه هاوموسسات دولتی ،شرکتهای تعاونی سپه ،فروشگاه های زنجیره ای قدس ،شهروروستا،سازمان اتکاوسایر فروشگاههای معتبردراختیارمشمولین این ماده قراردهد.
تبصره 2-آن دسته ازمشمولین قانون استخدام کشوری نیروهای مسلح که مشمول این ماده میباشند،کالاهای اساسی رامطابق دستورالعملی که توسط وزارت دفاع تهیه وبه واحدهای تابعه ابلاغ می نماید،ازطریق شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان نیروهای مسلح وفروشگاههای سازمان اتکادریافت خواهندداشت .
ماده 15-دستگاههای دولتی مشمول ردیفهای 1و2و3بند"ه "تبصره 43 قانون بودجه سال 1364کل کشورمکلفنددرخصوص آن دسته ازمستخدمین خودکه صاحب منزل مسکونی شخصی نیستندواستفاده ازنسهیلات وزارت مسکن وبانک مسکن راانتخاب نموده اند،همه ماهه اعتبارات مربوطبه کمک هزینه عائله مندی این قبیل کارکنان خودراطبق آئیننامه که وسیله وزارت مسکن پیشنهادوبه تصویب هیات وزیران خواهدرسیدبه بانک مسکن واریزنمایند.
تبصره -آن دسته ازمشمولین قانون نیروهای مسلح که مشمول این ماده میباشند،ازطریق بانک سپه ازتسهیلات فوق مطابق دستورالعملی که توسط وزارت دفاع تهیه وبه واحدهای تابعه ابلاغ میشوداستفاده خواهندنمود.
ماده 16-دستگاههای مشمول بند"ه "تبصره 43قانون بودجه سال 1364 کل کشورمکلفندبمنظورانتخاب روشهای مذکوردرقسمتهای 1و2و3بندالف تبصره مذکورمفادمواد13و14و15این آئیننامه وآئیننامه موضوع ماده 15آن وبندالف تبصره 43راکتبابه اطلاع مستخدمین مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی برسانند.
نخست وزیر-میرحسین موسوی
پیوست شماره یک
محاسبه تفاوت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری
(ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه )
دراجرای بندح تبصره 43قانون بودجه سال 1364کل کشورمبلغ پرداختی به مستخدمین بازنشسته که بااستفاده ازسنوات خدمت ارفاقی بازنشسته گردیده اندعبارتست ازمابه التفاوت میزان حقوق بازنشستگی ناشی ازسنوات ارفاقی ومیزان مندرج دربندتبصره مذکورکه بااعمال فرمول زیرچنانچه حاصل بیش ازمبلغ پنجهزارریال باشدمشمول بندب نبوده و چنانچه کمترازمیزان باشدتفاوت پرداخت خواهدشد.
مدت خدمت ضربدارآخرین حقوق بازنشستگی دریافتی تقسیم بر
کل مدت خدمت انجام شده وارفاقی مساوی .
مثال :
چنانچه مستخدمی باشرایط زیربازنشسته شود:
تبصره اصلاحی ماده 74
گروه 6پایه 11
مدت خدمت 20سال و2ماه
مدت خدمت ارفاقی 9سال و2ماه
حقوق بارنشستگی 38571
حقوق باخدمت حقیقی خواهدشد:
ماده 7 مدت خدمت
آئیننامه حقیقی به روز
38571 ضربدر 7260 تقسیم بر10800مساویست با25928
38571 منهای 25928 مساویست با12643 تفاوت
که بجای دوعمل فوق ازطریق فرمول فوق همین مبلغ حاصل خواهدشد:
چون بیش ازمبلغ پنجهزارریال است مشمول بندب نخواهدبود.
38571 ضربدر 3540 تقسیم بر10800 مساویست با12643
اجرای بندج تبصره 43قانون بودجه سال 64کل کشورمبتنی به مدارک ذیل باشد:
1-مراتب علیل بودن همسر(زوج )باتشخیص کمیسیون پزشکی احرازخواهد بود.
2-مراتب تکفل باگزارش غیرمحسوس کلانتری یاژاندارمری محل .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11738
تاریخ تصویب :
1364/02/29
تاریخ ابلاغ :
1364/03/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :