جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 92066 11/3/1364

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 15/2/1364 بنابه پیشنهادشماره 26584/17 مورخ 24/11/1363 سازمان تربیت بدنی مصوب 1350 ، آئیننامه اجرایی تاسیس استخرهای شنارابشرح زیرتصویب نمودند:

هدف :
ایجادتاسیسات ورزش شنای موردنیازکشوربااستفاده ازسرمایه گذاریهای بخش خصوصی وکمکهای دولتی بمنظورآموزش ،گسترش وتعمیم ورزشهای آبی وبهره گیری ازاثرات این ورزشهادرتامین سلامتی ونشاط وایجاد آمادگیهای بدنی ودرمان معلولیتهای جسمی .
ماده 1-استخرهای شناوری موضوع این آئیننامه ازطرف شخصیتهای حقیقی وحقوقی برطبق اصول وموادمندرج دراین آئیننامه احداث میگردد.
ماده 2-متقاضیان احداث وتاسیس استخرمیبایست تقاضای خودرابه ادارات کل تربیت بدنی استانهاارسال دارد.
ماده 3-اداره تربیت بدنی استان پس ازدریافت این درخواست فرم و پرسشنامه مربوطه رادراختیارمتقاضی قرارداده وموافقت خودرابا پذیرش طرح توجیهی شامل مسائل فنی ،ساختمانی ،تشکیلاتی ومالی ، آموزشی وبهداشتی مربوط به استخررااعلام خواهدداشت (برابرفرم شماره 1).
ماده 4-متقاضی موظف است ظرف مدت تعیین شده درموافقتنامه (حداکثرسه ماه )فرم درخواست وپرسشنامه تکمیل شده وطرح توجیهی موردنظررابه اداره تربیت بدنی استان ارایه نماید.
ماده 5-اداره تربیت بدنی استان پس ازبررسی درخواست "پرسشنامه و طرح مربوطه نظرخودراهمراه باپرونده بدفتربرنامه ریزی تربیت بدنی وورزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی نهایی وصدورموافقت اصولی ارسال خواهدداشت .سازمان تربیت بدنی پس ازصدورموافقت اصولی برابرفرم شماره 2رونوشت آنرابه مراکزی که قادربه واگذاری زمین هستندونیزسازمانهای آب وبرق منطقه ای محل ارسال میدارد.
ماده 6-شهرداریها،سازمان زمین شهری وسازمان حج واوقاف وامور خیریه موظفندزمین مناسب رادرمحل ازطریق فروش باقیمت منطقه ای ، اجاره ویاسایرمواردحقوقی مربوطه درصورت نیازبه دارندگان موافقت اصولی واگذارنمایند.
تبصره 1-موافقت اصولی ارایه شده جهت دریافت مجوزساختمان وتهیه مصالح ساختمانی وتاسیساتی (درمواردیکه نیازبه معرفی وتایید ارگانهااست )دارای اعتبارمیباشدضمنادرصورت لزوم سازمان یا ادارات تربیت بدنی متقاضیان رابرای دریافت وام ساختمانی بدون ضمانت به یکی ازبانکهامعرفی خواهندنمود.
تبصره 2-نحوه پراکندگی استخرهاوتعیین منطقه وشهرموردنظرتوسط سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد.
ماده 7-دریافت کننده موافقت اصولی موظف است ظرف مدت شش ماه اقدامات اساسی برای پیاده شدن طرح رابعمل آورده ومراتب رابه اداره تربیت بدنی استان اطلاع دهدودرعین حال هرسه ماه یکبار گزارش پیشرفت عملیات طرح رابه اداره مذکورارائه نماید.بدیهی است چنانچه پس ازشش ماه مدت تعیین شده این اقدامات صورت نپذیرد موافقتنامه باطل وازدرجه اعتبارساقط وهیچگونه ارزش قانونی نخواهدداشت .
تبصره -چنانچه عملیات طرح بخوبی پیشرفت نمایدموافقت اصولی صادره متوالیاپس ازشش ماه مدت تعیین شده قابل تمدیدمیباشد.
ماده 8-پروانه بهره برداری ازاستخرپس ازاتمام طرح وپایان عملیات برابرباضوابط ومقررات مربوطه بطورجداگانه صادرخواهدشدوقبل از صدوراین پروانه بهره برداری ازاستخربهیچوجه امکان پذیرنخواهدبود.
ماده 9-ادارات تربیت بدنی استانهادرمرحله صدورپروانه بهره برداری طبق ضوابط خوددرزمینه اعزام مربی وناجیان غریق موردنیازاستخرها همکاری لازم رابعمل خواهندآورد.
ماده 10-متقاضیان میتواننددرصورت تمایل برای تهیه نقشه های ساختمانی ومشاورت دراجرای طرح ازدفترفنی ومهندسی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران درخواست مساعدت بنمایند.
ماده 11-سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران برنحوه تاسیس واداره استخرهای احداثی نظارت کامل داشته وکنترل لازم رابعمل خواهدآورد.
ماده 12-استخرهای احداث شده بهیچ وجه قابل تبدیل بمراکزدیگر نخواهدبود.
ماده 13-موسسین احداث وتاسیس استخرهای شامل این آئیننامه مادام که تحت نظارت سازمان تربیت بدنی بوده وقوانین ومقررات مربوطه به احداث وبهره برداری رارعایت نمایندبرای اداره استخروفعالیت وبهره برداری ازآن دارای صلاحیت بوده وچنانچه خلاف این امراقدام نمایندسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران مجازخواهدبودموارد زیررادرموردآنان اجراءنماید:
الف -دراختیارگرفتن کلیه متصرفات مالک اعم ازعرصه واعیان ، تاسیسات ووسایل موردنیازاستخروپرداخت قیمت آنهابراساس مقررات مربوطه پس ازتفکیک کمکهای واگذارشده دولت .
ب -سلب مدیریت ازموسسین ومدیران تعیین شده ازطرف آنان باگماشتن مدیرانی باانتخاب سازمان .
ج -سلب اختیاربهره برداری تااحرازصلاحیت مجدد.
تبصره -اعمال مفادبندهای الف وب وج اینماده توسط سازمان تربیت بدنی درصورتی مجازخواهدبودکه مراتب درهنگام صدورموافقت نامه اصولی ودرضمن پروانه بهر ه برداری باذینفع شرط گردد.
ماده 14-هرگونه تغییرات بعدی درطرح ارائه شده منوط به بررسی اداره کل تربیت بدنی استان وموافقت سازمان تربیت بدنی خواهدبود.
نخست وزیر-میرحسین موسوی
فرم اطلاعات ومشخصات استخر
1-مشخصات موسس :
نام نام خانوادگی فرزند متولد
شماره شناسنامه صادره از شغل
ساکن میزان تحصیلات رشته تحصیلی
رشته تخصص ورزشی سابقه تجربی وکاری درزمینه ورزش
آدرس وتلفن منزل
آدرس وتلفن محل کار
2-مشخصات شرکاء:
الف -
ب -
ج -
3-مشخصات بخش دولتی
وزارت خانه سازمان نهادانقلاب
واحداجرائی طرح
4-محل وخصوصیات استخر
استان شهرستان بخش شهر
جمعیت تقریبی محل ایجاداستخر
نوع مالکیت :دولتی خصوصی موقوفه واگذاری استیجاری
رهنی
میزان سرمایه تقریبی
نوع سرمایه گذاری :دولتی شخصی شرکت سهامی تعاونی
نوع مدیریت :دولتی شخصی هیئت مدیره انواع دیگر:
وضعیت ساختمانی :کامل نیازبه تعمیراساسی درحال ساخت زمین
5-خصوصیات استخر:
سرپوشیده روباز
مساحت کل زمین طول زمین عرض زمین
نوع حصاراطراف زمین مساحت کل ساختمان
طول محوطه عرض محوطه طول استخر
عرض استخر حداکثرعمق حداقل عمق
ارتفاع سالن نوع دیوار نوع سقف
نوع کف پوش پارکینگ جایگاه تماشاچی
جایگاه مخصوص گنجایش تماشاچی اطاق فرمان
اطاق ماساژ اطاق داور اطاق مربیان
اطاق اداری اطاق انتظامات اطاق سرایدار
انبار رختکن دوش
توالت سونا وسایل بدنسازی
تهویه مرکزپزشکی مرکزآتش نشانی
نمازخانه کتابخانه بوفه
باجه بلیط فروشی دستگاه تهویه
دستگاه تصفیه نوع دستگاه تصفیه دستگاه کلرزنی
سایردستگاهها نوع جاروب نوع تخلیه آب
دستگاه گرم کننده دستگاه سردکننده آب سردکن
نوع سوخت نوع آب استخر دایو
تعدادسکواستارت ارتفاع دایو ارتفاع سکواستارت
تعدادخطوط فضای سبزاطراف
متراژفضای سبزاطراف تعداداستفاده کننده درروز
تعداداستفاده کننده درهرسالن
تعدادپرسنل موردنیاز مقدارآب موردنیازسالانه
مقداربرق موردنیازسالانه تلفن
درچه زمینه وبه کمک وهمکاری چه ارگانهایی نیازدارید
ازسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران انتظارچه نوع کمک و همکاری رادارید
آدرس وتلفن
نام ونام خانوادگی
امضاء
فرم شماره 1
فرم پذیرش طرح توجیهی احداث استخرشنا
بازگشت بنامه شماره مورخ بدینوسیله نظرسازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران راباارائه طرح توجیهی تاسیس استخرشنای روبازیاسرپوشیده دربخش وشهرستان واقع دراستان اعلام میدارد،خواهشمنداست حداکثرظرف مدت سه ماه طرح کامل فنی -ساختمانی -مالی -مدیریت -آموزشی -بهداشتی وطریقه بهره برداری استخرموردنظرراهمراه باپرسشنامه ضمیمه تکمیل نموده وجهت بررسی به اداره کل تربیت بدنی استان ارسال فرمایند،بدیهی است این قبیل مکاتبات قبل ازتصویب طرح دلیل برموافقت بااحداث استخرنمیباشد.
اداره کل تربیت بدنی استان
فرم شماره 2
موافقتنامه اصولی جهت احداث استخرشنا
عطف بنامه شماره مورخ اشعارمیدارد:
طرح توجیهی ارائه شده درجلسه مورخ کارشناسان دفتر برنامه ریزی تربیت بدنی وورزش مطرح وموردتصویب قرارگرفته و بدینوسیله موافقت اصولی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران رابااحداث استخرشنای روبازیاسرپوشیده دربخش وشهرستان واقع دراستان اعلام میدارد.مدت اعتباراین موافقت نامه شش ماه ازتاریخ صدورمیباشد.متکی به این موافقتنامه میتوانددر موردخریدزمین وشروع ساختمان استخراقدام نماید.چنانچه درمدت تعیین شده اقدامات ارسالی برای پیاده کردن طرح فوق الذکربعمل نیاورنداین موافقتنامه باطل وازدرجه اعتبارساقط میباشد.صدور پروانه بهره برداری استخربرابرضوابط مربوطه وجداگانه صادرخواهد شد.مقتضی است نتیجه اقدامات بعمل آمده راهرسه ماه یکباربه اداره کل تربیت بدنی مربوطه گزارش نمایند،ضمنا،قبل ازهرگونه اقدام اجرایی جهت مشخص شدن وضعیت آب وبرق استخربه واحدمنطقه ای وزارت نیرویااستان مربوطه مراجعه نمایند.
سرپرست سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11737
تاریخ تصویب :
1364/02/15
تاریخ ابلاغ :
1364/03/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :