جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


روزنامه رسمی شماره 11750-11/4/64
جلسه 151دوره دوم
شماره 31458 9/4/1364
وزارت کشور
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که درجلسه مورخ 5/4/1364 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای محترم نگهبان رسیده است وطی نامه شماره 2710/1 مورخ 9/4/64 ریاست محترم جمهوری به دولت ابلاغ گردیده جهت اجراءارسال میگردد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

جناب آقای میرحسین موسوی
نخست وزیرمحترم
به پیوست فتوکپی نامه شماره 1414/ق مورخ 9/4/1364 بعنوان حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای ریاست محترم جمهوری منضم به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای عصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی ایفادمیگردد:
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای
ریاست محترم جمهوری
لایحه شماره 95558 مورخ 24/11/1363 دولت درخصوص انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه 5/4/64 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبه تاییدشورای نگهبان رسیده است ،به پیوست ارسال میگردد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

فصل اول -کلیات
ماده 1-دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است وازتاریخ تنفیذاعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغازمیگردد.
ماده 2-اعتبارنامه رئیس جمهورتوسط شورا ینگهبان تهیه وبه حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.
ماده 3-وزارت کشورموظف است سه ماه قبل ازپایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعدرافراهم وبارعایت اصول 119و131قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات وتاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری رابااستفاده ازوسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده 4-کارکنان دولت درصورتیکه به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری درسابقه استخدامی ایشان منظورخواهدشد.
ماده 5-چنانچه شورای نگهیان بدلایکی انتخابات ریاست جمهوری را درسراسرکشورمتوقف یاباطل اعلام نمایدوزارت کشورباکسب نظرشورای نگهبان دراولین فرصت مناسب نسبت به تجدیدانتخابات اقدام مینماید
ماده 6-سرپرست وزارت کشوربجای وزیرکشوروسرپرستان استانداری ، فرمانداری وبخشداری باتاییدوزیرکشوربجای استاندار،فرماندارو بخشدارخواهندبود.
ماده 7-آئیننامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری راوزارت کشور تهیه وباتصویب هیات وزیران به اجرامیگذارد.
ماده 8-نظارت برانتخابات ریاست جمهوری بعهده شورای نگهبان میباشد.این نظارت عام ودرتمام مراحل ودرکلیه امورمربوط به انتخابات جاری است .
فصل دوم -کیفیت انتخابات
ماده 9-انتخابات بصورت مستقیم وعمومی وبارای مخفی خواهدبود.
ماده 10-مدت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ازتاریخ صدور دستورشروع انتخابات تاروزاخذرای جمعاسی روزخواهدبود.
ماده 11-هرگاه درفاصله ده روزپیش ازرای گیری یکی ازنامزدهاییکه صلاحیت اوطبق این قانون احرازشده فوت کندانتخابات بمدت دوهفته به تاخیرمی افتد.
ماده 12-انتخابات رئیس جمهورباکسب اکثریت مطلق آراءمیباشد.
ماده 13-چنانچه درکرحله اول برای هیچیک ازداوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردیدانتخابات دومرحله ای خواهدشدبدین معنی که دونامزدیکه بیشترین آراءرادرمرحله اول داشته انددرانتخابات مرحله دوم شرکت میکنند.
ماده 14-انتخابات مرحله دوم درجمعه هفته بعدانجام خواهدگرفت .
ماده 15-چنانچه درهرمرحله ازانتخابات ریاست جمهوری بهردلیل ، فقط یک نامزددرجدول انتخابات باقی بماندبلافاصله دستورشروع مجدد انتخابات صادرمیشود.
ماده 16-چنانچه درمرحله دوم یکی ازدونفرحائزاکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دوهفته تمدیدمیشود.
ماده 17-وزارت کشورپس ازوصول نظریه شورای نگهبان مبنی برخاتمه انتخابات وامضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستورامحای تعرفه واوراق رای راصادرخواهدنمود.
ماده 18-وزارت کشورپس ازوصول نتایج شمارش آراءدرداخل وخارج کشورنتیجه کلی انتخابات راازطریق رسانه های گروهی باطلاع مردم خواهدرساند.
ماده 19-درهرمرحله انتخاباتی هرشخص واجدشرایط میتواندفقط یک بارباارائه شناسنامه خودرای دهد.
تبصره -رای دهندگان درجبهه هاوپادگانهاوبیمارستانهاوآسایشگاهها وزندانهافقط باارائه کارت شناسایی مربوط وتاییدمسئول ذیربط در محل رای خواهندداد.
تبصره 2-مهرجرین جنگ تحمیلی که فاقدشناسنامه میباشندفقط باکارت تاییدشده بنیادمهاجرین جنگ تحمیلی رای خواهندداد.
ماده 20-اخذرای درداخل وخارج کشوردریک روز انجام میشودومدت آن 10ساعت است ودرصورت ضرورت قابل تمدیدمیباشد.
تبصره 1-تشخیص ضرورت ومدت تمدیداخذرای درسراسرکشوربعهده وزیر کشوراست .
تبصره 2-اخذرای بایددرروز جمعه انجام گیرد.
ماده 21-کلیه وزارتخانه ها،سازمانهاوادارات دولتی وموسسات وابسته بدولت ونهادهای انقلابی موظفندکه حسب درخواست وزارت کشور، استانداران ،فرمانداران وبخشداران ،کارکنان وسایرامکانات خودرا تاخاتمه انتخابات دراختیارآنان قراردهند،بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکورجزء ایام ماموریت نامبردگان محسوب خواهدشد.
تبصره -کلیه نهادهاوارگانهافوق الذکرموظفندحسب درخواست شورای نگهبان وهیئت های منصوب ازجانب آن ،کارکنان خودرادراختیارآنان قراردهندوهمچنین وزارت کشور،استانداران ،فرمانداران وبخشداران موظفندامکانات لازم رادراختیارآنان قراردهند.
ماده 22-درصورتیکه همزمان بابرگزاری انتخابات ریاست جمهور، انتخابات دیگری نیزبرگزارگردد،بدستوروزارت کشور،یک شعبه ثبت نام واخذرای بااعضاءواحدوباصندوقهای مجرابرای هردوانتخابات درنظر گرفته خواهدشد.
ماده 23-صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی راکه وزارت کشوریاهیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص میدهند،وهمچنین کلیه اعلامیه ها واطلاعیه های مربوط به انتخابات راازشبکه سراسری یامحلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ،بخش نماید.
ماده -24ماموران انتظامی درحدودقانون موظف به ایجادنظم و جلوگیری ازهرگونه بی نظمی درجریان انتخابات وحفاظت صندوقها میباشند.نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت دراموراجرایی ونظارت درانتخابات راندارند.
ماده 25-درمواردذیل باتاییدهیات نظارت یانماینده وی برگهای رای باطل ولی جزء آراءماخوذه محسوب ومراتب درصورتجلسه ،قیدوآراء مذکورضمیمه صورتجلسه خواهدشد:
1-آراءغیرقابل خواندن .
2-آرائی که ازطریق خریدوفروش بدست آمده باشد.
3-آرائی که دارای نام رای دهنده ،یاامضاءیااثرانگشت وی باشد.
4-آرائی که کلاحاوی اسامی غیرازنامزدهای تاییدشده باشد.
5-آرائی که سفیدبه صندوق ریخته شده باشد.
ماده 26-درمواردذیل باتاییدهیئیت نظارت یانماینده وی برگهای رای باطل وجزء آراء ماخوذه محسوب نشده ومراتب درصورتجلسه قید وآراء مذکورضمیمه صورتجلسه خواهدشد.
1-صندوق فاقدلاک ومهرانتخاباتی باشد.
2-آراءزائدبرتعدادتعرفه باشد.
3-آراءکسانیکه به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.
4-آرائیکه باشناسنامه افرادفوت شده یاغیرایرانی داده شده باشد.
5-آرائیکه باتقلب وتزویر(درتعرفه ها،آراء،صورتجلسات ،شمارش ) بدست آمده باشد.
6-آرائیکه باشناسنامه غیریاجعلی اخذشده باشد.
7-آراء تکراری .
8-آرائیکه باشناسنامه کسانیکه حضورندارنداخذشده باشد.
9-آرائیکه فاقدمهرانتخاباتی باشد.
10-آرائیکه ازطریق تهدیدبدست آمده باشد.
11-آرائیکه روی ورقه غیرازبرگ رای نوشته شده باشد.
تبصره -کل آراء مندرج درصورتجلسه صندوق اخذرای آن فاقداوراق رای یابرگهای تعرفه باشد،باطل وجزء آراءماخوذه محسوب نخواهدشد.
تبصره 2-به تعدادآرادزائدمذکوردربند2قبل ازقرائت آراءازکل برگهای رای کسرمیشود.
ماده 27-درصورتیکه نام یک داوطلب دربرگه رای مکررنوشته شده باشد فقط یک رای برای اومحسوب میشود.
ماده 28-درصورتیکه نام بیش ازیک نفرنامزدنوشته شده باشد،اسامی اضافی ازآخرخوانده نمیشود.
ماده 29-قبل ازشروع رای گیری بایددرحضورنماینده یانمایندگان هیات نظارت ،صندوقهای خالی ،بسته وممهوربه مهرشعبه ثبت نام و اخذرای گرددودرصورتجلسه ایکه قبل ازشروع رای گیری انتخابات توسط اعضای صندوق درمحل اخذرای تنظیم میگردد،نماینده یانمایندگان هیات نظارت شعبه مربوطه ،تعدادصندوقهاوخالی بودن آنهاراگواهی نمایندودرصورتیکه درجریان رای گیری نیازباشدکه صندوقی رااضافه نمایندبایدبهمین ترتیب عمل نموده وصورتجلسه گردد.
ماده 30-وزارت کشورموظف است درطول برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که بعهده دارد،مطالب مربوط به انتخابات راباطلاع عموم برساند.
ماده 31-وزارت کشورماموراجرای قانون انتهابات ریاست جمهوری بوده ومسئول صحت جریان انتخابات است وبدین منظورمیتواندمامورانی جهت بازرسی وکنترل جریان انتخابات بطورثابت ویاسیاربه شهرستانها وبخشهاوشعب ثبت نام واخذرای اعزام دارد.
ماده 32-پس ازپایان انتهابات صورتجلسه نتیجه انتخابات باامضاء هیئت اجرائی شهرستان وهیات نظارت برانتخابات شهرستان درچهارنسخه تهیه میشودکه یک نسخه نزدهیات اجرائی شهرستان میماندوبقیه برای هیات نظارت برانتخابات مزبورووزارت کشوروهیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود.
ماده 33-ارتکاب امورذیل جرم محسوب میشود:
1-خریدوفروش رای .
2-تقلب وتزویردراوراق تعرفه یابرگ رای یاصورتجلسات .
3-تهدیدیاتطمیع درامرانتخابات .
4-رای دادن باشناسنامه جعلی .
5-رای دادن باشناسنامه دیگری .
6-رای دادن بیش ازیکبار.
7-اختلال درامرانتخابات .
8-کم وزیادکردن آراءیاتعرفه ها.
9-تقلب دررای گیری وشمارش آراء.
10-رای گرفتن باشناسنامه کسی که حضورندارد.
11-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین درورقه رای ازطرف اعضاء شعبه اخذرای یاهرفرددیگرمحل صندوق رای .
12-تغییروتبدیل یاجعل ویاربودن ویامعدوم نمودن اوراق واسناد انتخاباتی ازقبیل تعرفه وبرگ رای وصورتجلسات وتلکس وتلفنگرامها وتلگرافها.
13-بازکردن ویاشکستن قفل محل نگهداری ولاک ومهرصندوقهای رای بدون مجوزقانونی .
14-جابجائی ،دخل وتصرف ویامعدوم نمودن اسنادانتخاباتی بدون مجوزقانونی .
15-دخالت درامرانتخابات باسندمجعول .
16-ایجادرعب ووحشت برای رای دهندگان یااعضای شعب ثبت نام واخذ رای بااسلحه درامرانتخابات .
17-دخالت درامرانتخابات باسمت مجعول ویابهرنحوغیرقانونی .
تبصره -چنانچه وقوع جرائم مندرج درماده فوق موجب گرددکه جریان انتخابات دریک یاچندشعبه ثبت نام واخذرای ازمسیرقانونی خود خارج شودودرنتیجه ملی انتخابات موثرباشدمراتب وسیله وزارت کشوربمنظورطرح درشورای نگهبان به هیات مرکزی نظارت اعلام میگردد.
ماده 34-تشکیلات قضائی هرشهرستان یابخش بمنظورپیشگیری ازوقوع جرم ضمن هماهنگی باناظرین شورای نگهبان وهیات اجرائی اقدامات لازم رادرمحدوده مقررات معمول میدارد.
فصل سوم -شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان
ماده 35-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بایددارای شرایط زیرباشند:
1-ازرجال مذهبی ،سیاسی .
2-ایرانی الاصل .
3-تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران .
4-مدیرومدبر.
5-دارای حسن سابقه وامانت وتقوی .
6-مومن ومعتقدبه مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور.
ماده 36-انتخاب کنندگان بایددارای شرایط ذیل باشند:
1-تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران .
2-ورودبه سن 16سالگی .
3-عدم جنون .
ماده 37-اعضای هیات دولت ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شورای عالی قضائی وشورای نگهبان درصورتی میتوانندداوطلب شوند که قبل ازثبت نام ازسمت خوداستعفاء نموده ودرآن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم -هیات اجرائی
ماده 38-بلافاصله پس ازصدوردستورشروع انتخابات ازطرف وزارت کشور، فرمانداردستورتشکیل هیاتهای اجرائی رابه بخشداران صادرنموده و موظف است ظرف سه روزهیات اجرائی انتخابات شهرستان رابریاست خود وعضویت رئیس ثبت احوال ودادستان یانماینده وی و8نفرازمعتمدین تشکیل دهد.
تبصره -درشهرستان وبخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یابخش تشکیل شده است یک نفرازاعضاءشورابه انتخاب شورا،یکی از8نفرمعتمدین مذکورخواهدبود.
ماده 39-سی نفرازمعتمدین باتاییدهیات نظارت ودعوت کتبی فرماندار ظرف دوروزازتاریخ دعوت ،تشکیل جلسه داده وپس ازحضورحداقل دوسوم مدعوین (بیست نفر)درحضورهیات نظارت ازبین خودیاخارج ،8نفررا (درصورت عدم وجودشورا)بعنوان معتمدین اصلی وپنج نفررابعنوان معتمدین علی البدل هیات اجرائی بارای مخفی واکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند.
تبصره 1-تعداداعضای هیاتهای اجرائی شهرستان وبخش وکیفیت ومهلت تشکیل آنهایکسان است .
تبصره 2-معتمدین هیات اجرائی وناظرین شورای نگهبان نبایددر انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشندکه دریکی ازمحاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره 3-معتمدین این ماده بایددارای ایمان والتزام عملی به اسلام وقانون اساسی وحسن شهرت وسوادخواندن ونوشتن بوده وازعوامل موثر درتحکیم رژیم سابق ووابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
ماده 40-هیچ یک ازاعضاءهیئت اجرائی وناظرین شورای نگهبان واعضای شعب ثبت نام واخذرای نبایدباداوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی ویاسببی داشته باشند:
الف -خویشاوندی نسبی :پدر-مادر-فرزند-برادروخواهر.
ب-خویشاوندی سببی :همسروپدر،مادر،برادروخواهراو.
ماده 41-اعضاء هیات اجرایی پس ازپذیرفتن عضویت ،ملزم به شرکت درجلسات وانجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره 1-درصورت عدم شرکت فرمانداریابخشدارویارئیس ثبت احوال و یادادستان ویانماینده وی درجلسات ،هیات اجرائی موظف است مراتب راطی صورتجلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند .
تبصره 2-هیات اجرایی موظف است درصورت جلسات وگزارش کارخودموارد غیبت اعضاءراباذکرعلت غیبت به وزارت کشوراعلام دارد.
ماده 42-هرگاه درجریان انتخابات یک یاچندنفرازمعتمدین هیات اجرایی دوجلسه متوالی یاچهارجلسه غیرمتوالی ازحضوردرجلسات هیات اجرایی خودداری نمایندیاوظایف قانونی خودراانجام ندهندویاهیات اجرایی راازاکثریت ساقط کنند،بجای آنان بترتیب تعدادرای از معتمدین علی البدل وسیله فرمانداریابخشداردعوت بعمل خواهدآمد، درصورتیکه بادعوت ازاعضاء علی البدل بازهم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده راازمعتمدین (تاسی نفر)تامین خواهندنمود.
ماده 43-هیات اجرایی بخش بلافاصله پس ازانتخاب معتمدین ،تشکیل جلسه داده وتعدادومحل استقرارشعب ثبت نام واخذرای راتعیین نموده وبوسیله رئیس هیات به فرماندارجهت طرح درهیات اجرایی شهرستان اعلام میدارد.
ماده 44-جلسات هیاتهای اجرایی شهرستان وبخش باحضوردوسوم کلیه اعضاء رسمیت یافته واخذتصمیم بااکثریت مطلق حاضرین خواهدبود.
ماده 45-هیات اجرایی شهرستان پس ازتعیین محلهای استقرارشعب ثبت نام واخذرای وبررسی وتاییدوتصویب مصوبات هیاتهای اجرایی بخش هادرموردتعدادومحل شعب ثبت نام واخذرای نه روزقبل ازروز اخذرای مبادرت به انتشارآگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ،ساعات اخذرای ،شرایط انتخاب کنندگان ،جرایم وتخلفات ومقررات جزایی ومحل شعب ثبت نام واخذرای درسراسرشهرستان مینمایند.
تبصره -درصورت بروزبعضی ازمشکلات باموافقت وزارت کشورمهلت نه روزتا7روزتقلیل مییابد.
ماده 46-فرماندارموظف است سه نسخه ازآگهیهای منتشره درسطح شهرستان رابه وزارت کشورارسال دارد.یک نسخه ازاین آگهیهابوسیله وزارت کشوربه هیئت مرکزی نظارت برانتخابات فرستاده میشود.
ماده 47-هیاتهای اجرایی شهرستان وبخش پس ازانتشارآگهی انتخابات برای هرشعبه ثبت نام واخدرای پنج نفرازمعتمدین محل که دارای سوادخواندن ونوشتن باشندانتخاب وبه فرمانداریابخشدارجهت صدور حکم معرفی مینمایند.
تبصره 1-اعضاء شعبه ثبت نام واخذرای ازبین خودیک نفررئیس ،یک نفرنایب رئیس وسه نفرمنشی انتخاب مینایندوبایستی ترتیبی اتخاذ نمایندکه یک روزقبل ازاخذرای ،محل شعبه آماده برای اخذرای باشد.
تبصره 2-محل شعبه ثبت نام واخذرای مندرج درآگهی انتخابات غیر قابل تغییراست مگراینکه دایرنمودن سعبه ویااداره کارآن درمحل اعلام شده قبلی ،بعلت خوادث غیرمترقبه ویاهرعلت دیگری مقدور نباشدکه دراین صورت مراتب شعبه ثبت نام واخذرای توسط هیات اجرایی وناظران شورای نگهبان باذکرعلت ،صورتجلسه شده وشعبه ثبت نام واخذرای جدیددرکوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سایق بنحوی دایرخواهدشدکه خللی درمراجعه رای دهندگان وتشخیص محل شعبه ایجاد نشودوتبدیل شعبه بایدباطلاع مردم محل برسد.
تبصره 3-تشکیل شعب ثبت نام واخذرای درموزه هاممنوع میباشد.
ماده 48-فرماندارموظف است مستقیمایاباتفویض اختیاربه بخشدار برای هریک ازشعب ثبت نام واخذرای یک نماینده تعیین نماید. ماده 49-کلیه امورانتخابات بخش مرکزی راهیات اجرایی شهرستان انجام میدهد.
ماده 50-هیات اجرایی بخش باتصویب هیات اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبوروکوهستانی ومسافتهای دورونقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام واخذرای مقدورنیست شعب اخذرای سیارتشکیل دهد هیات اجرایی شهرستان نیزمیتوانددرصورتیکه لازم بداندنسبت به تشکیل شعب اخذرای سیاردرمرکزشهرستان وبخش مرکزی اقدام نمایدودر هردوموردبایدباطلاع هیات نظارت برسد.وهمچنین نماینده ای ازهیات نظارت درمعیت صندوق سیاربوده ومسیرگردش صندوق رادرصورتجلسه ای قیدوتاییدنمایند.
ماده 51-رئیس هیات اجرایی بخش پس ازدریافت صندوقهای اخذرای و صورتجلسه شعب ثبت نام واخذرای نتیجه انتخابات بخش راضمن ارسال صندوقهای اخذوصورتجلسات مربوطه ب هیات اجرایی شهرستان اعلام میدارد.رئیس هیات اجرایی شهرستان بلافاصله پس ازدریافت نتایج انتخابات بخشهای تابعه نتیجه کلی انتخابات شهرستان رابه وزارت کشورگزارش مینماید
ماده 52-هرگاه اعضای بعضی ازشعب ثبت نام واخذرای بعلل مختلف ازقرائت آراءوتکمیل صورتجلسه خوددارس نمایندهیات اجرایی ضرورتا نسبت به شمارش وقرائت آراءوتکمیل صورتجلسه شعبه مزبوراقدام خواهدکرد.
ماده 53-درسفارتخانه هاویاکنسولگری ونمایندگی سیاسی ایران در خارج ازکشورهیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیرو یاسرکنسول ویاعالیترین مقام نمایندگی سیاسی وعضویت سه نفراز کارمندان ارشدسفارتخانه یاکنسولگری ویانمایندگی سیاسی و5نفراز ایرانیان مومن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشوربه انتخاب ودعوت سفیر یاسرکنسول یامقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد.
ماده 54-هیات اجرایی موضوع ماده فوق پس ازخاتمه اخذرای وقرایت آراءنتیجه راصورتجلسه مینماید.سفیرویاسرکنسول ویاعالیترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه راباسریعترین وسیله مخابراتی ممکن ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت کشوراعلام دارد.
فصل پنجم -اعلام داوطلبی ورسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 55-داوطلبان ریاست جمهوری یانمایندگان تام الاختیارآنهاکه رسمامعرفی شده باشندبایدظرف پنج روزازتاریخ انتشاردستورشروع انتخابات به وزارت کشورمراجعه نموده وپرسشنامه راپس ازدریافت وتکمیل همراه باچهاربرگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه ودوازده قطعه عکس 6در4ازآخرین عکس خودراکه درهمان سال گرفته باشندبه وزارت کشورتسلیم ورسیددریافت دارند.
ماده 56-وزارت کشورپس ازپایان مهلت قبول داوطلبی ،بلافاصله مدارک داوطلبان رابه دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.
ماده 57-شورای نگهبان ظرف پنج روزازتاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی ونظرخودراصورتجلسه نموده ویک نسخه ازآنرا به وزارت کشورارسال میدارد.
تبصره -درمواردضرورت بنابه تشخیص شورای نگهبان مدت مذکوردراین ماده حداکثرتا5روزدیگرتمدیدوبه وزارت کشوراعلام میگردد.
ماده 58-پس ازسپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید،پس ازبررسی واعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ،مراتب بوسیله وزارت کشوربه اطلاع عموم میرسد.
ماده 59-کاندیداهامیتواننداسنادومدارک مثبت صلاحیت خودراضمیمه اعلام داوطلبی نمایندویادرمدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده 60-وزارت کشورموظف است پس ازوصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری رابااستفاده ازوسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دوروزبه اطلاع مردم سراسرکشوربرساند.
ماده 61-درمواردیکه طبق گزارشات وشکایات واعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گرددکه اعضاءهیاتهای نظارت ازقوانین ومقررات تخلف نموده اند،شورای نگهبان موظف است آنهارابلافاصله عزل وافراد دیگری راجایگزین نمایند.
فصل ششم -تبلیغات
ماده 62-بمنظورتضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری ازامکانات دولتی کمیسیونی بنام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات دروزارت کشوروبنابه دعوت وزیرکشورتشکیل میگردد.
ماده 63-اعضاءکمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتنداز:
1-دادستان کل کشوریانماینده تام الاختیاراو.
2-وزیرکشوریانماینده تام الاختیاراو.
3-مدیرعامل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یانماینده تام الاختیاراو.
تبصره -شورای نگهبان میتواندیکنفرازمیان اعضای خودیاازخارج را بمنظورنظارت برکارکمیسیون مزبورتعیین نماید.
ماده 64-برنامه تبلیغاتی رادیوتلویزیونی نامزدهابایدضبط شود.
ماده 65-نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهیان تاییدواسامی آنهاازطرف وزارت کشوراعلام میگرددهریک حق دارندبطورمساوی ازصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خوداستفاده نمایند.ترتیب وتنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ازطریق صداوسیمابعهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
ماده 66-فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماازتاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشورآغازوتا24ساعت قبل ازشروع اخذ رای خاتمه میپذیرد.
ماده 67-فعالیت انتخاباتی درمرحله دوم ازتاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراءمرحله اول شروع وتا24ساعت قبل ازآغازاخذرای مرحله دوم ادامه خواهدیافت .
ماده 68-انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی ازتاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدهاله یاعلیه نامزدهای ریاست جمهوری ازمیزخطابه نمازجمعه و یاهروسیله دیگری که جنبه رسمی ودولتی داردوفعالیت کارمندان در ساعات اداری وهمچنین استفاده ازوسایل وسایرامکانات وزارتخانه ها وادارات ،شرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت ونهادهاوموسساتی که ازبودجه عمومی (بهرمقدار)استفاده می کنندوهمچنین دراختیار گذاشتن وسایل وامکانات مزبورممنوع بوده ومرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1-موسسات ونهادهایی که دارایی آنان ازاموال عمومی است ، همانندبنیادمستضعفان ،مشمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2-ادارات وسازمانهاوارگانهای دولتی ونهادهاواعضای آنهابا ذکرسمت خودحق ندارندله یاعلیه هیچیک ازنامزدهای انتخاباتی اعلامیه ،اطلاعیه ،پلاکاردبدهند.
ماده 69-الصاق اعلامیه ،عکس ،پوستر،هرگونه آگهی تبلیغاتی برروی علایم راهنمایی ورانندگی ،تابلوی بیمارستانها،تابلوی مدارس وسایر موسسات آموزشی دولتی ووابسته به دولت ممنوع بوده ومامورین انتظامی درصورت مشاهده چنین ماردنی متخلفین راجلب وبمنظورتعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند.شهرداریهاوبخشداریهانیز بایدنسبت به امحاءچنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 70-هیچکس حق نداردآگهی یاپوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه درمحلهای کجازالصاق گردیده درمدت وزمان قانونی تبلیغات پاره ویامحونمایدوعمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده 71-داوطلبان ریاست جمهوری وطرفداران آنان درتبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجازبه هتک حرمت وحیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشندومتخلقین طبق مقررات مجازات خواهندشد.
ماده 72-هرگونه آگهی وآثارتبلیغاتی بایدقبل ازشروع اخذرای از محل شعبه ثبت نام واخذرای توسط اعضاء شعبه محوگردد.
ماده 73-مقامات اجرایی ونظارت انتخابات حق تبلیغ له یاعلیه هیچیک ازداوطلبان انتخاباتی رانخواهدداشت .تخلف ازاین قانون جرم محسوب میشود.
ماده 74-مطبوعات ونشریات حق ندارندازسه روزقبل ازاخذرای ،آگهی یامطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنندویامطالبی بنویسند که دال برانصراف گروه یااشخاصی ازنامزدهای معین باشدودرهرصورت نامزدهاحق دارندپاسخ خودراظرف 18ساعت پس ازانتشاربوسیله وزارت کشوربه روزنامه مزبوربدهندوروزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مصبوعات میباشد.درصورتیکه آن نشریه قبل ازساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشرنشودمسئول آن بایدباهزینه خود پاسخ نامزدرابه وزارت یامجله ای که درغیرمدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال داردوآن نشریه مکلف به درج آن دراولین چاپ ونشریه خواهد بودانتشاراینگونه مطالب درغیرمطبوعات نیزدرمدت سه روزقبل ازروز اخذرای ممنوع است ونامزدمعترض حق دارددرزمان قبل ازممنوعیت تبلیغات ،نظرخودرامنتشرنماید.
ماده 75-درصورت درخواست کتبی ورسمی اشخاص حقیقی وحقوقی ،چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی راچاپ خواهدنمود.
ماده 76-ذیل آگهیهای تبلیغاتی چاپی بایدنام ونشانی دقیق چاپخانه وتاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده 77-مسئولان چاپخانه هاموظفندچهارنسخه ازهریک ازاوراق تبلیغاتی انتخاباتی رابلافاصله پس ازچاپ همراه یایک نسخه ازدرخواست رسمی تقاضاکنندگاه جهت ضبط درپرونده سریعابه وزارت کشوروشورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره -وزارت ارشاداسلامی موظف است مفادمواد74و75و76 رابه چاپخانه های کشوربخسنامه نموده ودرموردمتخلفین باتوجه به ماده 26آئیننامه تاسیس چاپخانه وگراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذنماید.
فصل هفتم -شکایت ونحوه رسیدگی
ماده 78-اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری ازطریق رسانه های گروهی ازاختیارات شورای نگهبان است .
ماده 79-شورای نگهبان ظرف یم هفته ودرصورت حداکثرده روزپس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظرقطعی خودرانسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشوراعلام ووزارت کشورازطریق رسانه های گروهی نتیجه نهائی رابه اطلاع مردم خواهدرساند.
ماده 80-هیاتهای اجرائی موظفندازتاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تادوروزپس ازاعلام نتیجه اخذرای انتخابات ،شکایات واصله را بپذیرندوظرف 24ساعت درجلسه مشترک هیات اجرایی وناظرین شورای نگهبان درشهرستان مربوطه به آنهارسیدگی نمایندونتیجه راصورتجلسه نموده وبه وزارت کشوراعلام دارند.
تبصره 1-کسانیکه ازنحوه برکزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانندظرف سه روزازتاریخ اخذرای شکایت مستندخودرابه ناظرین شورای نگهبان یادبیرخانه این شورانیزتسلیم دارند.
تبصره 2-شکایاتی قابل رسیدگی خواهدبودکه کشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام ،نام خانوادگی ،شغل ،نشانی کامل ،شماره تلفن (درصورت داشتن تلفن )واصل امضاء شاکی راداشته باشد.
تبصره 3-درصورتیکه شاکی بدون دلیل ومدرک ومغرضانه داوطلبان انتخاباتی رامتهم نمایدوعمل شاکی عنوان افتراداشته باشدقابل تعقیب وپیگیری است .
تبصره 4-طرح وبررسی شکایات درموردافرادمحرمانه بوده وافشای آن ممنوع است .
تبصره 5-بازرسان گزارشات خودرامنحصرابه مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند.
ماده 81-شکایانی که درجریان انتخابات به هیات اجرایی تسلیم میشودمانع ازادامه کارانتخابات نبوده ودرموعدرسیدگی به شکایات موردبررسی قرارخواهدگرفت .
ماده 82-هیات اجرایی پس ازبررسی شکایات وگزارشات چنانچه تشخیص دهدکه امورانتخابات دریک یاچندشعبه ازجریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است ،باتاییدشورای نگهبان ،انتخابات یک یا چندشعبه مزبورراباطل اعلام مینماید.
ماده 83-وزیرکشورپس ازوصول اعتبارنامه ازشورای نگهبان ،رئیس جمهورمنتخب رابحضوررهبریاشورای رهبری معرفی مینماید.
فصل هشتم -مجازات
ماده 84-مجازات تخلف ازبند16ماده 33بترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف -چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجادرعب ووحشت نمایدتا74ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب -چنانچه ایجادرعب ووحشت خواه به تحریک یابالمباشره همراه با اسلحه باشدومحاربه صدق نکندتا74ضربه شلاق ویاحداکثرتا2سال حبس محکوم خواهدشد.
ماده 85-مجازات مسی که بااتخاذسمت مجعول درانتخابات دخالت کند(موضوع بند17ماده 33)تا50ضربه شلاق خواهدبودوهرگاه مرتکب سندی هم دراین باره جعل نموده باشد،مجارات جعل وتزویرراخواهد داشت وچنانچه دخالت وی موثردرسرنوشت انتخابات باشت ومسیر انتخابات یک بخش ویایک شهرستان ویایک استان رابرهم بزندمرتکب ازیک تاپنچسال حبس محکوم خواهدشد.
ماده 86-مجازات تخلف ازماده 21وتبصره آن 2الی 6ماه انفصال از خدمت دولتی خواهدبود.
ماده 87-اعضاءاداری هیات اجرایی (فرماندایابخشدار،رئیس ثبت احوال ،دادستان یانماینده وی )درصورت تخلف ازماده 41وتبصره 2 ماده 47این قانون به مجازات کسرحقوق تایک سوم ازیکماه تاشش ماه بحکم مراجع صالحه محکوک خواهندشدودرموردبقیه اعضاءمحرومیت تا دونوبت انتخابات ازعضویت هیاتهای اجرایی ونظارت وشعب اخذرای میباشد.
ماده 88-متخلقان ازمواردمندرج درماده 68وکسانیکه ازطریق رادیوو تلویزیون بابرنامه زنده ومستقیم تبلیغ انتخاباتی له یاعلیه یکی ازنامزدهای انتخاباتی نمایندومنصدیان برنامه درپخش غیرمستقیم به مجازات ازیک تاششماه حبس محکوم خواهندشد.
ماده 89-چنانچه ماموران انتظامی بادستورکتبی فرمانداریابخشدار ازامحاءاعلانات ،عکسها،پوسترهای منصوبه درتابلوهاواماکن ممنوعه مندرج درماده 69استنکاف نمایندبه مجازات کسرحقوق تایک سوم از یکماه تاسه ماه محکوم میگردند.وچنانچه افرادی عالمادرحین الصاق دستگیرگردندبه مجارات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوک میگردند.
ماده 90-مجارات تخلف ازماده 72محرومیت ازعضویت درشعبه ثبت نام برای دودوره میباشد.
ماده 91-مجازات تخلف ازماده 74تعطیل نشریه ازیک تاسه ماه خواهد بودونویسنده مقاله (درصورتیکه معلوم باشد)ومدیرنشریه (درصورتیکه نویسنده مشخص نباشد)تا74ضربه شلاق محکوک میگرددوهمچنین کسی که ازطریق غیرمطبوعات اعمال فوق رامرتکب شودبه مجارات تا74ضربه شلاق محکوک خواهدشد.
ماده 92-مجارات تخلف ازماده 71درمواردی که افتراءیانشراکاذیب باشدهمان مجارات افتراء یانشراکاذیب است ودرغیرمواردفوق مجازات آن تاسه ماه حبس خواهدبود.
ماده 93-دراجرای صحیح اصل 99قانون اساسی وحفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفنددرطول مدت مسئولیت خود،بی طرفی کامل راحفظ نمایندوابزارجانبداری ناظرین به هرطریقی ازیکی از کاندیداهاجرم محسوب میشود.
تبصره -مجازات تخلف ازماده فوق انفصال ششماه تایکسال ازخدمات دولتی یاششماه تایکسال زندان خواهدبود.
ماده 94-مجازاتهای این فصل به انواع منحصرنبوده وقاضی درهرمورد میتواندمتخلف رابه مجازات مذکورویاهرمجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
قانون فوق مشتمل برنودوچهاماده وبیست ونه تبصره درجلسه روزچهارشنبه پنجم تیرماه یکهزارویسصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/4/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11750
تاریخ تصویب :
1364/04/05
تاریخ ابلاغ :
1364/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :