جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


شماره 15844 6/4/1364

وزارت برنامه وبودجه
پیروتصویبنامه شماره 6052مورخ 2/3/64 اعلام میدارد:نظربه اینکه عبارات "اعضای کمیسیون 4نفره موضوع بند7این دستورالعمل "مندرج درتبصره بند6و"مجریان طرح به پیشنهادکمیسیون بند7این آئیننامه اجرائی "مندرج دربند14مصوبه فوق الذکرمیبایستی بترتیب "اعضای کمیسیون 4نفره موضوع بند6"و"مجریان طرح به پیشنهادکمیسیون بند 6این آئیننامه اجرائی "تایپ میشده لذامقتضی است نسبت به اصلاح مراتب فوق اقدام فرمائید.
معاون نخست وزیردرامورحقوقی ومجلس -احمداشرف اسلامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11750
تاریخ تصویب :
1364/04/06
تاریخ ابلاغ :
1364/04/11
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :