جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره 31460 10/4/1363

وزارت کشور
قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزسه شنبه چهارم تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلانی تصویب ودرتاریخ 9/4/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 2712/1 مورخ 9/4/1364 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

جناب آقای میرحسین موسوی
نخست وزیرمحترم
به پیوست فتوکپی نامه شماره 1412/ق مورخ 9/4/1364 بعنوان حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای ریاست محترم جمهوری منضم به قانون نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران دراجرای تبصره 1قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی ایفادمیگردد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدعلی خامنه ای
ریاست محترم جمهوری
لایحه شماره 79010 مورخ 19/12/1363 دولت درخصوص نظارت شورای نگهبان برانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روز سه شنبه 4/4/1364 مجلس شورای اسلامی بااصلاحاتی تصویب وبتایید شورای نگهبان رسیده است ،به پیوست ارسال میگردد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

ماده 1-طبق اصل 99قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت برانتهابات ریاست جمهوری رابرعهده دارد.
ماده 2-شورای نگهبان قبل ازشروع انتخابات دونقرازاعضاءخودو پنج نفرازافرادمسلمان ومطلع ومورداعتماددارای حسن سابقه رابا اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیات مرکزی نظارت برانتخابات ریاست جمهوری وسه نفربعنوان عضوعلی البدل انتخاب وبه وزارت کشورمعرفی مینماید.
ماده 3-شورای نگهبان میتواندمحل کارهیات مرکزی نظارت برانتخابات رادروزارت کشورقراردهد.
ماده 4-هیات مرکزی نظارت ،برکلیه مراحل انتخابات وجریانهای انتخاباتی واقدامات وزارت کشوروهیاتهای اجرائی که درانتخابات موثراست وآنچه مربوط به صحت انتخابات میشودنظارت خواهدکرد. ماده 5-هیات مرکزی نظارت برانتخابات بایدبرای هرشهرستان ناظر یاناظرین باشرایط مذکوردرماده 2جهت نظارت برانتخابات تعیین کند.
تبصره -شورای نگهبان درهرموردکه لازم بداندمیتواندتمام یابرخی ازناظرین رامستقیماانتخاب نماید.
ماده 6-هیات مرکزی نظارت یاناظرین که درسراسرکشوربرکیفیت انتخابات نظارت کامل دارند،درهرموردکه سوءجریان یاتخلفی رامشاهده کنند کتباتذکرخواهندداد.فرمانداران وبخشداران موظفندبلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند.وچنانچه مسئولین وزارت کشورنظرات آنان راملحوظ ندارندناظرین مراتب رابه هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهندکرد.
ماده 7-شورای نگهبان درکلیه مراحل درصورت اثبات تخلف باذکردلیل نسبت به ابطال یاتوقف انتخابات درسراسرکشورویابعضی ازمناطق اتخاذتصمیم نموده ونظرخودراازطریق رسانه های همگانی اعلام مینماید ونظرشورای نگهبان دراین موردقطعی ولازم الاجراءاست وهیچ مرجع دیگری حق ابطال یامتوقف کردن انتخابات راندارد.
تبصره -هیات مرکزی نظارت بایدمدارک حاکی ازعدم صحت یالزوم متوقف ساختن انتخابات رابرای بررسی واتخاذتصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده 8-پس ازصدوردستورشروع انتخابات ازطرف وزارت کشورچنانچه شورای نگهبان درکیفیت انجام مقدمات انتخابات ازقبیل تعیین هیات اجرایی ،نحوه تبلیغات ومانندآن تخلفاتی مشاهده کندکه به صحت انتخابات خدشه واردسازدانتخابات رامتوقف ومراتب رابه وزارت کشوراعلام میدارد.
ماده 9-درمواردی که توقف یاابطال بنابه نظرشورای نگهبان درتعیین رئیس جمهورموثرباشدقبل ازاعلام نتایج کل انتخابات ،دراولین فرصت ، اخذرای درآن مناطق ادامه یافته یاتجدیدخواهدشد.
ماده 10-درمواردی که ناظریاناظرین درمرکزشهرستان وبخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یاچندصندوق شعب اخذرای رامنطبق باقانون تشخیص ندهندموضوع راباذکردلیل درهیات اجرایی محل مطرح خواهند کرد،درصورتیکه هیان اجرایی مذکورنظرآنان رانپذیرد،مراتب به هیات مرکزی نظارت برانتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهدشدونظراین هیات باتاییدشورای نگهبان قطعی ولازم الاجراءاست .
ماده 11-هیاتهای اجرایی موظفندیک نسخه ازصورتجلسه اقدامات خود رابه ناظریاناظرین تسلیم نمایند.درمواردی که امضای هیاتهای اجرایی درقانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظریاناظرین نیزلازم است .
ماده 12-وزارت کشورموظف است قبل ازصدوردستورانتخابات درسراسر کشورمراتب رابه تاییدشوراث نگهبان برساند.
قانون فوق مشتمل بردوازده ماده ودوتبصره درجلسه روزسه شنبه چهارم تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/4/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11750
تاریخ تصویب :
1364/04/09
تاریخ ابلاغ :
1364/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :