جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 31212 8/4/1364

وزارت اموراقتصادی ودارائی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 1/3/1364 بنابه پیشنهادشماره 0454/م وزارت اموراقتصادی ودارائی مراتب زیرراتصویب نمودند:
خریدهرنوع سرمایه یاسهام یاسهم الشرکه مشمول قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی مصوب آذرماه 1334 توسط دستگاههای دولتی ، وابسته به دولت ،ملی شده ،نهادهای انقلاب اسلامی یاواحدهای وابسته یاتابعه یاتحت پوشش آنهامنوط به تشخیص ضرورت خریدوصدوراجازه ازسوی هیات رسیدگی بجلب وحمایت سرمایه های خارجی موضوع ماده 2 قانون مذکوراست .
درهرموردکه موضوع خریدسرمایه یاسهام یاسهم الشرکه مشمول قانون فوق الذکردرهیات مذکورمطرح میشود،علاوه براعضاءثابت هیات ،یک نفر نماینده دستگاه دولتی یاوابسته به دولت یاملی شده یانهادانقلاب اسلامی که خودیاواحدوابسته یاتحت پوشش آن ،متقاضی خریداست باحق رای درجلسه هیئت شرکت خواهدکرد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11750
تاریخ تصویب :
1364/03/01
تاریخ ابلاغ :
1364/04/11
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :