جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


ماده واحده -پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)مشتمل بر7ماده بشرح پیوست تصویب واجازه الحاق دولت به آن داده میشود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وپروتکل اصلاحی ویک ضمیمه درجلسه روزسه شنبه چهاردهم خردادماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 25/3/1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
پروتکل اصلاحی کنوانسیون تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگاه آبزی
طرفهای متعاهد:
بادرنظرگرفتن اینکه برای اجرای موثرکنوانسیون تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی که درتاریخ سیزدهم بهمن ماه 1349هجری شمسی برابرباپنجم ذی الحجه 1390هجری قمری مطابق بادوم فوریه 1971میلادی دررامسربه امضاءرسید(وازاین به بعدکنوانسیون نامیده خواهدشد)افزایش تعدادصرفهای متعاهد ضروری میباشد.
باآگاهی ازاینکه افزودن برگردانهای زبانهای معتبرموجب تسهیل شرکت گسترده تردرکنوانسیون میباشد.
نظربه اینکه درمتن کنوانسیون آئین اصلاحی آن ملحوظ نگردیده و بدین جهت اصلاح متن رادرصورت لزوم دشوارمیسازد،بشرح زیرموافقت نمودند:
ماده 1-ماده ذیل بین ماده 10وماده 11کنوانسیون گنجانده خواهد شد:
ماده 10مکرر-
1-این کنوانسیون رامیتوان دراجلاس طرفهای متعاهدبمنظوراصلاح آن برطبق این ماده -اصلاح کرد.
2-هریک ازطرفهیا متعاهدمیتوانندپیشنهاداصلاح کنوانسیون رابدهند.
3-متن هراصلاحیه پیشنهادی ودلایل آن به اطلاع سازمان یادولتی که طبق کنوانسیون عهده دارانجام وظایف دفتردائمی میباشد(وازاین ببعددفترنامیده میشود)رسانیده شده ودفترمزبورنیزفوراآنرابه کلیه طرفهای متعاهدابلاغ خواهدکرد.
طرفهای متعاهددرظرف سه ماه ازتاریخ اعلام اصلاخات به آنهاتوسط دفتر،نظرات خودرادرموردمتن (اصلاحی )جهت دفترمذکورارسال خواهند داشت .دفتربلافاصله بعدازآخرین روزتسلیم نظرات ،کلیه نظرات ارسال شده تاآن تاریخ راجهت طرفهای متعاهدخواهدفرستاد.
4-اجلاس طرفهای متعاهدجهت بررسی اصلاحیه اعلام شده برطبق بند3 ازسوی دفتروبنابه درخواست کتبی یکسوم طرفهیا متعاهدتشکیل خواهد شد.دفتردرموردزمان ومحل برگزاری این اجلاس باطرفهای متعاهدبه تبادل نظرخواهدپرداخت .
5-اصلاحات بااکثریت دوسوم آراءطرفهیا متعاهدحاضرورای دهنده بتصویب خواهدرسید.
6-هراصلاحیه تصویب شده درموردطرفهیا متعاهدی که آنرابپذیرنداز نخستین روزچهارمین ماه پس ازتاریخی که دوسوم طرفهای متعاهد اسنادپذیرش خودرابه مرجع نگهدارنده تسلیم نموده اند-لازم الاجراء خواهدشد.برای هرطرف متعاهدی که سندپذیرش خودراپس ازتاریخ تودیع اسنادپذیرش ازسوی دوسوم طرفهای متعاهد،تسلیم نماید،اصلاحیه از نخستین روزچهارمین ماه متعاقب تاریخ تسلیم سندپذیرش آن طرف لازم الاجراءخواهدگردید.
ماده 2-درشهادتنامه متعاقب ماده 12کنوانسیون ،عبارت "درصورت هرگونه تباین ،متن انگلیسی معتبرخواهدبود"حذف گردیده وبجای آن عبارت "کلیه متون متساویامعتبرخواهندبود"گنجانده خواهدشد.
ماده 3-متن تجدیدنظرشده نسخه اصلی کنوانسیون به زبان فرانسه ، درپیوست این پروتکل نقل شده است .
ماده 4-این پروتکل ازتاریخ دوازدهم آذرماه 1361هجری شمسی برابر باهفدهم صفر1403هجری قمری مطابق باسوم دسامبر1982میلادی درمقر سازمان تربیتی وعلمی وفرهنگی ملل متحد(یونسکو)درپاریس برای امضاء مفتوح خواهدبود.
ماده 5-
1-هردولت مذکوردربند2ماده 9کنوانسیون میتواندازطریق ذیل به شمارطرفهای متعاهداین پروتکل بپیوندد:
الف -امضاءکنوانسیون بدون شرط تصویب ،پذیرش یاقبول .
ب -امضای موکول بتصویب ،پذیرش یاقبول که متعاقب آن صورت گیرد.
ج -الحاق .
2-تصویب ،پذیرش ،قبول یاالحاق ازطریق تسلیم سندتصویب پذیرش ، قبول یاالحاق نزدمدیرکل طازمان تربیت وعلمی وفرهنگی ملل متحد (که ازاین پس "مرجع نگهدارنده "نامیده خواهدشد)صورت خواهدگرفت .
3-هردولتی که پس ازلازم الاجراءشدن این پروتکل درشمارطرفهای متعاهد کنوانسیون درآید-بمنزله یکی ازطرفهای متعاهدکنوانسیون بصورت اصلاح شده توسط این پروتکل تلقی خواهدشدمگرآنکه بهنگام امضاءیا تودیع سندموضوع ماده 9کنوانسیون نظردیگری ابرازنموده باشد.
4-هردولتی که بدون طرفیت درکنوانسیون درشمارطرفهای متعاهداین پروتکل درآید-ازتاریخ لازم الاجراءشدن این پروتکل نسبت به آن دولت درزمره طرفهای متعاهدکنوانسیون بصورت اصلاح شده توسطپروتکل حاضرتلقی خواهدشد.
ماده 6-
1-این روتکل ازنخستین روزچهارمین ماه پس ازتاریخی که دوسوم دولی که درروزافتتاح این پروتکل برای امضاءجزوطرفهای متعاهد کنوانسیون محسوب میشده اند-پروتکل رابدون شرط تصویب ،پذیرش یا قبول امضاءویابه تودیع سندتصویب ،پذیرش یاقبول یاالحاق مبادرت نمایندلازم الاجراءخواهدگردید.
2-درخصوص هردولتی که به شیوه مذکوردربندهای 1و2ماده 5فوق الاشعار وپس ازلازم الاجراءشدن پروتکل بصورت یکی ازطرفهای متعاهدآن درآید پروتکل حاضرازتاریخ امضای بدون شرط تصویب ،پذیرش یاقبول ویا تصویب ،پذیرش ،قبول یاالحاق توسط دولت مزبور-لازم الاجراءخواهد گردید.
3-درخصوص هردولتی که به شیوه مذکوردریندهای 1و2ماده 5فوق الاشعار دربرهه زمانی بین تاریخ مفتوح شدن این پروتکل برای امضاء و تاریخ لازم الاجراءشدن آن -به شمارطرفهای متعاهداین پروتکل بپیوندد-پروتکل حاضرازتاریخ تعیین شده دریند1فوق لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 7-
1-نسخه اصلی این پروتکل که بزبانهای انگلیسی وفرانسه بوده وهر دومتن متساویامعتبرمیباشندبه مرجع نگهدارنده تسلیم خواهدشد.
مرجع نگهدارنده نسخ گواهی شده هریک ازاین دومتن راجهت کلیه دولی که این پروتکل راامضاءیااسنادالحاق آنراتودیع نموده اند-ارسال خواهدکرد.
2-مرجع نگهدارنده دراسرع وقت ممکنه مراتب زیررابه کلیه طرفهای متعاهدکنوانسیون وکلیه دولی که پروتکل حاضرراامضاء نموده یا بدان ملحق شده انداطلاع خواهدداد:
الف -امضاءکنندگان پروتکل .
ب -تودیع اسنادتصویب ،پذیرش یاقبول این پروتکل .
ج -تسلیم اسنادالحاق به این پروتکل .
د-تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل .
3-پس ازلازم الاجراءشدن پروتکل حاضر،مرجع نگهدارنده آنراطبق ماده 102منشورملل متحدنزددبیرخانه سازمان ملل به ثبت خواهدرسانید.
بنابه مراتب فوق -امضاءکنندگان زیرکه دارای اختیارات لازم جهت امضاء میباشندپروتکل حاضرراامضاء نمودند: تنظیم شده درپاریس بتاریخ دوازدهم آذرماه 1361هجری شمسی برابر باهفدهم صفر1403هجری قمری مطابق باسوم دسامبر1982میلادی .
ضمیمه
متن اصلاح شده نسخه اصلی فرانسه کنوانسیون راجع به تالابهای مهم بین المللی بخصوص تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی
طرفهای متعاهدباعلم به همبستگی انسان بامحیط زیست خود.
باتوجه به فعل وانفعالات اساسی اکولوژیک تالایهابعنوان تنظیم کننده رژیم آبهاوبعنوان محل رشدنباتات بومی وزیستگاه حیوانات مخصوص باین مناطق بالاخص پرندگان آبزی .
بااعتقادبه اینکه تالابهاازنظراقتصادی وفرهنگی وعلمی وتفریحی منبع پرارزشی است که انهدام آنهاجبران ناپذیراست .
باتمایل به جلوگیری ازتجاوزتدریجی به این تالابهاوانهدام آنهادر زمان حاضرودرآینده باعلم به اینکه پرندگان آبزی طی مهاجرتهای فصلی ممکن است ازمرزکشورهاعبورنمایندوبدین لحاظ بایدبعنوان یک منبع بین المللی تلقی گردند.
بااطمینان به اینکه حفظ وحراست تالابهاونباتات وحیوانات آن ممکن است باتوام نمودن سیاستهای ملی واقع بینانه بااقدامات بین المللی هم آهنگ نامین گردد.
نسبت به مقررات زیرتوافق نمودند:
ماده 1-
1-ازلحاظ کنوانسیون حاضرتالابهاشامل مردابهاوباتلاقهاولجن زارها یاآبهای طبیعی یامصنوعی اعم ازدایمی یاموقت است که آبهای شیرین -تلخ یاشوردرآن بصورت راکدیاجاری یافت شود-ازآن جمله است آبهای دریاکه عمق آنهادرپایین ترین نقطه جزرازشش مترتجاوزننماید.
2-ازلحاظ کنوانسیون حاضرپرندگان آبزی پرندگانی هستندکه ازنظر اکولوژی باتالابهاپیوستگی دارند.
ماده 2-
1-هریک ازطرفهای متعاهدمکلف است تالابهای حائزاهمیت سرزمین خود راکه بایددرفهرست تالابهای مهم بین المللی (که ذیلا"فهرست " نامیده میشود)درج شودتعیین نماید.لیست مزبوردردفتری که بموجب ماده 8تاسیس میشودنگهداری خواهدشد.حدودهریک ازتالابهابایدبطور دقیق مشخص گردیده ودرنقشه ای ترسیم شود.حدودمزبورممکن است شامل مناطق ساحلی ویاکرانه های مجاورتالابهاوجزیره هاویاقسمتهایی از آب دریاکه درتالابهامحاط بوده وعمق آنهادرپایین ترین نقطه جزر بالاترازشش متراست باشدبالاخص هنگامیکه این تالابهاوجزیره هاویا آبهای دریاازنظرمحل ریست پرندگان آبزی حائزاهمیت است .
2-تالابهاییکه درفهرست درج خواهدشدبایدبراساس اهمیت بین المللی آنهاازنظراکولوژی -گیاه شناسی -حیوان شناسی -دریاچه شناسی وآب شناسی انتخاب گردد.تالابهاییکه برای زیست پرندگان آبزی درتمام فصول حائزاهمیت است درآغازفهرست درج خواهدشد.
3-درج یک تالاب درفهرست به حقوق محفوظه حاکمیت طرف متعاهدی که تالاب درسرزمین اوواقع شده لطمه ای واردنخواهدساخت .
4-هریک ازطرفهای متعاهدبهنگام امضاءوتودیع اسنادتصویب کنوانسیون یاالحاق به آن -طبق مقررات ماده 9-لااقل یک تالاب راکه بایدنام آن درفهرست درج شود-تعیین خواهدکرد.
5-طرفهای متعاهدحق خواهندداشت تالابهای دیگری راکه درسرزمینشان واقع است به فهرست اضافه نموده یاوطعت تالابهای مندرج درفهرست راافزایش دهندویابعلل فوری که متضمن منافع ملی است تالابهایی را ازفهرست حذف نمایندویاوسعت تالابهای مندرج درفهرست رامحدود نمایند.طرفین دراسرع وقت ممکن این تغییرات رابه اطلاع سازمان یا دولتی که مسئولیت وظایف دفتردائمی موضوع ماده 9به اومحول است خواهندرسانید.
6-هریک ازطرفهای متعاهدمسئولیت های خودرادرزمینه بین المللی جهت حفظ وجراست ومراقبت وبهره برداری صحیح ازپرندگاه آبزی مهاجر چه ازنظرتعیین تالابهای واقع درسرزمین خودکه بایددرفهرست درج شودوچه ازنظراعمال حق خودنسبت به تغییردادن مندرجات فهرست مورد توجه قرارخواهدداد.
ماده 3-
1-طرفهای متعاهدموظف هستندنقشه های اصلاحی تالابهابه نحوی تنظیم نموده وبمورداجراءگذارندکه حفظ وحراست تالابهای مندرج درفهرست وحتی المقدوربهره برداری صحیح ازآنهارادرسرزمین خودتسهیل نماید.
2-هزیک ازطرفهای متعاهدتدابیرلازم راجهت کسب اطلاع دراسرع وقت ممکن ازتغییرات شرایط اکولوژی که براثرتحولات تکنولوژیک آلودگی یاسایرتصرفات انسانی درتالابهای واقع درسرزمین خودومندرج در فهرست پدیدآمده یادرشرف پدیدآمدن میباشدویاوقوع آن امکان پذیر است اتخاذخواندنمود.
اطلاعات مربوط به این نوع تعییرات بلافاصله دراختیارسازمان یا دولتی که مسئول اموردفتردائمی مذکوردرماده 8میباشدقرارخواهد گرفت .
ماده 4-
1-هریک ازطرفهای متعاهدتسهیلات لازم جهت حفاظت تالابهاوپرندگان آبزی راباایجادقرق های طبیعی درمنطقه تالابهااعم ازاینکه در فهرست درج شده ویانشده باشندفراهم وبنحومقتضی ازآنهانگهداری خواهدکرد.
2-هرگاه یکی ازطرفهای متعاهددرمواردیکه منافع ملی اوفوراایجاب میکندتالابی راکه درفهرست درج شده است حذف نمایدویاوسعت آنرا کاهش دهدمکلف است تاحدامکان کمبودحاصله دراین تالابهاراجبران وبالاخص قرق های طبیعی دیگری رابه میزانی معادل بامحل زیست قبلی برای پرندگان آبزی وحمایت ازآنهادرهمان منطقه یادرمحل دیگرایجاد نماید.
3-طرفهای متعاهدتحقیق ومبادله اطلاعات ونشریات مربوط به تالابها ونباتات وحیوانات بومی آنراتشویق خواهندنمود.
4-طرفهای متعاهدبااعمال مدیریت صحیح کوشش خواهندنمودتعداد پرندگان آبزی رادرتالابهای مربوطه افزایش دهند.
5-طرفهای متعاهدتدابیرلازم جهت تربیت پرسنل ذیصلاحیت بمنظورتحقیق درامورتالابهاواداره وحفاظت آنهااتخاذخواهندنمود.
ماده 5-طرفهای متعاهددرباره اجرای وظایف ناشی ازکنوانسیون حاضر بالاخص درموردتالابیکه درسرزمینهای بیش ازیکطرف متعاهدواقع است و یادرموردیکه یک حوضچه آب بین چندطرف متعاهدتقسیم شده است با یکدیگرمشورت خواهندنمود.درعین حال طرفهای متعاهددرزمینه هم آهنگ نمودن وحمایت مجدانه ازسیاست ومقررات فعلی وآتی خودمربوط به حفظ وحراست تالابهاونباتات وحیوانات بومی آنهااهتمام خواهند نمود.
ماده 6-
1-درمواردضروری طرفهای متعاهدکنفرانسهایی درباره حفظ وحراست تالابهاوپرندگان آبزی تشکیل خواهندداد.
2-این کنفرانسهاجنبه کشورتی داشته وبالاخص درمواردذیل صلاحیت خواهندداشت :
الف -بحث درموردنحوه اجرای کنوانسیون .
ب -بحث درموزداضافات وتغییراتی که بایددرفهرست منظورگردد.
ج -بررسی اطلاعاتی که طبق بند2ماده 3راجع به تغییرات وارده در شرایط اکولوژی تالابهای مندرج درفهرست تسلیم شده است .
د-ارائه توصیه های عام یاخاص به طرفهای متعاهددرموردحفاظت و اداره وبهره برداری صحیح ازتالابهاونباتات وحیوانات بومی آنها.
ه -ارائه درخواست به سازمانهای بین المللی ذیصلاحیت جهت تنظیم گزارش وآماردرباره اموربین المللی تالابها.
3-طرفهای متعاهدترتیبی اتخاذخواهندنمودکه مسئولین اداره تالابها درهرمقام -ازتوصیه های کنفرانسهادرباره حفاظت وبهره برداری صحیح ازتالابهاونباتات وحیوانات بومی آنهااطلاع یافته وتوصیه های فوق الذکرراموردتوجه قراردهند.
ماده 7-
1-طرفهای متعاهددرهیاتهای نمایندگی خودبرای شرکت دراین کنفرانسها اشخاصی راانتخاب خواهندکردکه ازنظرمعلومات وتجارب مکتسبه ضمن اشتغالات علمی واداری ویااشتغالات مربوطه دیگرمتخصص امورمربوط به تالابهایاپرندگان آبزی باشند.
2-نماینده هریک ازطرفهای متعاهدکه درکنفرانسهاشرکت میکندحق یک رای خواهدداشت .توصیه هابااکثریت ساده آراءرای دهندگان تصویب خواهدشدمشروط براینکه لااقل نصف نمایندگان طرفهای متعاهددررای گیری شرکت نمایند.
ماده 8-
1-اتحادیه بین المللی برای حفظ وحراست طبیعت ومنابع طبیعی امور دفتردائمی رابموجب مفاداین کنوانسیون وتازمانیکه یک سازمان دیگر یایک دولت بااکثریت دوسوم آراءکلیه طرفهای متعاهدبرای تصدی آن تعیین نشده است بعهده خواهدگرفت .
2-اهم وظایف دفتردائمی عبارتست از:
الف -اعطاء کمک برای دعوت وتشکیل کنفرانس موضوع ماده 6.
ب -تهیه فهرست تالابهای مهم بین المللی وکسب اطلاعات ازطرفهای متعاهدطبق بند5ماده 2درموردافزایش وتوسعه وحذف یامحدودکردن تالابهای مندرج درفهرست .
ج -کسب اطلاعات پیش بینی شده -طبق بند2ماده 3-ازطرفهای متعاهددر موردهرنوع تغییرات شرایط اکولوژی تالابهای مندرج درفهرست .
د-ارائه اطلاعات به کلیه طرفهای متعاهددرباره هرگونه تغییرات وارده درفهرست ویادرخصوصیات تالابهای مندرج درآن واخذتدابیرلازم بمنظورطرح این مسائل درکنفرانس آینده .
ه -ارائه توصیه های کنفرانسهابه طرف متعاهدذینفع درموردتغییرات وارده درفهرست ودرخصوصیات تالابهامندرج درآن .
ماده 9-
1-کنوانسیون برای مدت نامحدودجهت امضاء مفتوح خواهدبود.
2-هریک ازاعضای سازمان ملل متحدویاهریک ازسازمانهای تخصصی آن یاآژانس بین المللی نیروی اتمی ویااعضائی که به بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری ملحق شده اندمیتوانندبااحرازهریک ازشرایط ذیل طرف متعاهداین کنوانسیون واقع گردند:
الف -امضای کنوانسیون بدون قیدتصویب .
ب-امضای کنوانسیون باقیدتصویب وانجام این قید.
ج-الحاق به کنوانسیون .
3-تصویب یاالحاق ازطریق تودیع اسنادتصویب یاالحاق نزدمدیرکل یونسکوکه ذیلا"نگهدارنده "خوانده میشودانجام خواهدشد.
ماده 10-کنوانسیون چهارماه پس ازاینکه هفت دولت طبق مقررات بند 2ماده 9طرف متعاهدآن گردیدندلازم الاجراءخواهدشد.
2-سپس کنوانسیون نسبت به هریک ازطرفهای متعاهدچهارماه پس از امضای بدون شرط تصویب آن یاتودیع اسنادتصویب یاالحاق لازم الاجراء خواهدشد.
ماده 11-
1-مدت اعتبارکنوانسیون نامحدوداست .
2-هریک ازطرفهای متعاهدمیتواندپنج سال پس ازتاریخی که کنوانسیون نسبت به آن طرف متعاهدلازم الاجراءشده است باتسلیم اطلاعیه ای به سازمان نگهدارنده کنوانسیون رافسخ نماید.این فسخ چهارماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط سازمان نگهدارنده نافذخواهدبود.
ماده 12-
1-سازمان نگهدارنده دراسرع وقت ممکن اطلاعات ذیل رابه کلیه دولتهایی که کنوانسیون راامضاءنموده یابه آن ملحق شده انداعلام خواهدنمود:
الف -امضای کنوانسیون .
ب-تودیع اسنادتصویب کنوانسیون .
ج-تودیع اسنادالحاق به کنوانسیون .
د-تاریخ لازم الاجراءشدن کنوانسیون .
ه-اطلاعیه های مربوط به فسخ کنوانسیون .
2-پس ازلازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان نگهدارنده آنراطبق اصل 102منشورسازمان ملل دردبیرخانه سازمان ملل به ثبت خواهدرسانید.
بنابه مراتب امضاءکنندگان زیرکه دارای اختیارات لازم میباشند کنوانسیون حاضرراامضاء نمودند:
کنوانسیون دریک نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی -آلمانی -فرانسه و روسی که نسخه انگلیسی آن درمورداختلاف نظردرتفسیرمناط اعتبار خواهدبودنزدسازمان نگهدارنده سپرده خواهدشد.سازمان مذکور رونوشتهای مصدق آنرابه کلیه طرفهای متعاهدتسلیم خواهدنمود.
پروتکل اصلاحی وضمیمه ،منضم به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)میباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11751
تاریخ تصویب :
1364/03/14
تاریخ ابلاغ :
1364/04/12
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :