جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 32486 18/4/1364

وزارت کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 16/4/1364 به استنادماده 7قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1364مجلس شورای اسلامی آئیننامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری موضوع پیشنهادشماره 24/3244مورخ 11/4/1364 وزارت کشوررابه شرح پیوست تصویب نمودند.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

ماده 1-فرمانداران وبخشداران موظفنددراجرای ماده 8قانون انتخابات ریاست جمهوری ازآغازانتخابات بادعوت ازاعضای هیاتهای نظارت شورای نگهبان موجبات نظارت کامل آنان رادرکلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند.
ماده 2-هیات مرکزی نظرت منتخب شورای نگهبان میبایدرونوشت احکام ناظریاناظرین خودرابه ستادانتخابات کشور،ستادانتخابات استانداری ، فرمانداریهاوبخشداریهای مربوطه ارسال نماید.
ماده 3-فرمانداران وبخشداران بایدپس ازدریافت رونوشت احکام هیاتهای نظارت ازنامبردگان برای تشکیل جلسه دعوت بعمل آورند.
ماده 4-شرکت ناظریاناظرین شورای نگهبان درجلسات هیئت اجرایی بمنظورنظارت برصحت اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده وعدم حضورآنان درجلسات ویاخودداری آنان ازامضاءصورتجلسات مانع از ادامه کارانتخابات نخواهدبود.
ماده 5-هیاتهای نظرت درصورتیکه نتوانندشخصادرجلسه شرکت نمایند ضمن تنظیم صورتجلسه ،نماینده ای ازبین خودانتخاب ونماینده منتخب یادردست داشتن یک نسخه ازصورتجلسه تنطیمی درجلسه متشکه شرکت نموده وصورتجلسه تنظیمی رابه منظورضبط درسوابق انتخاباتی به فرمانداریابخشدارمحل تسلیم نماید.
ماده 6-مراجع ذیصلاح قانونی درموردارسال گزارشات بازرسان (موضوع تبصره 5ذیل ماده 80قانون انتخابات ریاست جمهوری )عبارتنداز: شورای نگهبان ،هیات مرکزی نظارت وستادانتخابات کشور.
ماده 7-هیئتهای اجرایی شهرستان موظفندیک نسخه ازصورتجلسات اقدامات خودراکه به ناظریاناظرین شورای نگهبان تسلیم مینمایند به ستادانتخابات کشورنیزارسال دارند.
ماده 8-دراین انتخابات ملاک تبعیت بخشداریهاازفرمانداریها،قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده وحوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهدبود.
ماده 9-فرمانداران پس ازوصول دستوروزارت کشورمبنی برانجام انتخابات ریاست جمهوری ،شروع برنامه انتخابات رابه وزارت کشور تلگراف وتلفنگرام وبلافاصله دستورتشکیل هیئت اجرایی بخشهای تابعه رابه بخشداران مربوطه ابلاغ مینمایند.(فرم شماره 1و2)
ماده 10-فرمانداران وبخشداران پس ازارسال تلگراف وتلفنگرام مبنی براعلام شروع انتخابات دراجرای ماده 38قانون انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل هیئت اجرایی شهرستان وبخش ازاعضای اداری هیئت سریعادعوت بعمل میاورند.(فرم شماره 3)
ماده 11-فرمانداران وبخشداران براساس دعوتنامه درساعت مقررجلسه مشورتی راباحضوراعضای اداری هیئت اجرایی تشکیل داده وپس ازتبادل نظر30نفرازمعتمدین اقشارمختلف مردم مرکزشهرستان وبخش مرکزی را تعیین ومراتب راصورتجلسه مینمایند.(فرم شماره 4).
ماده 12-فرمانداران وبخشداران پس ازوصول صورتجلسه انتخاب 30 نفرمعتمدین اقشارمختلف مردم ،بلافاصله دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست جمهوری وتبصره های ذیل آن بمنظورانتخاب 8نفر معتمدین اصلی و5نفرنیزبعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرایی از آنان دعوت بعمل میاورند.(فرم شماره 5).
ماده 13-درشهرستانهاوبخشهاییکه شورای اسلامی درآنهاتشکیل شده باشدفرمانداریابخشداردراجرای تبصره ذیل ماده 38قانون ریاست جمهوری اقدام مینمایند.(فرم شماره 6).
ماده 14-پس ازحضوراکثریت مدعوین مذکوردرماده 11(حضورحداقل 20 نفر)حاضرین ازبین خودیاخارج 8نفررابعنوان معتمدین اصلی و5نفر رابعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرایی بارای مخفی واکثریت نسبی آراءانتخاب نموده وصورتجلسه مربوط راتنظیم مینمایند.(فرم شماره 7).
تبصره -بخشداران دونسخه ازصورتجلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی بخش رابلافاصله به فرمانداری وفرمانداران نیزدونسخه ازصورتجلسه انتخاب معتمدین هیات اجرایی مرکزشهرستان رابلافاصله به ستاد انتخابات کشورارسال میدارند.(فرم شماره 8و9).
ماده 15-فرمانداران پس ازتشکیل اولین جلسه هیات اجرایی مرکز شهرستان مراتب رابه ستادانتخابات کشوراعلام میدارند.(فرم شماره 10).
ماده 16-بخشداران پس ازوصول دستورفرماندارمبنی برتشکیل هیئت اجرایی ازاعضای اداری هیئت اجرایی بخش دعوت بعمل میاورند.
(فرم شماره 3).
ماده 17-هیاتهای اجرایی بخشهابلافاصله پس ازانتخاب معتمدین و تکمیل عده خودتشکیل جلسه داده وتعدادومحل استقرارشعب ثبت نام واخذرای راتعیین ومراتب راصورتجلسه نموده ویک نسخه ازآنراوسیله بخشداربرای فرماندارشهرستان جهت طرح درجلسه هیئت اجرایی شهرستان ارسال میدارند.(فرم شماره 11و13).
ماده 18-بخشداران دراجرای تصمیمات هیات اجرای نسبت به صدورحکم عضورابط اقدام مینمایند.(فرم شماره 12).
ماده 19-هیئت اجرایی شهرستان باتوجه به ماده 45قانون انتخابات ریاست جمهوری پس ازتعیین محل استقرارشعب ثبت نام واخذرای در مرکزشهرستان وبخش مرکزی وبررسی وتصویب مصوبات هیاتهای اجرایی بخشهادرموردتعدادومحل شعب ثبت نام واخذرای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ،ساعت برکزاری انتخابات ،محل شعب ثبت نام واخذرای ،شرایط انتخاب کنندگان ومقررات جزایی درسراسر شهرستان مینماید.(فرم شماره 14).
ماده 20-فرمانداران باهمکاری شهربانی وژاندارمری نسبت به انتشار آگهی انتخابات درسطح شهرستان اقدام مینمایند.(فرم شماره 15).
ماده 21-دراجرای ماده 46قانون انتخابات ریاست جمهوری فرمانداران موظفندسه نسخه ازآگهیهای منتشره درسطح شهرستان رابه ستادانتخابات کشورویک نسخه به ستادانتخابات استانداری ارسال دارند.(فرم شماره 16)
ماده 22-هیاتهای اجرایی شهرستان وبخش دراجرای ماده 47قانون نسبت به تنظیم صورتجلسه تعیین اعضاءشعب ثبت نام واخذرای اقدام مینمایند.(فرم شماره 17).
ماده 23-بخشداران یک نسخه ازصورتجلسه انتخاب اعضاءشعب ثبت نام و اخذرای رابه فرمانداری مرکزشهرستان ارسال میدارند.(فرم شماره 18) ماده 24-فرمانداران وبخشداران موظفندباتوجه به صورتجلسه هیات اجرایی مبنی برتعیین اعضاءشعب ثبت نام واخذرای نسبت بصدورابلاغ آنان اقدام وجهت تحویل صندوق ولوازم ومدارک ثبت نام واخذرای ازآنان دعوت بعمل آورند.(فرم شماره 19).
ماده 25-فرمانداران وبخشداران پس ازدعوت وحضوراعضاءشعب ثبت نام واخذرای مدارک ولوازم شعبه وهمچنین برگهای انتخاباتی راتحویل اعضاءشعبه اخذرای نموده وپس ازتوجیه برنامه وروش ثبت نام واخذ رای وقرائت آراءترتیبی اتخاذخواهندنمودکه یک روزقبل ازروزاخذ رای ،اعضاءشعب ثبت نام واخذرای به محل شعب اعزام شوند.
(فرم شماره 20).
ماده 26-فرمانداران میبایدنسبت بصدورحکم نماینده فرمانداراقدام نمایند.(فرم شماره 21).
ماده 27-فرمانداران وبخشداران به منظورحفاظت شعب ثبت نام واخذ رای باهماهنگی شهربانی وژاندارمری حداقل سه نفرازمامورین انتظامی راضمن صدورابلاغ درمعیت اعضاءشعبه به محل شعبه ثبت نام واخذرای اعزام مینمایند.(فرم شماره 22).
ماده 28-برنامه روزاخذرای وقرائت آراء:
اعضاءشعب ثبت نام واخذرای حداقل یک ساعت قبل ازوقت مقرردرمحل شعبه حاضروابتدانسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام ومراتب رادر صورتجلسه تنظیمی درج مینمایندوسپس صندوق اخذرای رادرحضورنماینده هیات نظارت برانتخابات ونماینده فرمانداربازوپس ازحصول اطمینان ازخالی بودن ،لفاف وبامهرشعبه ثبت نام واخذرای لاک ومهرمینمایند وپس ازامضاءقسمت الف صورتجلسه ثبت نام واخذرای ورعایت مراحل ششگانه زیرنسبت به تکمیل وتنظیم صورتجلسه نهایی شعبه مربوط اقدام خواهندنمود:
اول -مرحله مراجعه رای دهندگان .
دوم -مرحله کنترل .
سوم -مرحله ثبت نام .
چهارم -مرحله اخذرای .
پنجم -مرحله قرائت وشمارش آراء.
ششم -مرکله تنظیم وتکمیل صورتجلسه .
اول -مرحله مراجعه رای دهندگان
1-اعضای شعبه بایدکوشش نمایندمحل اخذرای حتی الامکان دارای درب ورودی وخروجی مجزاباشدومامورین انتظامی موظفندطبق دستورنماینده فرمانداریارئیس شعبه ثبت نام واخذرای ازازدحام درداخل محل اخذ رای ممانعت نموده تااخذرای درکمال آرامش انجام پذیرد.
2-رای دهندگان بادردست داشتن عین شناسنامه درمحل شعبه ثبت نام واخذرای حضوریافته وبه ترتیب بمنظورثبت نام ودادن رای وارد محوطه اخذرای میشوند.
3-اخذرای ازمهاجرین جنگ تحمیلی باارائه شناسنامه وکارت بنیاد امورمهاجرین جنگ تحمیلی اتخاذمیگرددودرصورت فقدان شناسنامه فقط باکارت تاییدشده بنیادرای گرفته میشود.
4-اعضاءشعب ثبت نام واخذرای موظفندکارت وشناسنامه مهاجرین مذکور رامهرنموده ودرصورتی که کارت شناسائی داخل طلق پرس شده باشدبا وسایل ممکن آنراسوراخ نمایند.
دوم -مرحله کنترل
الف - کنترل شناسنامه .
نماینده فرمانداریارئیس شعبه یاهریک ازسه منشی شعبه ثبت نام و اخذرای باملاحظه شناسنامه رای دهنده مواردزیرراموردتوجه قرارمیدهند:
1-شناسنامه درشعبه دیگری به مهرانتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهورنشده باشد.
2-شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده ودارنده آن واردسن 16سالگی شده باشد.
ب -نماینده فرمانداریارئیس شعبه ویاهریک ازسه منشی انگشت سبابه دست رای دهنده راکنترل تاآلوده به رنگ جوهراستامپ که احتمالا نشانه دادن رای درشعبه دیگراست نباشد.
توجه :درصورتیکه کراجعه کننده دارای شناسنامه ای باشدکه ممهور به مهرانتخابات ریاست جمهوری درروزاخذرای بوده ودلالت بردادن رای درشعبه دیگری نمایدیادرانگشت سبابه اواثرجوهراستامپ شعبه اخذ رای دیگری مشاهده شودبادستورنماینده فرماندارازرای دادن وی جلوگیری بعمل میاید.
سوم -مرحله ثبت نام
1-پس ازانجام مرحله کمترل وحصول اطمینان ازاینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده وواجدشرایط رای دهنده میباشدیکنفرازمنشیها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رای دهنده براساس شناسنامه ،روی برگ تعرفه اقدام وپس ازاخذراثرانگشت رای دهنده روی برگ تعرفه ضمن درج تاریخ ،بامهرانتخابات ریاست جمهوری ممهوروامضاءمینماید.
2-متصدی ثبت نام صفحه دوم شناسنامه رای دهنده را(پشت صفحه عکس دار)به مهرانتخابات ممهوروبه رای دهنده تحویل مینماید.
چهارم -مرحله اخذرای
1-متصدی ثبت نام ،برگ رای راپس ازممهورنمودن به مهرانتخابات ازمحل پرفراژ(نقطه چین )ازتعرفه انتخاباتی جدانموده وبه رای دهنده تسلیم مینمایدورای دهنده نیزفقط اسم یک نامزدموردنظرخود رابرروی آن نوشته ،تانموده وداخل صندوق اخذرای میاندازد.
2-نماینده فرماندارواعضای شعبه ثبت نام واخذرای بایدترتیبی اتخاذنمایندکه رای نویسی مخفی وبصورت کاملاآزادوبدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیردوهیچیک ازاعضای شعبه ونماینده فرماندارو مامورین انتظامی ونماینده هیئت نظارت برانتخابات واصولاکلیه افرادی که بنحوی ازانحاءدرشعبه وظیفه ای به عهده دارندحق نوشتن برگ رای برای اشخاص راندارند.
بدیهی است درصورتیکه برای نوشتن رای نیزبه فرددیگری باشدرای دهنده بایستی ازوجودافرادخارج ازشعبه که مورداعتمادوی باشند استفاده نموده واعضاءشعبه نیزکنترل نمایندتاعمل خلاف قانون انجام نگیرد.
3-نماینده هیئت نظارت برانتخابات یابازرسان وزارت کشوردرصورت مشاهده تخلف یااعمال نفوذموظفندمراتب رابه اعضاءشعبه ونماینده فرماندارتذکردهندوآنان ضمن تنظیم صورتجلسه بایدفردیاافرادخاطی راتوسط مامورین انتظامی حاضردرشعبه تحویل مقامات قضائی دهند.
4-نماینده فرمانداریارئیس شعبه ثبت نام واخذرای مراقبت خواهند نمودهیچ فردمسلحی واردشعبه اخذرای نشود.کنترل این امرتوسط مامورین انتظامی ودرجلودرب ورودی خواهدبود.
پنجم -مرحله قرائت وشمارش آراء
1-اعضاءشعبه پس ازانقضای ساعات اخذرای درصورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رای خودرادرصندوقهای رای انداخته و فرددیگری برای رای دادن درمحل شعبه حضورنداردبلافاصله پس ازشمارش برگهای تعرفه ودرج آن درصورتجلسه باحضورمحافظان صندوق ونماینده هیئیت نظارت برانتخابات ونماینده فرماندارشمارش وقرائت آراءرا آغازمینمایند.
2-ترتیب شمارش وقرائت آراءبه این صورت است که ابتدارئیس یانایب رئیس شعبه اخذرای باهمکاری یکی ازمنشیهاتعرفه هاراشمارش نموده سپس لاک ومهردرب صندوق اخذرای رابازکرده وتعدادآراءداخل صندوق رابدون اینکه قرائت شودبرگ شماری وباتعدادبرگ تعرفه هاتطبیق داده وبه یکی ازدوحالت زیرعمل مینمایند:
الف -چنانچه تعداداوراق دای داخل صندوق بیشترازتعدادتعرفه ها باشداوراق اضافی ازمجموع برگ آراءبدون آنکه خوانده شودبرداشته و بارنگ قرمزجمله (باطل شد)رابرروی آن قیدوباطل نموده ودرصورتجلسه اخذرای نیزدرج ودرپایان ضمیمه صورتجلسه مینمایند.
ب -درصورتیکه تعدادبرگهای رای داخل صندوق مساوی یاکمترازتعداد تعرفه هاباشدمراتب درصورتجلسه درج میشود.
3-پس ازاینکه شمارش آراءبه ترتیب مذکوردرفوق انجام شدقرائت آراء شروع ومواد25و26قانون وتبصره های ذیل آنهاباتاییدهیئت نظارت بر انتخابات یانماینده آنان اجراءخواهدشد.
ششم -مرحله تنظیم صورتجلسه
پس ازخاتمه شمارش وقرائت آراءصورتجلسه ثبت نام واخذرای شعبه که به ضمیمه دستورالعمل اجرایی ازطرف وزارت کشورارسال شده است در پنج نسخه تنظیم وسپس تعدادرای هریک ازدارندگان رای درپشت برگ صورتجلسه درفرم مخصوص (فرم نتایج آراء)قیدمیشود.صورتجلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندارواعضاءشعبه ثبت نام واخذرای و محافظان صندوق ونماینده هیات نظارت برانتخابات میرسدوبلافاصله کلیه اوراق ومدارک انتخاباتی ویک نسخه صورتجلسه مذکورداداخل صندوق رای قرارداده وپس ازانجام لاک ومهرمجددصندوق (صندوقها)، اعضاءشعبه ثبت نام واخذرای به اتفاق نماینده فرمانداردرمعیت مامورین انتظامی ،صندوق (صندوقهای )رای رابهمراه دونسخه از صورتجلسه شعبه اخذرای وسایرمدارک رسماتحویل هیئت اجرایی میدهند. ضمناناظرورئیس شعبه ثبت نام واخذرای هرکدام یک نسخه ازصورتجلسه مذکوررادریافت مینمایند.(فرم شماره 23).
اگردرروزاخذرای درموردانتخابات اشکالات پدیدآیدمراتب درقسمت انتهای صورتجلسه ذکروبه امضاءاعضای شعبه ونماینده فرماندارو محافظان صندوق ونماینده هیئت نظارت برانتخابات میرسد.
توجه :
تعدادرای دارندگان رای فقط درفرم نتایج آراءانتخابات ریاست جمهوری که درپشت برگ صورتجلسه مندرج است قیدمیشود.(فرم شماره 23) ماده 29-هرگاه بعضی ازشعب ثبت نام واخذرای بعلل مختلف ازعهده قرائت آراءوتکمیل صورتجلسه برنیایندهیاتهای اجرایی مستقیمانسبت به شمارش وقرائت آراءوتکمیل صورتجلسه شعبه مذکوراقدام خواهندنمود. برنامه روزاخذرای وقرائت آراءمرحله دوم
برنامه مرحله اول اخذرای باتوجه به نکات زیردرمرحله دوم تکرارمیگردد:
1-شناسنامه مراجعه کنندگان به دومهرانتخاباتی که درجریان است ممهورنشده باشد.
2-برگ تعرفه واخذرای هنگام رای گیری مرحله دوم مجددابه مهر انتخابات ریاست جمهوری ممهورمیگردد.(توجه داشته باشندمحل مهر مرحله دوم درپایین برگ رای وتعرفه انتخاباتی قراردارد.)
3-چنانچه شناسنامه رای دهنده دارای مهرمرحله اول انتخابات باشد، به مهرمرحله دوم درکنارمهرمرحله اول ممهورمیگردد.
4-چنانچه شناسنامه رای دهنده فاقدمهرمرحله اول انتخابات ریاست جمهوری باشدهنگام رای گیری مرحله دوم به دومهردرکنارهم ممهور میگرددتارای دهنده نتواندبرای باردوم به شعبه اخذرای دیگری مراجعه نموده ودوباره رای دهد.
ماده 30-هیئت های اجرایی بخشهابه استثنای بخش مرکزی ومرکز شهرستان بلافاصله پس ازدریافت صندوقهای آراءومدارک وصورتحساب شعبه ثبت نام واخذرای انتخابات ،نسبت به تنظیم صورتجلسه جمع آراء شعب مربوطه درحضورناظریاناظرین شورای نگهبان درپنج نسخه اقدام نموده ومدارک ولوازم وصندوقهارابهمراه دونسخه ازصورتجلسه تنظیمی برای اعلام وارسال به مرکزشهرستان تحویل بخشدارمیدهند.(فرم شماره 24و25).
ماده 31-بخشداران سراسرکشورباستثنای بخش مرکزی ومرکزشهرستان موظفنددراسرع وقت کلیه مدارک ولوازم وصندوقهای اخذرای بانضمام صورتجلسه اخذرای هیئت اجرایی بخش راجهت تحویل به هیئت اجرایی مرکزشهرستان به فرمانداری مرکزشهرستان ارسال نمایند.
(فرم شماره 26).
ماده 32-فرمانداران پس ازوصول نتایج اخذرای بخشهای تابعه مکلفند دراسرع وقت نتیجه کلی انتخابات شهرستان رابه ترتیب تعدادآراء تنظیم وبه ستادانتخابات کشوروسیله تلفنگرام وتلگراف گزارش نمایند.(فرم شماره 27).
ماده 33-مسئولیت نگهداری وحفاظت مدارک انتخابات وصندوقهای اخذ رای تاتحویل به هیئت اجرایی شهرستان بعهده بخشداراست .
ماده 34-فرمانداران پس ازدریافت صورتجلسات قرائت آراءبخشهای تابعه ،کلیه مدارک ولوازم وصندوقهای مربوطه رادراسرع وقت به هیئت اجرایی مرکزشهرستان تحویل نموده وهیات اجرایی مرکزشهرستان باحضورهیئت نظارت نسبت به تنظیم صورتجلسه نتیجه انتخابات شهرستان سریعااقدام مینمایند.(فرم شماره 28).
ماده 35-فرمانداران پس ازدریافت صورتجلسه انتخابات ازهیئت اجرایی شهرستان ضمن رعایت ماده 80قانون انتخابات ریاست جمهوری وارسال دونسخه ازصورتجلسه مذکوربه ستادانتخابات کشوروهمچنین وصول نظریه مجددستادانتخابات کشورنسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات وانتشارآن درسراسرشهرستان اقدام مینمایند.(فرم شماره 29و30).
ماده 36-درپایان مهلت قانونی (حداکثردوروزپس ازتاریخ شروع دریافت شکایات )هیئت اجرایی شهرستان باحضورناظریاناظرین شورای نگهبان تشکیل جلسه داده ومراتب وصول یاعدم وصول شکایات انتخابات راضمن اظهارنظردر5نسخه صورتجلسه وبفرمانداری مرکزشهرستان ارسال میدارند.(فرم شماره 31و32).
ماده 37-فرمانداربلافاصله 3نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات دریافتی ازهیئت اجرایی شهرستان رابه ستادانتخابات کشورارسال میدارد.(فرم شماره 33).
ماده 38-ستادانتخابات کشوردونسخه ازصورتجلسات واصله موضوع ماده فوق رابه هیئت مرکزی نظارت برانتخابات جهت بررسی واعلام نظریه نهایی شورای نگهبان ارسال میدارد.
ماده 39-وزارت کشورپس ازدریافت نظریه شورای نگهبان مبنی بر توقف یاابطال تمام یاقسمتی ازانتخابات ریاست جمهوری ،مراتب را به مسئولین اجرایی انتخابات ابلاغ مینماید.
ماده 40-فرمانداران پس ازدریافت نظریه شورای نگهبان ازطریق ستادانتخابات کشوربلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اقدام وضمن مخابره نتیجه نهایی دونسخه ازآنرابه ستادانتخابات کشورارسال مینمایند.(فرم شماره 34و35و36).
ماده 41-فرمانداران سراسرکشورپس ازوصول دستوروزارت کشورمبنی بر امحاءآراءواوراق انتخابات ریاست جمهوری باحضوراعضاءهیئت اجرایی وحتی الامکان هیئت نظارت برانتخابات شهرستان نسبت به امحاءآراء واوراق مصرف شده انتخابات شهرستان بنحومقتضی اقدام ومراتب را صورتجلسه ودونسخه آنرابه ستادانتخابات کشورارسال میدارد.(فرم شماره 37و38).
نخست وزیر-میرحسین موسوی
فرم شماره 1اعلام وصول دستورشروع انتخابات
بسمه تعالی
تلگراف -تلفنگرام
تهران .کشور.انتخابات
دراجرای دستورشماره مورخ بدینوسیله شروع
برنامه انتخابات ریاست جمهوری رااعلام میدارد.
فرماندارشهرستان .......
فرم شماره 2
بسمه تعالی
آقای ..........بخشدار
دراجرای ماده 38قانون انتخابات دستورفرماییدنسبت به تشکیل هیئت اجرایی بخش برابرمقررات اقدام نمایند.
فرماندارشهرستان ........
فرم شماره 3
بسمه تعالی
آقای ..........دادستان یا نماینده دادستان
آقای ..........رئیس ثبت احوال
آقای ..........ناظرشورای نگهبان
دراجرای ماده 38قانون انتخابات ریاست جمهوری خواهشمنداست در جلسه ایکه بمنظورتعیین معتمدین هیئت اجرایی انتخابات درساعت ..........روز..........درمحل فرمانداری یا بخشداری تشکیل میگرددحضوربهمرسانید.
فرماندار یا بخشدار...........
فرم شماره 4
صورتجلسه تعیین 30نفرازمعتمدین اقشارمختلف مردم مرکزشهرستان و بخش مرکزی یا بخش
بسمه تعالی
دراجرای مواد38و39قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسه اعضای اداری هیئت اجرایی شهرستان یا بخش مطابق دعوتنامه شماره ...... مورخ ..........بمنظورانتخاب 30نفرمعتمدین اقشارمختلف مردم در ساعت .......روز........درمحل فرمانداری یا بخشداری ......... تشکیل گردیدوپس ازمشورت وتبادل نظر30نفرمعتمدین اقشارمختلف مردم مرکزشهرستان وبخش مرکزی یا بخش بشرح ذیل :
1-آقای یا خانم 16-آقای یا خانم
2- ; ; 17- ; ;
3- ; ; 18- ; ;
4- ; ; 19- ; ;
5- ; ; 20- ; ;
6- ; ; 21- ; ;
7- ; ; 22- ; ;
8- ; ; 23- ; ;
9- ; ; 24- ; ;
10-; ; 25- ; ;
11-; ; 26- ; ;
12-; ; 27- ; ;
13-; ; 28- ; ;
14-; ; 29- ; ;
15-; ; 30- ; ;
انتخاب وقرارشدبرای تعیین معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی وسیله فرمانداری یا بخشداری ازآنان دعوت بعمل آید.
امضاء اعضای اداری هیئت اجرایی انتخابات شهرستان یا بخش امضاء ناظرین یاناظرشورای نگهبان ..........
فرم شماره 5 دعوتنامه
بسمه تعالی
آقای یا خانم ..........نظربه اینکه دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست ازطرف اعضای اداری هیئت اجرایی بعنوان معتمد انتخاب شده ایدخواهشمنداست برای شرکت درجلسه ای که درساعت ....... روز..........بمنظورانتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی انتخابات دراین فرمانداری یا بخشداری تشکیل میگرددحضوربهمرسانید
فرماندار یا بخشدار ..........
فرم شماره 6 دعوتنامه
بسمه تعالی
شورای اسلامی شهرستان یا بخش ..........
دراجرای قانون ریاست جمهوری خواهشمنداست نسبت به انتخاب ومعرفی یکنفرازاعضای شورای اسلامی شهرستان یا بخش بمنظورشرکت درهیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری که درمحل فرمانداری یابخشداری تشکیل میگردد،ضمن ارسال یک نسخه ازصورتجلسه تنظیمی اقدام فرمایید.
فرماندار یا بخشدار..........
فرم شماره 7
صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان یا بخش
بسمه تعالی
دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست جمهوری به منظورانتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیات اجرایی انتخابات شهرستان یابخش .........وبرطبق دعوتنامه شماره .........مورخ ......فرمانداری یابخشداری ........جلسه معتمدین درساعت .......روز......درمحل فرمانداری یابخش داری تشکیل گردیدپس ازحصول اکثریت (تعداد..... ...نفر)اخذرای بعمل آمدودرنتیجه 8نفرافرادمشروحه زیر:
1-آقای یا خانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
6- ; ;
7- ; ;
8- ; ;
بعنوان معتمدین اصلی وپنج نفرافرادمشروحه زیر:
1-آقای یا خانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
بعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری مرکزشهرستان وبخش مرکزی یا بخش انتخاب شدند.
امضاء فرماندار یا بخشدار امضای مدعوین حاضردرجلسه امضای ناظرین یاناظرشورای نگهبان
فرم شماره 8
بسمه تعالی
فرماندارشهرستان ..........
بدینوسیله دونسخه صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیات اجرایی بخش ..........به پیوست ارسال میگردد.
بخشدار..........
فرم شماره 9
بسمه تعالی
ستادانتخابات کشور
بدینوسیله دونسخه صورتجلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی شهرستان ..........بپیوست ارسال میگردد.
فرماندارشهرستان ..........
فرم شماره 10تلگراف .تلفنگرام
تهران .کشور.انتخابات
دراجرای ماده 39قانون انتخابات ریاست جمهوری وتبصره های ذیل آن جلسه انتخاب معتمدین اصلی وعلی البدل هیئت اجرایی شهرستان و بخش مرکزی .........تشکیل ودرنتیجه افرادمشروح الاسامی زیر:
1-آقای یاخانم با رای
2- ; ; با رای
3- ; ; با رای
4- ; ; با رای
5- ; ; با رای
6- ; ; با رای
7- ; ; با رای
8- ; ; با رای
بعنوان معتمدین اصلی هیئت اجرایی و5نفرافرادمشروح الاسامی زیر:
1-آقای یاخانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
بعنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.
فرماندارشهرستان ..........
فرم شماره 11
صورتجلسه تعیین تعدادومحل شعب ثبت نام واخذرای انتخابات
ریاست جمهوری
بسمه تعالی
دراجرای ماده 43قانون انتخابات ریاست جمهوری جلسه هیات اجرایی انتخابات بخش ......درساعت .......روز...............درمحل بخشداری تشکیل ونسبت به تعیین تعدادومحل استقرارشعب ثبت نام و اخذرای این بخش بشرح زیر:
شعبه شماره 1واقع در..........
شعبه شماره 2واقع در..........
-
-
-
-
اقدام ومقررگردیدیک یک نسخه ازاین صورتجلسه بلافاصله بمنظورطرح درهیئت اجرایی مرکزشهرستان وسیله بخشداری بفرمانداری شهرستان ارسال گرددضمناآقای .........بعنوان عضورابط بخشدرای یافرمانداری تعیین گردیدتاپس ازصدورحکم توسط آقای بخشدارتکلیف مربوط رابنحو احسن انجام دهد.
امضای اعضای هیات اجرایی بخش ..........
امضای ناظریاناظرین شورای نگهبان ..........
فرم شماره 12حکم عضورابط
بسمه تعالی
آقای ..........
بموجب صورتجلسه مورخ ..........هیئت اجرایی بخش .......... بعنوان عضورابط انتخابات ریاست جمهوری این بخشداری بافرمانداری ......تعیین میشویدکه برابرمقررات نسبت به انجام وظایف وتکالیف محوله اقدام نمایید.
بخشدار.........
فرم شماره 13
بسمه تعالی
آقای فرماندار..........
دراجرای ماده 43قانون انتخابات ریاست جمهوری بدینوسیله یک نسخه صورتجلسه تعیین شعب ثبت نام واخذرای این بخش جهت طرح درهیات اجرایی شهرستان توسط آقای ......عضورابط این بخشداری به پیوست ارسال میگردد.
بخشدار.......
فرم شماره 14آگهی انتخابات
بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
آگهی انتخابات ریاست جمهوری کشورجمهوری اسلامی ایران
دراجرای ماده 45قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع اهالی مبارز ومتعهدشهرستان ..........میرساند:
کلیه کسانیکه باستنادماده 36قانون انتخابات حق شرکت درانتخابات رادارند،برای ثبت نام ودریافت برگ رای درتاریخ .....ازساعت .....صبح لغایت ........بعدازظهربادردست داشتن شناسنامه به یکی ازشعب ثبت نام واخذرای مشروحه زیرمراجعه نموده وپس ازثبت نام ، رای خودرادرصندوق رای بیندازند:
اول مرکزشهرستان وبخش مرکزی
شعبه شماره 1ثبت نام واخذرای واقع در......................... شعبه شماره 2ثبت نام واخذرای واقع در......................... شعبه شماره 3
-
-
-
دوم بخش ................
شعبه شماره 1ثبت نام واخذرای واقع در........................
شعبه شماره 2ثبت نام واخذرای واقع در.........................
-
-
-
سوم بخش ...............
چهارم بخش ....................
-
-
-
شرایط انتخاب کنندگان :
1-تابعیت کشورجمهوری اسلامی ایران .
2-ورودبه سن 16سالگی .
3-عدم جنون .
مقررات جزایی (مجازات ):
ماده 84-مجازات تخلف ازبند16ماده 33به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف -چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجادرعب ووحشت نمایدتا74ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب -چنانچه ایجادرعب ووحشت خواه به تحریک یابالمباشره همراه با اسلحه باشدومحاربه صدق نکندتا74ضربه شلاق ویاحداکثرتا2سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 75-مجازات کسی که بااتخاذسمت محعول درانتخابات دخالت کند (موضوع بند17ماده 33)تا50ضربه شلاق خواهدبودوهرگاه مرتکب سندی هم دراین باره جعل نموده باشد،مجازات جعل وتزویرراخواهدداشت و چنانچه دخالت وی موثردرسرنوشت انتخابات باشدومسیرانتخابات یک بخش ویایک شهرستان ویایک استان رابرهم بزندمرتکب ازیک تاپنجسال حبس محکوم خواهدشد.
ماده 86-محازات تخلف ازماده 21وتبصره آن 2الی 6ماه انفصال از خدمت دولتی خواهدبود.
ماده 87-اعضاءاداری هیات اجرایی (فرمانداریابخشدار،رئیس ثبت احوال ،دادستان یانماینده وی )درصورت تخلف ازماده 41وتبصره 2 ماده 47این قانون به مجازات کسرحقوق تایک سوم ازیکماه تاشش ماه بحکم مراجع صالحه محکوم خواهندشدودرموردبقیه اعضاءمحرومیت تا دونوبت انتخابات ازعضویت هیاتهای اجرایی ونظارت وشعب اخذرای میباشد.
ماده 88-متخلفان ازمواردمندرج درماده 68وکسانیکه ازطریق رادیو وتلویزیون بابرنامه زنده ومستقیم تبلیغ انتخاباتی له یاعلیه یکی ازنامزدهای انتخاباتی نمایندومتصدیان برنامه درپخش غیر مستقیم به مجازات ازیک تاششماه حبس محکوم خواهندشد.
ماده 89-چنانچه ماموران انتظامی بادستورکتبی فرمانداریابخشدار ازامحاءاعلانات ،عکسها،پوسترهای منصوبه درتابلوهاواماکن ممنوعه مندرج درماده 69استنکاف نمایندبه مجازات کسرحقوق تایک سوم از یکماه تاسه ماه محکوم میگردندوچنانچه افرادی عالمادرحین الصاق دستگیرگردندبه مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند. ماده 90-مجازات تخلف ازماده 72محرومیت ازعضویت درشعبه ثبت نام برای دودوره میباشد.
ماده 91-مجازات تخلف ازماده 74تعطیل نشریه ازیک تاسه ماه خواهد بودونویسنده مقاله (درصورتیکه معلوم باشد)ومدیرنشریه (درصورتیکه نویسنده مشخص نباشد)تا74ضربه شلاق محکوم میگردد.
ماده 92-مجازات تخلف ازماده 71درمواردی که افتراءیانشراکاذیب باشدهمان مجازات افتراءیانشراکاذیب است ودرغیرمواردفوق مجازات آن تاسه ماه حبس خواهدبود.
ماده 93-دراجرای صحیح اصل 99قانون اساسی وحفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفنددرطول مدت مسئولیت خود،بی طرفی کامل راحفظ نمایندوابرازجانبداری ناظرین بهرطریقی ازیکی ازکاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره -مجازات تخلف ازماده فوق انفصال ششماه تایکسال ازخدمات دولتی یاششماه تایکسال زندان خواهدبود.
ماده 94-مجازاتهای این فصل به انواع مذکورمنحصرنبوده وقاضی در هرموردمیتواندمتخلف رابه مجازات مذکورویاهرمجازات متناسب دیگری که درقانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
فرم شماره 15
بسمه تعالی
شهربانی یاژاندارمری ..................
به پیوست تعداد................برگ آگهی انتخابات ریاست جمهوری ارسال میگردد.خواهشمنداست دستورفرمایندنسبت به الصاق آگهی های مزبوروسیله ماموران درمعابرعمومی وگذرگاههاسریعااقدام لازم معمول ونتیجه رااعلام دارند.
فرماندار یابخشدار ......................
فرم شماره 16
بسمه تعالی
ستادانتخابات کشور
ستادانتخابات استانداری ...............
به پیوست تعداد...........نسخه آگهی انتخابات ریاست جمهوری
شهرستان ............جهت اطلاع ارسال میشود.
فرماندار...............
فرم شماره 17
صورتجلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام واخذرای انتخابات ریاست جمهوری شهرستان یا بخش
بسمه تعالی
دراجرای ماده 47قانون ،هیات اجرایی انتخابات شهرستان یا بخش .................درساعت .........روز.......درمحل شهرستان یا بخش ...........تشکیل وپس ازبحث وتبادل نظراعضای شعب ثبت نام واخذرای شهرستان یابخش ...........بشرح زیرتعیین گردیدند:
اول -شعبه شماره 1واقع در......................به عضویت
1-آقای یا خانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
دوم -شعبه شماره 2واقع در.......................به عضویت
1-آقای یا خانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
سوم -شعبه شماره 3واقع در......................به عضویت
1-آقای یا خانم
2- ; ;
3- ; ;
4- ; ;
5- ; ;
چهارم وپنجم وششم و...................
امضاءاعضاءهیات اجرایی انتخابات شهرستان یا بخش .............
امضاءناظریاناظرین شورای نگهبان .............................
مهر فرمانداری یا بخسداری ................................
فرم شماره 18
بسمه تعالی
فرمانداری ....................
بدینوسیله یک نسخه ازصورتجلسه انتخاب اعضاءشعب ثبت نام واخذ
رای بخش ..............به پیوست ارسال میگردد.
بخشدار................
فرم شماره 19دعوتنامه
بسمه تعالی
آقای یا خانم ..................
دراجرای تصمیم هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان یا بخش ............وبعضویت شعبه ثبت نام واخذرای شماره ......... واقع در.............انتخاب گردیده اندخواهشمنداست راس ساعت .. ..........روز..........مورخ .........جهت تحویل گرفتن صندوق اخذرای وسایراوراق ولوازم انتخاباتی شعبه مربوطه درمحل ....... حضوربهمرسانید.
فرماندار یا بخشدار...............
فرم شماره 20
بسمه تعالی
اعضاءشعبه ثبت نام واخذرای شماره .........شهرستان .........در ساعت ...........روز.......درفرمانداری یا بخشداری .......... حضوریافته وپس ازآشنایی بابرنامه انتخابات ،لوازم ومدارک ثبت نام واخذرای رابشرح زیردریافت نمودند:
1-برگ انتخاباتی .................برگ
2-متقال برای لفاف صندوق .................متر
3-صندوق انتخابات ................عدد
4-مهرانتخابات ریاست جمهوری .............عدد
5-استامپ .................عدد
6-مداد.................عدد
7-خودکارآبی ...........عدد
8-جوهراستامپ ..............عدد
9-لاک ...............عدد
10-شمع ............عدد
11-سوزن ..........عدد(همراه بانخ )
12-خودکارقرمز............عدد
13-متقال برای تهیه پرده (تابلو...........مترکه بالای درب ورودی محل شعبه ثبت نام واخذرای نصب میشودوجمله زیر:
شعبه شماره ................ثبت نام واخذرای انتخابات ریاست جمهوری )روی آن نوشته خواهدشداینجانبان اعضاءشعبه ثبت نام واخذ رای ،حداقل یک روزقبل ازثبت نام واخذرای درمحل شعبه حضوریافته ودرحسن اجرای وظایف قانونی خودمنجمله نصب پرده (تابلو)شعبه ثبت نام واخذرای (شماره ..........)وتهیه سایرنیازمندیهاتسهیلات لازم رافراهم نماییم .
محل امضاءاعضاءشعبه ثبت نام واخذرای شماره .............
فرم شماره 21
بسمه تعالی
آقای یا خانم ...............
دراجرای ماده 48قانون انتخابات ریاست جمهوری و بموجب این حکم بشماماموریت داده میشود که بعنوان نماینده فرمانداردرمعیت اعضاء ومامورین شعبه ثبت نام واخذرای شماره 00000000000بخش 00000 شهرستان 00000000یک روزقبل ازروزاخذرای به محل شعبه مذکورواقع در 000000000000عزیمت وتاپایان انتخابات درمحل شعبه مستقرونسبت به انجام وظایف محوله اقدام ودرحسن اخرای انتخابات بااعضاءشعبه مزبورهمکاری وتشریک مساعی نموده ونتیجه رادرمراجعت گزارش نمایید.
فرماندار.............ژژ
فرم شماره 22
بسمه تعالی
سرکار...............
دراجرای ماده 24قانون انتخابات ریاست جمهوی وباتوجه به معرفی نامه شماره ..............مورخ ......شهربانی یاژاندارمری شهرستان یا بخش ..........به موجب این حکم بشماماموریت داده میشوددرمعیت فرمانداری واعضاء شعبه ثبت نام واخذرای شماره ..... بخش .......شهرستان ......یک روزقبل ازاخذرای به محل شعبه واقع در..........عزیمت وتاپایان زمان ثبت نام واخذرای وشمارش و قرائت آراءوتنظیم صورتحساب مربوط وتحویل صندوق اخذرای ومدارک انتخاباتی به فرمانداری یا بخشداری .........بااعضاءشعبه همکاری وتشریک مساعی نمایید.
فرماندار یابخشدار...........
فرم شماره 23
بسمه تعالی
صورتجلسه شعبه شماره ..........ثبت نام واخذرای انتخابات ریاست جمهوری بخش ................شهرستان ................... الف -درساعت .............صبح روز.............مورخ .......... یک ساعت قبل ازشروع رای گیری ابتداهیئت رئیسه شعبه انتخاب وبعد بااطمینان ازخالی بودن صندوق رای درب آن بسته وسطح بیرونی صندوق لفاف وبامهرانتخابات لاک ومهرگردید.
ردیف نام ونام خانوادگی عنوان محل امضاء
1 رئیس شعبه
2 نایب رئیس
3 منشی
4 منشی
5 منشی
ردیف نام ونام خانوادگی عنوان محل امضاء
6 نماینده فرماندار
7 نماینده هیات نظارت
ب -پس ازاخذرای وپایان مهلت مقررقانونی ،شمارش وقرائت آراءبر طبق قانون ودستورالعمل های مربوط آغازوبشرح زیرمشخص شد:
1-تعرفه های (ته چکهای )مصرف شده .
2-برگهای رای داخل صندوق .
3-برگهای رای اضافه برتعرفه (ته چک )که باطل وبسته بندی شده وعدد(3) درپشت آن نوشته شده .
4-برگهای رای بدون مهرانتخابات که باطل وبسته بندی شده وعدد (4)درپشت آن نوشته شده .
5-اوراق رای باکاغذهای متفرقه (غیرازبرگ رای )که باطل وبسته بندی شده وعدد(5)درپشت آن نوشته شده .
6-برگهای رای مشمول بندهای 1و3و4و5و6و7و10 مذکوردرماده 26قانون که باطل وبسته بندی شده وعدد(6)درپشت آن نوشته شده .
7-برگهای رای سفیدداخل صندوق که باطل وبسته بندی شده وعدد(7) درپشت آن نوشته شده .
8-برگهای رای که اسامی مندرج آن غیرقابل خواندن بودکه باطل و بسته بندی شده وعدد(8)درپشت آن نوشته شده .
9-برگهای رای که دارای نام ،امضاء یااثرانگشت رای دهنده بودکه باطل وبسته بندی شده وعدد(9)درپشت آن نوشته شده .
10-برگهای رای که تمام اسامی نوشته شده درآنهااسامی غیراز نامزدهای تاییدشده که باطل وبسته بندی شده وعدد(10)درپشت آن نوشته شده .
11-برگهای رای که ازطریق خریدوفروش بدست آمده که باطل وبسته بندی شده وعدد(11)درپشت آن نوشته شده .
12-برگهای رای صحیح قانونی که توسط اعضای شعبه قرائت وتعداد آراءهریک ازدارندگان رای درپشت این صورتجلسه (فرم نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری )درستون مربوط به خوددرمقابل نام هریک ازآنان باعددوباحروف نوشته شده وسپس برگهای رای مذکوربسته بندی گردیده .
ج -شمارش وقرائت آراءدرساعت .............روز..........مورخ ......پایان پذیرفت واین صورتجلسه درپنج نسخه تنظیم وبصورت زیر:
1-یک نسخه همراه باکلیه تعرفه ها،برگهای رای ماخوذه وبرگهای رای باطله داخل صندوق رای قرارگرفت .
2-یک نسخه به آقای ..............ناظرشورای نگهبان تحویل شد.
3-یک نسخه به آقای ..............رئیس شعبه ثبت نام واخذرای تحویل گردید.
4-دونسخه به آقای ........رئیس شعبه ثبت نام واخذرای جهت تحویل به هیئت اجرایی شهرستان یابخش مربوط تسلیم وسپس صندوق رای لفاف وبامهرانتخابات لاک ومهرگردیده ومقررشداعضاءشعبه بهمراه مامورین انتظامی ونماینده فرماندار،صندوق رای لاک ومهرشده وسایرلوازم و مدارک انتخاباتی راسریعابه هیئت اجرایی مربوط تحویل نمایند.
ردیف نام ونام خانوادگی عنوان محل امضاء
1 نماینده هیئت
نظارت
2 نماینده فرماندار
3 رئیس شعبه
4 نایب رئیس
ردیف نام ونام خانوادگی عنوان محل امضاء
5 منشی
6 منشی
7 منشی
8 محافظ
9 محافظ
فرم شماره 24
صورتجلسه نتایج اخذرای انتخابات ریاست جمهوری دربخش
بسمه تعالی
باستنادبرگ صورتجلسات شعب ثبت نام واخذرای انتخابات ریاست جمهوری دربخش ...............شهرستان .........ومنضمات مربوطه که پیوست است ،کل اوراق رای ماخوذه بالغ بر.......برگ واوراق رای باطله .........برگ بودکه درنتیجه اشخاص زیر:
1-آقای ....................دارای .............رای
2-
3-
4-
5-
-
-
-
بودندکلیه مدارک ولوازم وصندوقهای آراءبضمیمه دونسخه ازاین صورتجلسه برای ارسال به هیئت اجرایی مرکزشهرستان تحویل آقای ........... بخشدار................گردید.
امضاءاعضاءهیئت اجرایی بخش ..............
امضاءناظریاناظرین شورای نگهبان
فرم شماره 25
بسمه تعالی
تلفنگرام -تلگراف
فرمانداری ...........
اخذرای وقرائت آراءانتخابات ریاست جمهوری دربخش ...........در روز..............درتعداد...........شعبه بعمل آمد.کل اوراق رای ماخوذه ،بالغ بر................برگ واوراق رای باطله ............برگ بودکه نتیجه دارندگان رای به ترتیب عبارتنداز:
1-آقای ..................دارای .................رای
2-
3-
4-
5-
-
-
-
ضمناصورتجلسه نتیجه کلی اخذرای این بخش متعاقباارسال خواهدشد.
بخشدار.............
فرم شماره 26
بسمه تعالی
فرمانداری شهرستان ............
بدینوسیله باطلاع میرسانداخذرای انتخابات ریاست جمهوری دربخش .........که درتعداد............شعبه ثبت نام واخذرای برگزار گردیدپایان پذیرفت اینک تعداد...........صندوق اخذرای مربوط به شعب ثبت نام واخذرای این بخش بهمراه صورتجلسات وسایرلوازم ومدارک وسیله عضورابط این بخشداری بهمراه محافظین صندوقهاجهت تسلیم به هیئت اجرایی مرکزشهرستان ارسال میشود.خواهشمنداست دستورفرمایندوصول صورتجلسات وصندوقهای اخذرای وسایرلوازم و مدارک انتخاباتی راباین بخشداری اعلام نمایند.
بخشدار..............
فرم شماره 27
بسمه تعالی
تلفنگرام -تلگراف
تهران .کشور.انتخابات
اخذرای وقرائت آراءانتخابات ریاست جمهوری درشهرستان .......در روز...........درتعداد.................شعبه بعمل آمد.کل اوراق رای ماخوذه بالغ بر.............برگ واوراق رای باطله ......... برگ بودکه درنتیجه دارندگان رای به ترتیب عبارتنداز:
1-آقای دارای رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
-
-
-
-
ضمنانتیجه نهایی اخذرای وقرائت آراءوصورتجلسه مربوطه پس از دریافت نظرشورای نگهبان (ازطریق ستادانتخابات کشورمتعاقباارسال خواهدشد.)
فرماندارشهرستان ..............
فرم شماره 28
صورتجلسه انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ............. هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ..........براساس صورتجلسات دریافتی ازهیاتهای اجرایی بخشهاوشعب ثبت نام اخذرای مرکزشهرستان نتیجه انتخابات شهرستان .........راکه درروز...... بعمل آمده بشرح زیراعلام میدارد:
کل اوراق رای ماخوذه بالغ بر...............برگ واوراق رای باطله ..............برگ بودکه درنتیجه اشخاص ذیل میباشند:
1-آقای ....... دارای رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
-
-
-
کلیه مدارک ولوازم وصندوقهای رای این شهرستان به ضمیمه دونسخه ازصورتجلسه تحویل آقای ............فرماندارشهرستان .......... گردیدتانسبت به تنظیم وانتشارآگهی نتبجه انتخابات اقدام نماید.
محل امضای اعضاءهیئت اجرایی مرکزشهرستان
محل امضای اعضای هیئت نظارت برانتخابات
فرم شماره 29
بسمه تعالی
ستادانتخابات کشور
بپیوست دونسخه صورتجلسه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ............ارسال میگردد.
فرماندار..............
فرم شماره 30
آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری
بسمه تعالی
دراجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع کلیه اهالی شهرستان .........میرسانددرنتیجه انجام انتخابات که درروز..... درشهرستان .............بعمل آمدجمع آراءماخوذه ..........برگ بودکه درنتیجه اشخاص زیر:
1-آقای ................. دارای ..................رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
-
-
-
بوده اند.اینک دراجرای ماده 80قانون انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ انتشارآگهی بمدت 2روزهیئت اجرایی درمحل فرمانداری ...... برای قبول شکایات آماده میباشند.
فرماندارشهرستان ................
فرم شماره 31
بسمه تعالی
دراجرای ماده 80قانون ،جلسه مشترک هیئت اجرایی وهیئت نظارت شهرستان .............درساعت ..........روز..............مورخ ..........برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری درمحل فرمانداری تشکیل گردیدکه چون درمهلت قانونی هیچگونه شکایتی واصل نشده بودبنابراین صحت انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ..........موردتاییدقرارگرفت .
امضاءهیئت اجرایی انتخابات شهرستان .........
امضاءناظرین شورای نگهبان شهرستان ..........
فرم شماره 32
صورتجلسه بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ......
بسمه تعالی
جلسه هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان .........در ساعت ........برای رسیدگی به شکایات واصله راجع به انتخابات ریاست جمهوری شهرستان .........درمحل فرمانداری تشکیل گردید مجموع شکایات رسیده ........برگ میباشدکه درهرموردهیئت اجرایی بشرح زیراظهارنظرمینماید:
1-شکایت آقای یا خانم .........مطرح گردید.نامبرده مدعی است که ...........باتوجه به بررسیهاییکه بعمل آمده است بنظرهیئت اجرایی شکایت مزبورواردنمیباشد(میباشد).
2-شکایت آقای یا خانم
3-شکایت آقای یا خانم
-
-
-
درپایان رسیدگی به شکایات وبه ترتیبی که فوقابه اطلاع رسیدصحت انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ..........موردتاییدقرارگرفت (نگرفت ).
امضاءهیئت اجرایی شهرستان ............امضاءناظریاناظرین شورای نگهبان درشهرستان ...............
فرم شماره 33
بسمه تعالی
ستادانتخابات کشور
باستنادماده 80قانون انتخابات ریاست جمهوری 3نسخه صورتجلسه رسیدگی به شکایات انتخابات شهرستان ...........رابه پیوست ارسال میدارد.
فرماندارشهرستان .............
فرم شماره 34 صورتجلسه نهایی
بسمه تعالی
دراجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که طی دستور شماره ...........مورخ ...........وزارت کشوربه فرمانداری .... ابلاغ شده است باتشریک مساعی هیئت اجرایی انتخابات انجام شدو متعاقباباتشکیل ........سعبه اخذرای درسراسرحوزه شهرستان ..... درروز...........ازساعت ..........تاساعت ...........درکلیه شعب ،اخذرای بعمل آمدودرنتیجه جمع آراءرای دهندگان این شهرستان .............رای بوده که اشخاص زیر:
1-آقای دارای رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
-
-
-
بوده اند.مراتب دراجرای قانون انتخابات جهت اطلاع اهالی آگهی گردیدوظرف مهلت مقرر.........فقره شکایت به هیات اجرایی مرکز شهرستان واصل شدکه هیات اجرایی پس ازرسیدگی نظربه اینکه شکایات راواردندانست آنراردنمود(یاتعداد..........رای یا............. شعبه راباطل نمود)وانتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران درشهرستان ........خاتمه یافته تلقی ومقررگردیداوراق ومدارک انتخاباتی توسط فرمانداری .............نگهداری وپس ازاعلام کتبی ستاد انتخابات کشورامحاءگردند.
محل امضاءهیئت اجرایی
محل امضاءناظریاناظرین شورای نگهبان
فرم شماره 35
بسمه تعالی
تلفنگرام -تلگراف
تهران .کشور.انتخابات
جلسه نهایی مشترک هیات اجرایی وهیات نظارت شهرستان درساعت .... روز..........درمحل فرمانداری تشکیل وباتوجه به نظریه شورای نگهبان که طی شماره ............مورخ ..........وزارت کشوربه این فرمانداری ابلاغ گردیده نتیجه قطعی انتخابات این شهرستان در .........شعبه اخذرای بشرح ذیل اعلام میگردد:
جمع آرادماخوذه ..........برگ وتعدادآراءباطل شده ............ برگ بوده که دارندگان رای به ترتیب عبارتنداز:
1-آقای دارای رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
6-آقای دارای رای
7-آقای دارای رای
8-آقای دارای رای
9-آقای دارای رای
10-آقای دارای رای
فرماندارشهرستان ............
فرم شماره 36
ارسال صورتجلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری
بسمه تعالی
وزارت کشور.ستادانتخابات
دراجرای دستوروزارت کشورمبنی برانجام انتخابات ریاست جمهوری که طی شماره ..............به فرمانداری شهرستان .....ابلاغ شده است انتخابات درشهرستان .........پایان پذیرفت ودرنتیجه جمع آراءرای دهندگان این شهرستان ..........رای بوده است که اشخاص زیر:
1-آقای دارای رای
2-آقای دارای رای
3-آقای دارای رای
4-آقای دارای رای
5-آقای دارای رای
-
-
-
میباشند.اینک دونسخه صورتجلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ...........جهت مزیداستحضاربپیوست ارسال میگردد. ضمناکلیه مدارک وصندوقهای اخذرای تاوصول دستورامحاءآنهاازطریق وزارت کشورتوسط یان فرمانداری محافظت خواهدشد.
فرماندارشهرستان .............
فرم شماره 37
صورتجلسه امحاءآراءواوراق انتخابات ریاست جمهوری
بسمه تعالی
دراجرای دستورشماره ...........مورخ ..............وزارت کشور مبنی برامحاءآراءواوزاق انتخابات ریاست جمهوری وبموجب دعوتنامه شماره ..............مورخ ..............فرمانداری ........... جلسه هیات اجرای شهرستان درمحل فرمانداری تشکیل وکلیه آراءو اوراق انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان ...........امحاءگردید. سه نسخه ازاین صورتجلسه تحویل آقای فرماندارشدتانسبت به ارسال دونسخه آن به ستادانتخابات کشوراقدام فرمایند.
محل امضاءاعصای هیات اجرایی شهرستان ...........
محل امضاءهیات نظارت برانتخابات (درصورت حضور)
فرم شماره 38
ستادانتخابات کشور
عطف به مرقومه شماره ............مورخ ...........باستحضار میرساند:
باستنادماده 41آئیننامه ودستورالعمل اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری اوراق انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان .........امحاء ودونسخه صورتجلسه مربوطه بپیوست ایفادمیگردد.
فرماندارشهرستان ............


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11763
تاریخ تصویب :
1364/04/16
تاریخ ابلاغ :
1364/04/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :