جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


ماده واحده -باقیمانده اعتبارات عمرانی استانی وملی استان ایلام درسالجاری ازاعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی ذیربط کسرودر اختیارکمیته برنامه ریزی استان قرارمیگیردتابراساس ضرورت ونیاز ممکن به طرحهاوپروژه های مصوب کمیته مذکوربراساس تبصره 38قانون بودجه 1364خارج ازقانون محاسبات عمومی وسایرمقررات عمومی دولت وآئیننامه معاملات دولتی بمصرف برسد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه سیزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 13/4/ 1364 به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی -محمدیزدی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11763
تاریخ تصویب :
1364/04/13
تاریخ ابلاغ :
1364/04/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :