جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 32746 20/4/1364

وزارت پست وتلگراف وتلفن
هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/4/1364 بنابه پیشنهادشماره 1166/ح /707/100/ک مورخ 5/4/1364 وزارت پست وتلگراف وتلفن تصویب نمودند،جدول حقوق ونرخهای خدمات پستی موضوع تصویبنامه شماره 47304مورخ 12/7/63هیئت وزیران بشرح زیراصلاح واجراءگردد:
1-نرخ ردیف 3و4ازبند(ب )جدول از5ریال به 3ریال تقلیل یابد.
2-نرخ ردیف 2ازبند(ه )جدول از25ریال به 40ریال افزایش یابد.
3-الف -اضافه نرخ هوایی ازبند(و)جدول درخصوص هر10گرم روزنامه ، مجله وبولتن رسمی خبری (OA)بمقصدکشورهای گروههای پنجگانه بمیزان نصف اضافه نرخ هوایی قبلی تقلیل ودرمحاسبه نهایی هزینه های پستی مراسلات مذکور،کسرریال ازفرستنده وصول نشود.
ب -کشورامارات متحده عربی درزمره کشورهای گروه یک تصویب نامه مذکوراضافه گردد.
ج -کشورمالزی درزمره کشورهای گروه 3تصویب نامه مذکوراضافه گردد.
4-نرخ مراسلات زمینی به کشورهای پاکستان وترکیه وشیخ نشینهای خلیج فارس ونرخ مطبوعات زمینی بمقصدکشورافغانستان برابرتعرفه های داخله اخذگردد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11766
تاریخ تصویب :
1364/04/12
تاریخ ابلاغ :
1364/04/31
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :