جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 30928 25/4/1364

وزارت کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 12/4/1364بنابه پیشنهادشماره 52/5/2306مورخ 9/3/1364وزارت کشورونامه های شماره 1217/63/2443-1 مورخ 28/3/1364وزارت برنامه وبودجه و24/3382/5875مورخ 1/4/1364 وزارت اموراقتصادی ودارائی ،آئیننامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیفهای 105100و503086موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364مربوط به بنیادامورمهاجرین جنگ تحمیلی رادرارتباط بابندی تبصره 38 قانون مزبوربشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارردیفهای 105100و503086(بنیادامورمهاجرین جنگ تحمیلی - کمک )قانون بودجه سال 1364کل کشوربرای تامین هزینه های بنیاددر قالب اهداف ووظایف ومقررات مندرج درقانون واساسنامه بنیادامور مهاجرین جنگ تحمیلی بارعایت قانون بودجه سال 1364واین آئیینامه براساس موافقت نامه متبادله باسازمان برنامه وبودجه قابل مصرف میباشدوصرفاازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 2-اعتبارات موردنیازمرکزوواحدهای تابعه بنیاددراستانهابا رعایت مواردمذکوردرردیفهای ذیل بند(و)تبصره (29)قانون بودجه سال 1364ازمحل ردیفهای فوق باتوجه به نیازمندیهای مربوط وپس از تعیین وتصویب سرپرست کل بنیادبه واحدهای ذیربط ابلاغ خواهدشد.
ماده 3-مدیرامورمالی بنیادباحکم سرپرست بنیادمنصوب میشودو مسئولیت درخواست وجه وپرداخت هزینه هاونگهداری حسابهاوحفظ اسناد ومدارک مالی ونقدینه هاواوراق بهادارونگهداری حساب اموال بنیاد رادرسطح کشوربعهده دارد.
تبصره -مسئول امورمالی بنیاداستان بامعرفی سرپرست بنیاداستان ، تاییدمدیرامورمالی بنیادمرکزوحکم سرپرست کل بنیادومسئول امور مالی بنیاددرشهرستان بامعرفی سرپرست بنیاداستان ،تاییدمدیرامور مالی بنیادمرکزوحکم سرپرست کل بنیادیامقام مجازازطرف ایشان منصوب میشودوازمسئولیتهای مندرج دراین ماده درموردابوابجمعی خودخواهدبود.
ماده 4-وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئیننامه بتدریج وبرحسب نیازدرحدوداعتبارتخصیص یافته ازمحل اعتبارردیفهای 105100 و503086قانون بودجه سال 1364براساس دستورسرپرست کل بنیادو درخواست وجه مدیرامورمالی بنیادکه قبلابه وزارت اموراقتصادی و دارایی معرفی شده باشدتوسط خزانه بحساب بنیادکه ازطریق خزانه نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویامیشودواریز خواهدشد،برداشت ارحساب مذکورباامضای مشترک سرپرست بنیادیامقام مجازازطرف ایشان ومدیرامورمالی بنیادمجازمیباشد.
ماده 5-بنیادمکلف است برای پرداخت هزینه های خوددراستانهانزد یکی ازصعب بانکهای دولتی درمحل حساب بانکی افتتاح نماید،مدیر امورمالی بنیادموظف است به تشخیص سرپرست کل بنیاد،تنخواه گردان مناسبی که حداکثراز25درصداعتبارهراستان موضوع ماده 2این آئیننامه تجاوزنکندبه حساب بانکی مزبورواریزنماید،برداشت ازحساب مذکور باامضای مشترک سرپرست بنیاداستان یامقام مجازازطرف اوومسئول امورمالی بنیاددراسان مجازمیباشد،پرداختهای بعدی درقبال اسناد هزینه های انجام شده ،مجازخواهدبود.
ماده 6-سرپرست بنیاداستان موظف است برای پرداخت هزینه های هر یک ازشهرستانهای تابع استان وهمچنین مرکزاستان نزدیکی ازشعب بانکهای دولتی درمحل حساب بانکی افتتاح نماید.
مسئول امورمالی بنیاددراستان موظف است به تشخیص سرپرست بنیاد استان تنخواه گردان مناسبی به حساب بانکی مزبورواریزنماید. برداشت ازحساب مذکورباامضای مشترک سرپرست بنیاددرشهرستان ومسئول امورمالی بنیاددرشهرستان مربوطه مجازمیباشدپرداختهای بعدی در قبال ،ارائه اسنادهزینه های انجام شده مجازخواهدبود.
ماده 7-سرپرست کل بنیادبمنظورانجام کنترلهای لازم مجازاست در مواردیکه ضروری تشخیص دهددرموردکلیه حسابهای بانکی بنیاددرتمام نقاط کشورازبانکهای مربوطه استعلام موجودی نموده ویادرصورت لزوم دستورانسدادحساب ویاانتقال موجودی این حسابهارابه حساب بنیاد مهاجرین کل کشورموضوع ماده 4این آئیننامه رابنمایددراین صورت معادل وجوه انتقال یافته مذکورحسب موردبایدازحساب تنخواه گردان دریافتی واحدهای مربوطه کسرگردد.
ماده 8-مسئولیت تشخیص وتعهدوتسجیل وصدورحواله بعهده سرپرست کل بنیادیامقام مجازازطرف ایشان خواهدبود.
ماده 9-کلیه اسنادهزینه های انجام شده درمرکزوشهرستانهاازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه بایدمتضمن مراتب ومدارک مندرج دربند (و)تبصره (38)قانون بودجه سال 1364کل کشورباشد.
ماده 10-مسئولین امورمالی بنیاددرشهرستانهاموظفنداسنادهزینه های انجام شده هرماه راپس ازامضاءخودوسرپرست بنیاددرشهرستان همراه بااصل مدارک ونماینده اسنادمربوط جهت واریزتنخواه گردان ودریافت مجددآن ،حداکثرتاپایان ماه بعدبه مرکزبنیاداستان مربوطارسال دارند.
ماده 11-مسئولین امورمالی بنیاددراستانهاموظفنداسنادهزینه های انجام شده هرماه شهرستانهاومرکزاستان رابررسی وتاییدنموده و نماینده اسنادواصله ازشهرستانهاوهمچنین مرکزاستان راتاییدوبا امضای خودوسرپرست بنیاداستان جهت واریزتنخواه گردان ودریافت مجددآن حداکثرتاپایان ماه بعدبه مرکزبنیاددرتهران ارسال دارند.
تبصره -درمواردی که طبق مفادماده (19)این آئیننامه هزینه های بنیاداستان باهمکاری اداره اموراقتصادی ودارائی انجام میشود، یک نسخه ازنماینده اسنادهزینه های مربوط دراداره اموراقتصادی و دارائی ذیربط نگهداری خواهدشد.
ماده 12-مدیرامورمالی بنیادموظف است باتوجه به اسنادهزینه های انجام شده درتهران واسنادونماینده اسنادواصله ازاستانهاحسابهای کل دریافت وپرداختهای ماهانه بنیادراتهیه وتنظیم نماید.
ماده 13-نحوه تنظیم ونگهداری حسابهای موضوع این آئین نامه تابع دستورالعمل مذکوردربند"ز"تبصره (38)قانون بودجه سال 1364کل کشورمیباشد.
ماده 14-نصاب ونحوه انجام معاملات بنیادازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه تابع ضوابط مقرردربندهای (د)و(ه )تبصره (38)قانون بودجه سال 1364کل کشورمیباشد.
ماده 15-کلیه اموال وتاسیساتی که ازمحل مصرف اعتبارموضوع این آئیننامه خریداری یاایجادمیشوداموال دولتی محسوب میگردد.
ماده 16-کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارموضوع این آئیننامه باید حداکثرتاپایان فروردین ماه 1365به حساب خزانه واریزگردد.
ماده 17-دراجرای تبصره 31قانون بودجه 1364کل کشوربنیادمکلف است هرچهارماه یکبارفهرست هزینه هاوعملیات بنیادراهمراه با گزارش توجیهی جهت تقدیم به کمیسیون برنامه وبودجه وسایرکمیسیونهای مربوط به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری ارسال نماید.
ماده 18-امورمربوط به حسابرسی یارسیدگی اسنادوحسابهای بنیاد تابع قانون دیوان محاسبات کشوروآئیننامه های اجرایی آن وسایر مقررات موردعمل دیوان محاسبات کشورخواهدبود.
ماده 19-درمواردی که همکاری هریک ازادارات اموراقتصادی ودارایی مراکزاستان بابنیادامورمهاجرین جنگ تحمیلی برای انجام وظایف مقرردراین آئیننامه ضرورت پیداکند،بنابرپیشنهادسرپرست کل بنیاد وموافقت وزارت اموراقتصادی ودارایی ،ادارات اموراقتصادی ودارایی مربوط ،همکاریهای لازم رابارعایت مراتب زیرمعمول خواهندداشت :
1-استفاده ازحسابهای بانکی بنیادموضوع ماده 5این آئیننامه با امضای مشترک رئیس اداره اموراقتصادی ودارایی مرکزاستان یامعاون اووسرپرست بنیاداستان یامقام مجازازطرف ایشان بعمل خواهدآمد.
2-سرپرست بنیاداستان موظف است دریکی ازشعب بانکهای دولتی در محل حساب بانکی جداگانه ای برای واریزوجوهی که بعنوان تنخواه گردان ازطریق اداره اموراقتصادی ودارایی مرکزاستان دراختیاربنیاداستان قرارخواهدگرفت افتتاح نمایداستفاده ازحساب مذکورباامضای مشترک سرپرست بنیاداستان یامقام مجازازطرف اوومسئول امورمالی بنیاددر استان بعمل خواهدآمد.
3-موجبات پرداخت هزینه های بنیاداستان به طرق زیرتوسط اداره اموراقتصادی ودارایی مرکزاستان فراهم خواهدگردید:
الف -تنخواه گردان مناسبی برای پرداخت هزینه های ضروری روزمره بنیاددرمراکزاستان وشهرستانهای تابعه بنابه تشخیص واعلام سرپرست بنیاداستان ازمحل وجوه موجوددرحساب بانکی موضوع بند(1)بحساب بانکی موضوع بند(2)واریزخواهدشدوواریزمجددوجه بحساب مذکورموکول به ارائه اسنادهزینه های مربوط خواهدبود.
ب -درمواردیکه بمنظورتدارک یکجای کالاهای موردنیازدرمرکزاستان و یاشهرستانهای تابعه ویامواردضروری دیگرتنخواه گردان موضوع جزء الف این بندکافی نباشداداره اموراقتصادی ودارایی مرکزاستان از محل موجودی حساب بانکی موضوع بند1به ترتیب مقرردرجزءالف این بند تنخواه گردان اضافی دراختیاربنیاداستان قرارخواهدداد.
پ -درمواردیکه برحسب طبع وماهیت کار،بنابه تشخیص سرپرست بنیاد استان پرداخت مستقیم برخی ازهزینه های بنیادازطریق اداره امور اقتصادی ودارایی مرکزاستان ضرورت پیداکندپرداختهای مربوط بموجب حواله سرپرست بنیاداستان وبراساس اسنادومدارک مربوط که توسط بنیاداستان ارائه خواهدشد،مستقیماتوسط اداره اموراقتصادی و دارایی مرکزاستان ازمحل موجودی حساب موضوع بند1به عمل خواهدآمد اسنادهزینه مربوط به این قبیل پرداختهابایدبه امضاءرئیس اداره اموراقتصادی ودارایی مرکزاستان یامعاون اووسرپرست بنیاداستان یامقام مجازازطرف اوبرسد.
4-افتتاح حساب بانکی وواگذاری وواریرتنخواه گردان ومراحل خرج و تنظیم وامضاءوارسال اسنادهزینه های مربوط به بنیاداستان در شهرستانهای تابعه استان وتنظیم حسابهای کل دریافت وپرداخت ماهانه بنیادامورمهاجرین جنگ تحمیلی درحالت همکاری ادارات امور اقتصادی ودارایی استانهانیزبه ترتیب مقرردرمواد(6،8،9،10،11،12،13) این آئیننامه بعمل خواهدآمد،لکن اسنادهزینه های انجام شده موضوع ماده 11ونماینده اسنادمذکورتوسط مسئول امورمالی بنیاد استان برای واریزتنخواه گردان دریافتی به اداره اموراقتصادی و دارایی مرکزاستان ارسال خواهدشدتاپس ازرسیدگی وامضاءنماینده اسنادمربوط همراه بااسنادهزینه موضوع جزء(پ )بند3این ماده و نماینده اسنادمذکورتوسط اداره اموراقتصادی ودارایی مراکزاستان جهت واریزتنخواه گردان دریافتی به مرکزبنیادتهران ارسال گردد.
ماده 20-بنیادمکلف است گزارش عملیات وهزینه های موضوع اعتبار این آئیننامه راهرسه ماه یکبارجهت ارائه به منیسیون شوراهاو اموداخلی ونمایندگان مناطق جنگ زده درمجلس شورای اسلامی به وزارت کارواموراجتماعی ارسال دارد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11768
تاریخ تصویب :
1364/04/12
تاریخ ابلاغ :
1364/05/02
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :