جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

شماره 33106 24/4/1364

وزارت کشاورزی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 22/3/1364بنابه پیشنهادمشترک شماره 4983/84/3085-1 وزارتخانه های کشاورزی ،جهادسازندگی ،برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،آئیننامه اجرایی بند "ب "قسمت 1تبصره 4قانون بودجه سال 1364کل کشوررابشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارموضوع این آئیننامه بمنظورتحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی برتولیدمحصولات اساسی کشاورزی وبمنظورتقویت بنیه مالی وتشویق کشاورزان ،عشایروصیادان درجهت افزایش تولیدمحصولات اساسی کشاورزی ،دامداری ،صنایع روستایی وهمچنین جلوگیری ازسودجوییها فردی دربخش کشاورزی پرداخت خواهدشد.
ماده 2-کلیه شرکتهای تعاونی روستایی ،کشاورزی ،صیادی وعشایری میتوانندجهت پرداخت قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی به کشاورزان ، عشایروصیادان عضوازاعتبارموضوع این آئیننامه استفاده نمایند.
تبصره 1-اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران میتواندازاعتبارات موضوع این آئیننامه منحصراجهت تامین علوفه موردنیازشرکتهای تعاونی عشایری استفاده نماید.
سقف اعتباری دریافتی شرکتهای تعاونی عشایری ازطریق اتحادیه و بطورمستقیم ازمدت وسقف پیش بینی شده درتبصره های 1و2ماده 3 این آئیننامه تجاوزنخواهدکرد.
تبصره 2-سهم کشاورزان ،صیادان ،عشایرغیرعضوشرکتهای تعاونی به ترتیب ازطرف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،شرکت سهامی شیلات ایران ،شرکت سهامی شیلات جنوب ایران وسازمان امورعشایری بنحوی که ازپنج درصدکل اعتبارمربوط کمترنباشدتعیین ودراختیار بانک کشاورزی قرارمیگیردتابراساس مقررات بانک وبامعرفی دستگاههای فوق الذکرحسب موردودرحدمتعارف اعضاءشرکتهای تعاونی ذیربط در اختیارکشاورزان ،صیادان وعشایرغیرعضوقرارداده شود.هریک از دستگاههای ذیربط میتواننددرصورت عدم جذب سهم اعتبارات غیرعضو ازدیماه سال جاری وپس ازتایید وزارت برنامه وبودجه ،باقیمانده سهم تعیین شده راجهت پرداخت قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی به کشاورزان ،صیادان وعشایرعضوشرکتهای مربوط مورداستفاده قراردهند ماده 3-میزان ،مدت ،نوع مصرف ،تعیین حدودنظارت وشرایط اعطای قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی به شرکتهای تعاونی روستایی ،کشاورزی ، صیادان ،عشایرویااتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران ،توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شکرت سهامی شیلات ایران ،شرکت سهامی شیلات جنوب ایران وسازمان امورعشایرتعیین وجهت بررسی و تصویب به کمیته های اعتباری مشترک بین دستگاههای اجرایی ذیربط وبانک کشاورزی پیشنهادخواهدشد.
تبصره 1-مدت قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی موضوع این آئیننامه با توجه به شرایط ونوع مصرف حداکثریکسال ازتاریخ تصویب اعتبار خواهدبود.
تبصره 2-حداکثرقرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی پرداختی به شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تا20برابرسرمایه ثبت شده وذخیره قانونی شرکتهاودرموردشرکتهای تعاونی صیادان وعشایری تا25برابرواتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران تا45برابرسرمایه ثبت شده وذخیره قانونی آنهامیباشد.
تبصره 3-درمواردیکه بعلت بروزسوانح قهری بازپرداخت اعتبارات درسررسیدمیسرنباشدمدت اعتباراین قبیل قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی به تشخیص کمیته های مشترک اعتباری موضوع این آئیننامه (درمورد استفاده کنندگان غیرعضوبه تشخیص بانک کشاورزی )یکباروبرای مدت یکسال قابل تمدیدخواهدبود.این تمدیدمشروط به واریزکلیه کارمزدهای سررسیدشده تاتاریخ درخواست تمدیدبوده وکل مبلغ تمدیدشده نباید ازده درصداعتبارکل مصرف شده موضوع این آئیننامه تجاوزنماید.
ضمنادرصورت نیازبه تمدیدبیش از10%اعتبارمصرف شده هردستگاه ، کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشاورزی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ضرورت وپیشنهاددستگاههای ذیربط تشکیل وبا رعایت سقف 10%کل اعتبارمصرف شده قابل تمدیداین آئیننامه ،تقاضای دستگاههارابررسی واتخاذتصمیم خواهندنمود بنحوی که درهرحال اعتبار تمدیدشده هردستگاه از25%اعتبارمصرف شده همان دستگاه تجاوزننماید.
ماده 4-اعتبارات وتسهیلات موضوع این آئیننامه حتی الامکان بصورت قرض الحسنه تامین وبدون لزوم محدودیت سقف قرض الحسنه وبارعایت نرخ کارمزدقرض الحسنه اعطایی مصوبه پانصدوسی ویکمین جلسه مورخ 3/4/1364شورای پول واعتباراعطاءخواهدشد.
تبصره 1-شرکتهای تعاونی موضوع این آئیننامه میتوانندبمنظور تامین هزینه های توزیع اعتبارات وسایرخدمات حداکثرتایک درصد مبلغ تسهیلات رابه نسبت مدت تسهیلات اعتباری بعنوان مزدکارازاعضاء وصول نماید50درصدمزدکارفوق الذکردررابطه باشرکتهای تعاونی روستایی باتوجه به خدمات ارایه شده متعلق به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران میباشدوشرکتهای تعاونی روستایی مکلفندسهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران راازاین بابت وصول وبه حساب درآمد آن سازمان واریزنمایند.
ماده 5-وزارت برنامه وبودجه موظف است درصورت عدم تامین منابع لازم بصورت قرض الحسنه ،اعتبارلازم جهت واریزآن قسمت ازمابه التفاوت کارمزدقرض الحسنه وکارمزدتسهیلات اعطایی مصرف شده رابنابه پیشنهادبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وپس ازبررسی درلایحه بودجه سال 1365کل کشورمنظوروپیشنهادنمایدتاپس ازتصویب وتخصیص به عاملیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراختیاربانکهای تامین کننده اعتبارقرارگیرد.
ماده 6-شرکتهای تعاونی روستایی ،کشاورزی ،صیادان ،عشایری و اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران باامضاءذیل پیمان قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی بازپرداخت بموقع وجه اعتباردریافتی ،هزینه (کارمزد) یاسودقابل انتظاروخسارت تاخیرتادیه کشاورزان ،عشایروصیادان استفاده کننده راتعهدوتضمین مینمایند.
تبصره -درمورداستفاده کنندگان غیرعضوطبق مقررات بانک کشاورزی عمل خواهدشد.
ماده 7-مسئولیت پرداخت ووصول قرض الحسنه یاتسهلات اعطایی که به اعضاءشرکتهای تعاونی پرداخت میشودبعهده شرکتهای تعاونی و اتحادیه های ذیربط بوده وحصول اطمینان ونظارت برحسن مصرف وتضمین بازپرداخت وام مشترکاومنفردابعهده بانک کشاورزی وهریک از دستگاههای اجرایی ذیربط خواهدبود.ارائه گزارش عملکردتسهیلات اعتباری پرداختی ووصولیهاتوسط دستگاههای اجرایی ذیربط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،وزارت برنامه وبودجه وبانک کشاورزی هرششماه یکبارالزامی است .
ماده 8-ازمبلغ 75میلیاردریال اعتبارموضوع بند1تبصره 4قانون بودجه سال 1364کل کشورحداکثرمبلغ 65میلیاردریال برای امور کشاورزی ،دامداری وصنایع روستایی (اعتبارات طرحهای افزایش تولید پنبه ،ذرت ،سویاوآفتابگردان به کشاورزان طرف قراردادنیزازمحل این اعتبارات پرداخت خواهدشد)دراختیارکشاورزان ،حداکثرمبلغ 8میلیارد ریال دراختیارعشایروحداکثرمبلغ 2میلیاردریال دراختیارصیادان قرار خواهدگرفت .
تبصره 1-حداکثرمبلغ سه میلیاردریال ازاعتبارات مربوط به امورکشاورزی ، دامداری وصنایع روستایی بنابه معرفی وزارت جهادسازندگی وازطریق بانک کشاورزی وطبق ضوابط آن بانک به کشاورزی ،دامداران وصاحبان صنایع روستایی که ممنوعیت دریافت وام نداشته باشندپرداخت خواهدشد.
تبصره 2-اعتبارات مربوط به امورکشاورزان ،دامداری وصنایع روستایی بارعایت مفادماده 8وتبصره 1ذیل آن توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واعتبارات مربوط به عشایرتوسط سازمان امورعشایرو اعتبارات صیادی توسط شرکت سهامی شیلات ایران وشرکت سهامی شیلات جنوب ایران تعیین وازطریق بانک کشاورزی پرداخت خواهدشد.
تبصره 3-محصولات اساسی کشاورزی ودامداری منظوردرقسمت ب بند 1تبصره 4قانون بودجه سال 1364کل کشورعبارت است از:گندم -جو- علوفه -پنبه -برنج چغندرقند-دانه های روغنی -گوشت وشیر.
ماده 9-درسال جاری اعطای قرض الحسنه یاتسهیلات اعطایی بشرکتها یاگروههای تعاونی ویااتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران که درسالهای گذشته ازاعتبارات تبصره 4قانون بودجه کل کشوراستفاده نموده اندموکول به واریزکلیه بدهیهای سررسیده سالهای قبل به شرکتهایاگروههای تعاونی مزبورازمحل تبصره 4سنواتی وتعیین تکلیف سایربدهیهای آنهابه بانک کشاورزی خواهدبود.جمع کل مطالبات بانک کشاورزی ازشرکتهای تعاونی روستایی ،صیادی یاعشایری ویااتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران وغیرعضواستفاده کننده ازاعتباراین آئیننامه ازمبلغ 75میلیاردریال اعتباراین تبصره (بارعایت متن ماده 8آئیننامه )تجاوزنخواهدنمود.
ماده 10-هریک ازدستگاههای اجرایی ذیربط درتوزیع اعتبارات این آئیننامه موظف هستنداعتبارات غیرقابل جذب خودراحداکثرتاپایان دیماه سال 1364به بانک کشاورزی اعلام پس ازموافقت وزارتخانه های کشاورزی ،جهادسازندگی ،برنامه وبودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراختیارسایردستگاههای استفاده کننده موضوع این آئیننامه قرارگیرد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11768
تاریخ تصویب :
1364/03/22
تاریخ ابلاغ :
1364/04/24
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :