جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است ازهرمسافری که باگذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج ازکشورمسافرت مینمایدبرای باراول در هرسال مبلغ پنجاه هزار(000/50)ریال وبرای باردوم وبیشتردرهمان سال برای هرنوبت مبلغ یکصدهزار(000/100)ریال تحت عنوان عوارض خروج ازکشوراخذوبه حساب درآمدعمومی کشورمنظورنماید.
تبصره 1 - از افراد خانواده که با یک گذرنامه مسافرت مینمایند علاوه برمبلغ مذکورکه از دارنده گذرنامه اخذمیشودبرای هرعضودیگرخانواده مبلغ بیست هزار(000/20)ریال اخذمیشود.
تبصره 2 - به زائرین عتبات عالیات وحجاج تخفیفی بمیران 50%مبالغ مذکوردرماده واحده وتبصره (1)آن داده میشود.
تبصره 3 - به بیمارانی که باتاییدومعرفی وزارت بهداری وبرطبق ضوابطی که وزارت مذکورمعین مینماید ضرورتامیبایست جهت ادامه معالجه به خارج ازکشورمسافرت نمایندوهمچنین همراه بیمار(حداکثر یک نفر)به ترتیب به میزان 60%و40%مبالغ مذکوردرماده واحده و تبصره (1)آن تخفیف داده میشود.
تبصره 4 - صدورگذرنامه جداگانه توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشوربرای کسانیکه به عنوان همراه ازکشورخارج شده ویامیشوند، موکول به پرداخت مابه التفاوت عوارض خروجی که ازبابت آنهاطبق مقررات مربوط به همراه پرداخت شده تاماخذمقرردراین قانون خواهدبود.
تبصره 5 - مسافران زیرازپرداخت عوارض خروج ازکشورموضوع این قانون معاف میباشند.
1 - اطفال تاسن هفت سالگی تمام .
2 - ایرانیانی که اقامتگاه آنان طبق مقررات قانون مدتی درخارج از کشورباشدبه گواهی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درمحل فقط برای باراول خروج ازکشوردرهرسال .
3 - ایرانیانی که بارعایت ضوابط مقررازطرف وزارت فرهنگ وآموزش عالی جهت ادامه تحصیل به خارج ازکشورمیروندوبرابرمقررات از مزایای ارزدولتی بهره مندمیشوندبامعرفی وزارت مذکوروهمچنین سایر دانشجویانی که اشتغال به تحصیل آنان درخارج ازکشوربرطبق وزارت فرهنگ وآموزش عالی موردگواهی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل قرارگیرد.
4 - آن تعدادازدانشجویان موضوع قسمت اخیربند(3)مذکورکه درتاریخ تصویب این قانون درخارج ازکشوربه تحصیل اشتغال داشته اندولکن وضعیت تحصیلی آنان منطبق باضوابط وزارت فرهنگ وآموزش عالی نیست نیزمشمول معافیت موضوع بندمذکورمیباشند.
5 - درمحلهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نباشدگواهی موارد مذکوردربندهای (2) و(3)و(4)مذکوربعهدوزارت امورخارجه خواهدبود.
6 - ایرانیانی که بطورترانزیت واردکشورشده وسپس به خارج ازکشور عزیمت مینمایندمشروط براینکه توقف آنهادرداخل کشوربیش از هفت روزنباشد.
7 - کارمندان ایرانی سازمان ملل متحدوسازمانهای تابعه مشمول قسمت (17)ماده (9) کنوانسیون مربوط به مزایا و مصونیت های ملل متحد و همچنین کارشناسان سازمان مزبور و سازمانهای تابعه موضوع قسمت (22) ماده (6)کنوانسیون مذکور.
8 - ایرانیانی که برای اشتغال به کاریاکارآموزی حرفه ای به خارج ازکشورمسافرت نمایندباتاییدوزارت کارواموراجتماعی ووزارت امور خارجه ،مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی ووابسته به دولت وشهرداریهامشمول مقررات این بندنخواهندبود.
9 - رانندگان ایرانی نمایندگیهای دیپلماتیک وکنسولی کشورهای خارجه مقیم ایران که بااتومبیل نمایندگی درمعیت ماموران دیپلماتیک وکنسولی ازایران خارج میشوندوهمچنین رانندگان ایرانی نمایندگیهای دیپلماتیک وکنسولی ممالک مجاورکه بااتومبیل نمایندگی برای انجام اموراداری به کشورفرستنده نمایندگی اعزام میشونددرصورت رفتار متقابل وباتاییدوزارت امورخارجه .
10 - خلبان و خدمه هواپیماها و ناخدایان و ملوانان وخدمه کشتی هاو رانندگان وسایط نقلیه کرایه ای و رانندگان وکمک رانندگان بارکشها واتوبوسها (برای هردستگاه یکنفرراننده ویکنفرکمک راننده )درحین ماموریت و یا انجام وظایف شغلی به معرفی موسسات مربوط وباتایید شهربانی جمهوری اسلامی ایران .
11 - نمایندگان وکارکنان شرکتهای کشتیرانی که صددرصدسرمایه آنها متعلق به جمهوری اسلامی ایران است وبرای انجام امورکشتیرانی به خارج ازکشورمامورمیشوندباتاییدسازمان مربوط .
12 - راهنمایان مخصوص اتوبوسهای شرکتهای مسافربری جهانگردی که به اقتضای شغل خوددرمرزهای قانونی کشورترددمینمایندباتاییدوزارت ارشاداسلامی .
13 - مامورین شرکت سهامی گوشت کشورکه بنابه معرفی شرکت مزبوربرای تحویل دامهای خریداری شده ناگزیرازرفت وآمدوعبورازمرزهای مجاز کشورمیباشندباتاییدوزارت بازرگانی .
14 - مامورین قطارهای مسافربری وباربری بین المللی وکارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران که بمنظور مبادله قطارها و سایرامور مربوط به حمل ونقل بین المللی وبررسی حوادث وسوانح احتمالی و سایرمشکلات فنی به ایستگاه های مبادله مشترک واقع درخاک کشورهای مجاوررفت وآمدمی نمایندبه معرفی راه آهن جمهوری اسلامی .
15 - مرزنشینان وایرانیان مقیم سواحل وجزایرخلیج فارس که باپروانه گذررفت وآمدمی نمایند.
16 - جانبازان انقلاب اسلامی که ازطرف بنیادشهیدبرای معالجه به کشورهای دیگراعزام میگردند.
تبصره 6 - ازتاریخ تصویب این قانون قانون اصلاح قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب 25/12/1356 و نیزسایرقوانین ومقررات مغایر لغومیشود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره درجلسه روزیکشنبه سی ام تیرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 1/5/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11776
تاریخ تصویب :
1364/04/30
تاریخ ابلاغ :
1364/05/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :