جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 37440 27/6/1364

وزارت بهداری
هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/6/1364بنابه پیشنهادشماره 2345 مورخ 27/5/64وزارت بهداری وتاییدوزارتین اموراقتصادی ودارایی و برنامه وبودجه آئیننامه اجرایی اعتباردرمان بیماران کلیوی موضوع "ه "تبصره 15قانون بودجه سال 1364راباستنادبند"ی "تبصره 38قانون مزبوربشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارردیف 129002(وزارت بهداری -اعتبارمربوط به درمان بیماران کلیوی "کمک ")جهت درمان بیمارانی که برای دیالیزویا پیوندکلیه طبق ضوابط مصوب شورای دیالیزوپیوندکلیه واجدشرایط شناخته ویاخواهندشدوبرای آنهاکارت درمانی صادرشده ویابشودودر واحدهای درمانی وزارت بهداری وموسسات خصوصی طرف قراردادمورد معالجه قرارمیگیرندوهمچنین خریدتجهیزات وسایرامکانات لازم برای این امربارعایت قانون بودجه سال 1364ازجمله تبصره های (15و31و 34و38و60و63)آن واین آئیننامه براساس موافقتنامه مبادله باوزارت برنامه وبودجه قابل مصرف بوده وازشمول قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی است .
ماده 2-وجوه مربوط به اعتبارموضوع این آئیننامه درحدوداعتبار تخصیص یافته ردیف 129002قانون بودجه سال 1364براساس درخواست وجه ذیحساب وزارت بهداری ازطرف خزانه به حساب بانکی مربوط که ازطریق خزانه نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده ویامیشود واریزخواهدشد.برداشت ازحساب مذکوربه امضاءمشترک وزیربهداری یا مقام مجازازطرف ایشان وذیحساب وزارت مذکورمجازمیباشد.
ماده 3-مسئولیت تسخیص وتعهدوتسجیل وصدورحواله به عهده وزیر بهداری یامقام مجازازطرف ایشان خواهدبود.
ماده 4-وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئیننامه و حداکثرتا50%اعتبارمذکورازطریق ذیحسابی وزارت بهداری بصورت تنخواه گردان به حساب بانکی مرکزدیالیزکه بهمین منظورازطریق خزانه افتتاح شده ویامیشودواریزخواهدشد.برداشت ازحساب مذکوربا امضای مشترک رئیس مرکزدیالیزیامقام مجازازطرف ایان وجمعدارمربوطه که باموافقت ذیحساب وباحکم وزارت بهداری منصوب شده ویامیشودمجاز خواهدبود.
پرداختهای بعدی درقبال ارائه صورتحسابهاواسنادهزینه های تنظیمی براساس بند(و)تبصره 38قانون بودجه سال 1364مجازمیباشد.
ماده 5-مرکزدیالیزطبق تصمیمات متخذه ازطرف شورای دیالیزوپیوند درمواردلزوم تنخواه گردان مناسبی برای انجام هزینه های مربوط درشهرستانهاازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه بحساب بانکی واحد مربوط حواله خواهدنمود.
ماده 6-حق الزحمه کاراضافی پزشکان وسایرکارکنان که دربخش دیالیز انجام وظیفه مینمایندبراساس تصویبنامه شماره 17990-13/4/63 هیئت محترم وزیران قابل پرداخت میباشد .
ماده 7-بیماران دیالیزوافراددهنده کلیه طبق ضوابط مصوب شورای دیالیزوپیوندبامعرفی مرکزدیالیزدرموسسات درمانی دولتی ودانشگاهی طرف قراردادوزارت بهداری تحت درمان دیالیزوپیوندویااهداءکلیه قرارمیگیرندهزینه های مربوط به دارووموادمصرفی پزشکی آنان طبق صورتحساب موسسات درمانی فوق الذکروحق الزحمه کاروکاراضافی پزشکان وکارکنانی که دربخش مربوط این موسسات درساعات اداری ودرغیرساعت کارموظف اداری انجام وظیفه مینمایندطبق ضوابط دستورالعمل مذکور درماده 6این آئیننامه وباکسب مجوزازشورای دیالیزقابل پرداخت خواهدبود.
ماده 8-بیماران کلیوی که طبق ضوابط مصوب شورای دیالیزوپیوندوبا معرفی مرکزدیالیزدرموسسات درمانی خصوصی طرف قراردادوزارت بهداری ویاواحداهای تامین اجتماعی ویاواحدهای مجری طرح خودکفایی تحت درمان دیالیزویاپیوندقرارمیگیرندمربوط به آنهاوهمچنین هزینه های شخص دهنده کلیه براساس تعرفه درمانی درمانی دولتی ویاقراردادهای فیمابین قابل پرداخت خواهدبود.
ماده 9-حق الزحمه اعضاءتیم پیوندکلیه واعمال عروق مربوط به دیالیز ومشاورین مربوط که به تاییدشورای دیالیزوپیوندرسیده باشدبدون در نظرگرفتن محل انجام عمل جراحی براساس صددرصدتعرفه درمانی دولتی وبارعایت مقررات قابل پرداخت میباشد.
ماده 10-هزینه های مربوط به دیالیزوپیوندکلیه بیماران بیمه شده تامین اجتماعی وهمچنین مشمولین قانون تامین خدمات درمانی کارمندان که مستقیماازبودجه مربوط به خودپرداخت خواهدشددرصورتیکه در مواردی تفاوت فرانشیزمطرح باشدازاعتبارات دیالیزقابل پرداخت خواهدبود.
ماده 11-هزینه های مربوطه به بیمارانی که بااستفاده ازماشینهای دیالیزدرمنزل راسادیالیزمیشوندازقبیل دارو ونگهداری ماشین ومواد مصرفی پزشکی طبق ضوابط مصوب شورای دیالیزوپیوندقابل پرداخت خواهدبود ماده 12-اسنادهزینه وصورتحسابهای موضوع این آئیننامه متضمن مواردزیرمیباشد:
الف -درموردهزینه درمان بیماران کلیوی صورتحساب تنظیمی براساس تعرفه های مصوب شورای دیالیزوپیوندملاک عمل خواهدبود.
ب -درموردسایرهزینه ها:
1-مدارک مربوط به خریدهای داخلی کالا،فاکتورخریدیاصورتجلسه خرید (بارعایت مفادبند(د)تبصره 21قانون بودجه سال 1364)رسیدانبارویا صورتمجلس تحویل کالا.
2-کلیه خریدهای خارجی ردیف فوق الذکرازطریق شرکت سهامی دارویی کشوربعمل آید.
3-درموردپرداخت حقوق ودستمزدومزایاوهرنوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کارازطرف مقامات مجازوامضاءگیرنده وجه ویاگواهی بانک دایربرواریزوجه بحساب بانکی ذینفع .
تبصره -درصورتیکه تهیه هریک ازمدارک مندرج دراین ماده حسب مورد میسرنباشدبرابربند(د)تبصره 29قانون بودجه سال 1364عمل خواهدشد.
ماده 12-صورتحساب اسنادهزینه های انجام شده شهرستانهاهمراه با اصل مدارک ونماینده اسناد(فهرست خلاصه هزینه های انجام شده )که به امضای مشترک رئیس بیمارستان شهرستان وجمعدارومدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری استان رسیده است جهت واریزتنخواه گردان دریافتی بمرکزدیالیزارسال خواهدشد.
ماده 14-مرکزدیالیزمکلف است صورتحساب واسنادهزینه های انجام شده درمرکزوهمچنین نماینده اسنادواصله ازمرکزدیالیزشهرستانها راکه به امضاءرئیس بیمارستان وجمعدارسازمان منطقه ای مربوطه رسیده باشدباضمیمه نمودن اصل اسنادومدارک مربوطه جهت واریزتنخواه گردان و منظورنمودن بحساب هزینه های قطعی به ذیحسابی وزارت بهداری ارسال دارد.
ماده 15-نصاب ونحوه انجام معاملات ومیزان پیش پرداخت وتنخواه گردان وسپرده حسن انجام کاروهمچنین نوع ومیزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت ویاحسن انجام کاراخذگردد،ونحوه تنظیم ونگهداری حسابهاونیزاموال موضوع اعتباراین آئیننامه تابع ضوابط ومراتب مذکوردربندهای (د و ه و ز و ح )تبصره 38قانون بودجه سال 1364 کل کشورمیباشد.
ماده 16-دراجرای تبصره 61قانون بودجه سال 1360کلیه وجوه مصرف نشده اعتبارموضوع این آئیننامه بایدحداکثرتاپایان فروردین ماه سال 1365به حساب خزانه واریزگردد.
ماده 17-دراجرای تبصره 31قانون بودجه سال 1364کل کشوروزارت بهداری مکلف است هر4ماه یکبارفهرست هزینه وعملیات انجام شده را همراه باگزارش توجیهی به نخست وزیری ارسال نماید.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11820
تاریخ تصویب :
1364/06/20
تاریخ ابلاغ :
1364/07/07
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :