جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده میشوددرسال 1364ازمحل دریافت های ارزی کشورطی همین سال وحداکثرتامبلغ پانزده هزارمیلیون (000/000/000/15) دلار بشرح جداول پیوست بارعایت مفاداین قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربوط نسبت به تخصیص ارز اقدام نماید.
تبصره 1 - تخصیص سهمیه های ارزی دستگاههای مختلف حداکثرمعادل دریافتهاووصولیهای ارزی درسال 1364ومتناسب بانیازهاواولویت های دستگاههاوبخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارزمتشکل ازنماینده نخست وزیرووزرای اموراقتصادی ودارایی وبرنامه وبودجه ونفت ورئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ودونفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که بعنوان ناظردرجلسه شرکت خواهندنمودبعمل خواهدآمد.ریاست کمیته بعهده وزیراموراقتصادی ودارایی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهدبود.
تبصره 2 - کمیته تخصیص ارزموظف است سهمیه ارزی بخش 5(سایر)ونیز بخش 3(کالاهای اساسی )وتجهیزات دفاعی غیرتسلیحاتی وقطعات عمده آن ومهمات وموادمربوط به آن ،جدول پیوست رابصورت تعرفه ودرچارچوب ضوابط واولویت هاکه آئیننامه آن به پیشنهادکمیته نامبرده ظرف یکماه ازتاریخ تصویب این قانون تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید،تنظیم وتخصیص نماید.
تبصره 3 - آئیننامه تخصیص ارز(بخش سایر)بارعایت اولویتهای زیر تهیه خواهدشد:
1 - دارو و مواد اولیه ساخت دارووتجهیزات آزمایشگاهی وپزشکی (بیمارستانها و دانشگاهها).
2 - طرحهای قسمت اول پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 کل کشور.
3 - طرحهای مربوز به فعالیتهای آب و خاک ، مهارآب ، اصلاح بذر و نژاد دام و طیور ، صنایع ماشین سازی برای بخش کشاورزی
4 - طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور
5 - طرحهای مربوط به صنایع دفاعی ، پتروشیمی و فولاد
6 - طرحهای مربوط به تزریق گاز
7 - طرحهای مربوط به مطالعه و احداث پالایشگاه هفتم
8 - طرحهای مربوط به بهسازی جریه وکارخانجات و راه آهن بافق - بندرعباس
9 - طرحهای مربوط به برنامه های تحقیقاتی و آموزشی
10 - طرحهای مربوط به تجهیزمعادن کشور(گل گهر).
11 - ارزموردنیازواحدهای تولیدی که ازمحل صدورتولیدات خودحداقل 25%نیازخودراتامین میکنند.
12 - ارزموردنیازواحدهای صنفی بخش خصوصی ومواداولیه کارخانجات .
تبصره 4 - جابجایی سهمیه بخشهای جدول پیوست این قانون تامیزان پنج (5)درصددرمقابل کاهش سایربخشهاباپیشنهادکمیته تخصیص ارز وتصویب هیات وزیران وجابجایی سهمیه تعرفه های موضوع تبصره 2این قانون تامیزان پانزده (15)درصدباتاییدکمیته تخصیص ارزمجازخواهد بود.
تبصره 5 - وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت ودرآمدهای حاصله ونیزپیش بینی آنهارابرای تهاترهای یکماهه ،دوماهه وسه ماه آینده حداکثرتاپنجم هرماه به کمیته تخصیص ارزوکمیسیونهای برنامه وبودجه وبازرگانی ونفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 6 - دریافتهای ارزی دولتی مازادبرمبلغ ریالی مندرج درقسمت سوم قانون بودجه سال 1364کل کشوربابت درآمدنفت پس ازوصول بحساب ذخایرارزی انتقال ومعادل هم ارزریالی آن به بستانکارحساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظورخواهدشد.
تبصره 7 - کمیته تخصیص ارزموظف است تخصیص سهمیه ارزی رابنحوی تنظیم نمایدکه همواره حداقل 10%ازدرآمدهای ارزی رادرحساب ویژه ذخیره احتیاطی نزدبانک مرکزی نگهداری نموده واستفاده ازاین ذخیره مجازنیست مگردرمواردضرورت جهت خریدلوازم دفاعی بتصویب هیات وزیران حداکثرتاپنجاه درصدذخایرموجودموضوع این تبصره .
تبصره 8 - تخصیص ارزوایجادتعهددرسال 1364بانواع معاملات مختلف (ازقبیل :آزاد،تهاتری ،دوجانبه و...)باخارج ازکشوربایدبه نسبت درآمدهای حاصله به آن ارزهاوصرفادرچهارچوب جداول پیوست وتعرفه های مصوب کمیته تخصیص ارزصورت گیرد.
تبصره 9 - شرکتهاوموسسات دولتی ونیزشرکتهاوموسسات دولتی که شمول مقررات عمومی برآنهامستلزم ذکرنام است ،مکلفندکلیه دریافتهاو پرداختهای ارزی خودراازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
تبصره 10 - دولت موظف است :
الف - ارقام وجداول دریافتهاوپرداختهای ارزی سالیانه خودرادر فصل مستقل درلایحه بودجه کل کشورمندرج نموده وضوابط وتبصره های لازم درموردآن رادرضمن ماده واحده لایحه بودجه کل کشوربیاورد.
ب - همراه بابودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی رابرحسب امور،فصل ،برنامه ،طرح دردوقسمت جاری وعمرانی درجداولی بصورت مشروح تهیه وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
پ - ضوابط واولویتهای تخصیص ارزرابرای سال آینده مشخص وضمن لایحه بودجه ارزی وهمراه بابودجه کل کشوربه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید
تبصره 11 - کمیته تخصیص ارزبا4نفراز5نفررسمی است وبارای حداقل 3نفر مصوبات آن معتبراست .
تبصره 12 - وزارت بازرگانی که مسئول صادرات وواردات کشوراست باید هرسه ماه یکبارمیزان ارزحاصل ازصادرات غیرنفتی راتوسط بخشهای دولتی وتعاونی وخصوصی به کمیسیون برنامه وبودجه وکمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.
تبصره 13 - کمیته تخصیص ارزموظف است برای تهیه موادوکالاهایی ارز تخصیص دهدکه آن موادوکالاهادرداخل موجودنباشدوامکان تهیه آنهادر داخل بمقدارموردنیازمقدورنباشد.(تشخیص کمیته تخصیص ارز(.
تبصره 14 - کمیته تخصیص ارزموظف است درهرنوع خریدازخارج به قیمت کالاوهزینه حمل ونقل به تفکیک ارزتخصیص دهد.
تبصره 15 - دستگاههای اجرایی میتوانندبرای رفع احتیاجات سنوات آتی خوددرموردطرحهای تولیدی وسرمایه گذاری که تاخیردرانجام تعهدارزی منجربه زیان وخسارت دولت گرددویابه لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خریدکالاوخدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری که سر - رسیدپرداخت آنهابیش ازیکسال شمسی باشدوهمچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاددستگاه اجرایی ذیربط وتاییدوزارت برنامه وبودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز،تعهدات ارزی ایجادنمایند.
میزان این قبیل تعهدات درهرسال حداکثرتامعادل 20درصدسهمیه ارزی هربخش مجازخواهدبود.مبلغ این تعهدات درسال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط بطورجداگانه پیش بینی گرددوکمیته تخصیص ارز مکلف است ارزموردنیازبرای پرداخت تعهدات مذکوررامقدم برسایر نیازهای ارزی کشورتخصیص دهد.
تبصره 16 - ازتاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی دولتی درخصوص تعرفه های 01/39 - 02/39 - 11/40 - 07/73 - 10/73 - 11/73 - 13/73 - 15/73 - 18/ 73 - 01/76 - 36/84 - 37/84 - 45/84 - 56/84زیرنظرشورایی مرکب ازنمایندگان تام الاختیاروزارتخانه های بازرگانی ،صنایع ،صنایع سنگین - معادن وفلزات - نفت وبانک مرکزی وشرکت دولتی بازرگانی ایران صورت میگیرد.
مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی وزیربازرگانی خواهدبود.
تبصره 17 - مبلغ پنجاه میلیون دلاربصورت اعتبارارزی دراختیاروزارت بهداری قرارداده میشودکه توسط هیات امنایی برحسب برنامه های درمانی کشورصرف خریدخدمات درمانی ازپزشکان (اعم ازایرانی وخارجی ) وتجهیزبخشهای لازم ودرمان بیمارانی که به خارج اعزام میشوند(قلبی - چشمی - کلیوی - جراحی اعصاب )گردد.
تبصره 18 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هرسه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتهاوپرداختهاومصارف ارزی رابصورت تعرفه ای وبخشی به کمیته تخصیص ارزوکمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وهجده تبصره ودوجدول درجلسه روز سه شنبه دوم مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 9/7/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
جدول شماره 1
پیش بینی مقدماتی دریافتهاوپرداختهای ارزی سال 1364براساس درآمدارزی بمیزان 5/19میلیارددلاراعلام شده توسط وزارت برنامه وبودجه (میلیون دلار)
ردیف عنوان دریافت ها پرداختها
عملکرد برآورد پیش بینی عملکرد برآورد پیش بینی
1362 1363 1364 1362 1363 1364
1 جمع کل 24765 16215 19500 25070 18715 15000
تغییردرذخایر
2 ارزی کشور 2641 - 2500 - 4500+ - - -
جدول شماره 2
پیش بینی ترکیب کل هزینه های ارزی درسال 1364به (میلیون دلار)
مصوب سال 63 پیش بینی سال 64
1 - بخش دفاع 2400 2500
الف - صنایع نظامی (ساصد) (300 )
ب - سایرمصارف دفاعی (شورایعالی دفاع ) (2200)
2 - بخش خدمات 2200 1800
3 - خریدکالاهای اساسی 2500 2200
4 - دراختیارجناب نخست وزیر 1000 500
5 - سایرهزینه های ارزی 7500 8000
6 - تامین فرآورده های نفتی 900 -
7 - جبران ذخایرارزی - 4500
جمع کل 16500 19500
جداول شماره یک ودو فوق منضم به لایحه بودجه ارزی سال 1364 کل کشورمیباشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
11836
تاریخ تصویب :
1364/07/02
تاریخ ابلاغ :
1364/07/25
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :