جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 64164 22/7/1364

وزارت نیرو
هیئت وزیران درجلسه مورخ 14/7/1364بنابه پیشنهادشماره 423/4763/13214 مورخ 26/5/1364 وزارت نیرووبه استنادماده 32 قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند:
1-درتبصره ماده 6اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی موضوع مصوبه شماره 4094-14/2/64عبارت "درپایان اسفندسال 1363" بعدازعبارت "...شرکت آب مشروب ارومیه وشرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان ...."اضافه وماده 7آن بشرح زیراصلاح گردد:
ماده 7"بدهی ودرآمدواعتبارات ودیون وتعهدات شرکت آب مشروب ارومیه وشرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان (درپایان اسفندسال 1363) ووظائف واختیارات وکارکنان شرکتهای مذکوردرآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی قرارمی گیردبراساس دفاترموجودبه شرکت مذکورمنتقل میگردد".
2-درتبصره ماده 6اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانشرقی موضوع تصویبنامه شماره 4092مورخ 14/2/64هیئت وزیران عبارت "درپایان اسفندسال 1363"بعدازعبارت "...اموال منقول وغیرمنقول شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان ..."اضافه وماده 7آن بشرح زیر اصلاح گردد:
ماده 7"بدهی ودرآمدواعتبارات ودیون وتعهدات شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان (درپایان اسفندسال 1363)ووظائف واختیارات و کارکنان شرکت مذکوردرآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانشرقی قرارمی گیردبراساس دفاترموجودبه شرکت مذکورمنتقل میگردد".
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
11838
تاریخ تصویب :
1364/07/14
تاریخ ابلاغ :
1364/07/28
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :