جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده 1-بمنظوراستفاده مطلوب وهماهنگ ازامکانات پزشکی کشوردر جهت تامین وتعمیم بهداشت ودرمان وبهزیستی وآموزش وپژوهش پزشکی وتحقق بندهای 4و12و13اصل سوم وآن قسمت ازاهداف اصل 29قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت ودرمان و بهزیستی میباشد،ازتاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی که ازاین پس دراین لایحه وزارت نامیده میشودتشکیل میگردد.
ماده 2-باتصویب این قانون وتشکیل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وزارت بهداری وبهزیستی منحل میشودوکلیه وظایف ،اختیارات ، امکانات ،کارکنان داراییها،اعتبارات وتعهدات وزارت بهداری و بهزیستی وسازمانهای وابسته به آن وآن قسمت ازوظایف ،اختیارات ، امکانات ،کارکنان ،داراییها،اعتبارات وتعهدات وزارت فرهنگ وآموزش عالی درزمینه بهداشت ،درمان ،آموزش وپژوهش پزشکی به این وزارت منتقل میگردد.
تبصره -کلیه وظایف واختیارات وزیربهداری وبهزیستی وآن قسمت از وظایف واختیارات وزیرفرهنگ وآموزش عالی که درارتباط باامربهداشت ، درماه ،آموزش وپژوهش پزشکی میباشد،به وزیراین وزارتخانه محول میگردد.
ماده 3-این وزارت موظف است ارزشهای اسلامی رادرکلیه امورپزشکی و بهداشتی ودرمانی کشورتحکیم وتثبیت نماید.
ماده 4-این وزارت موظف است دراجرای بند12اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی راظرف مدت یکسال تهیه و پس ازتصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 5-معاونت پژوهشی این وزارت موظف است دراجرای بند4اصل سوم قانون اساسی بمنظورتقویت روح بررسی ،تتبع وابتکاردرزمینه های علمی وفنی پزشکی وانجام تحقیقات بنیادی وکاربردی درجمیع رشته های پزشکی وبالابردن سطح علم پزشکی ونظارت برپژوهشهای علمی وهماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی ،موسسات وواحدهای پژوهشی پزشکی موجودراتوسعه داده وتقویت نماید.
تبصره -بودجه تحقیقاتی این موسسات به صورت کمک دربودجه این وزارت منظورودراختیارآنهاقرارخواهدگرفت .
ماده 6-این وزارت موظف است ازادغام دانشکده های گروه پزشکی وزارت فرهنگ وآموزش عالی ومجتمع هاوموسسات آموزشی وآن تعداداز بیمارستانهای وزارت بهداری وبهزیستی منتقله باین وزارت که توان آموزشی دارنددانشگاههای علوم پزشکی وتاسیس ونسبت به توسعه آنها وایجادمراکزجدیددرچهارچوب سیاست های آموزش عالی کشوربافراهم آوردن امکانات ووسائل وتجهیزات لازم اقدام نماید.
تبصره 1-عزل روسای دانشگاههای علوم پزشکی باوزیربهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وانتصاب نامبردگان باپیشنهادوزیروتصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهدبود.
تبصره 2-دانشگاههاودانشکده های علوم پزشکی همچوه سایردانشگاهها دربودجه سالانه کشورردیف مستقل وجداگانه ای خواهندداشت .
تبصره 3-کلیه ضوابط ومقررات آموزشی حاکم برسایردانشگاههای کشور ونیزضوابط ومقررات آموزشی اعلام شده ازشورای عالی انقلاب ووزارت فرهنگ وآموزش عالی درمورددانشگاههای علوم پزشکی حاکم ومجری خواهدبود.
ماده 7-سیاستگذاری -تعیین خط مشی وبرنامه ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این اموربایدبه تاییدشورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.
تبصره -وزارت موظف است طوری برنامه ریزی نمایدکه بانوان در رشته های تخصصی زنان ،مامایی ورشته های بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند.
ماده 8-کلیه موسسات وواحدهای بهداشتی ودرمانی وپزشکی کشورکه از طریق بخش خصوصی وغیردولتی درامربهداشت ودرمان فعالیت دارنداز تاریخ تصویب این قانون بایدتحت نظارت وکنترل وبرنامه ریزی این وزارتخانه قرارگیرندآئیننامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه وبتصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 9-قوانین مالی ومعاملاتی ،سازمانی واداری واستخدامی حاکم بر وزارت بهداری وبهزیستی سابق وموسسات وشرکتهای تابعه آن وسازمانهای منطقه ای بهداری استانهاودانشکده های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ وآموزش عالی تاتصویب قوانین جدیدبه قوت خودباقی ودر این وزارتخانه لازم الاجراءخواهندبوداین وزارت موظف است ظرف مدت یکسال پس ازتشکیل ،قوانین ومقررات مالی ومعاملاتی ،اداری واستخدامی این وزارتخانه راتهیه وبرای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 10-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی موظف است بمنظور هماهنگی ونظارت برامورواحدهای بهداشتی درمانی خیریه وتقویت آنها وتسهیل وتسریع درجریان امورومقابله بابورکراسی وتشریفات زاید اداری وجلب مشارکت مردمی واستفاده ازکمکهای افرادخیرونیزتقلیل هزینه ها،مطالعات وبررسیهای لازم راانجام داده وظرف مدت ششماه لایحه تشکیل موسسه یاسازمان یابنیادخیریه بهداشتی درمانی راتهیه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 11-کلیه کارکنان اعم ازهیات علمی وکادرآموزشی واداری و خدماتی که ازوزارتین بهداری وفرهنگ وآموزش عالی منفک وبه این وزارتخانه منتقل میشوندتاتصویب قانون تشکیلات جدیدتابع مقررات حاکم بروضعیت آنهادرهنگام انتقال خواهندبود.
ماده 12-آن دسته ازنیروی انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین ومقررات آموزش عالی کشورصلاحیت عضویت علمی دانشگاهی راداشته باشندپس ازاحرازعناوین مربوطه ازمزایای شغلی هیات علمی دانشگاهی کشوربرخوردارخواهندشد.
ماده 13-تازمانیکه تشکیلات جدیداین وزارت وشرکتهاوسازمانهاو موسسات وابسته به آن بتصویب نرسیده است پستهای مصوب فعلی وزارت بهداری وبهزیستی وموسسات وشرکتهای وابسته به آن ونیزپستهای مصوب دانشکده هاوموسساتی که ازوزارت فرهنگ وآموزش عالی به این وزارت منتقل میشودبقوت خودباقی خواهندبود.این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدیدمذکوردراین ماده رامنطبق بامفاداین قانون تهیه وبرای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 14-این وزارت موظف است حداکثرظرف شش ماه ازتاریخ تصویب آن باهمکاری وزارت فرهنگ وآموزش عالی آئیننامه اجرایی نحوه نقل و انتقال دانشکده هاوموسسات وابسته راازوزارت فرهنگ وآموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیات دولت تسلیم کندوحداکثرظرف شش ماه پس ازتصویب آئیننامه نقل وانتقال مذکوررابه پایان برساند.
تبصره -موارداختلاف توسط هیاتی مرکب ازنماینده نخست وزیرووزرای این وزارتخانه وفرهنگ وآموزش عالی بررسی ونظراکثریت ،قاطع و لازم الاجراءخواهدبود.
ماده 15-منظورازکلمه پزشکی دراین قانون کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی ،علوم بهداشتی ،پرستاری ، مامایی ،تغذیه ،توانبخشی ،بهداشتکاری دهان ودندان ،کاردانی بهداشت خانواده ،کاردانی مبارزه بابیماریهاوپیراپزشکی (علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ،تکنولوژی رادیولوژی ،اودیومتری ،اپتومتری ) میباشد.
ماده 16-وزارت موظف است باهمکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی واستفاده گسترده ازآن رابه اجراءدرآورد. ماده 17-ازتاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین ومقررات مغایر ملغی خواهدبود.این وزارت مسئول اجرای این قانون است .
قانون فوق مشتمل برهقده ماده وهفت تبصره درجلسه روزسه شنبه نهم مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 24/7/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11841
تاریخ تصویب :
1364/05/09
تاریخ ابلاغ :
1364/08/01
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :