جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 63206 30/7/1364

وزارت فرهنگ وآموزش عالی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 24/7/1364بنابه پیشنهادشماره 1219/54 مورخ 16/5/64وزارت فرهنگ وآموزش عالی وتاییدشماره 6966-1-2969-61مورخ 15/7/64وزارت برنامه وبودجه وشماره 24/10283/15851مورخ 11/7/64وزارت اموراقتصادی ودارایی آئیننامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارردیف 113600شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع تبصره 29قانون بودجه سال 1364کل کشوررابه استنادبند"ی "
تبصره 38فوق الذکربه شرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1-اعتبارردیف 113600(شورایعالی انقلاب فرهنگی -کمک )قانون بودجه سال 1364کل کشورجهت پرداخت هزینه های پرسنلی واداری وسایر هزینه های مربوط به شورایعالی انقلاب فرهنگی که دراین آئیننامه شورانامیده میشودبارعایت قانون بودجه سال 1364ازجمله تبصره های 29،31،34،38،60،63آن ومفاداین آئیننامه براساس موافقتنامه متبادله باوزارت برنامه وبودجه قابل مصرف بوده وازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 2-مسئول امورمالی شوراتوسط شوراتعیین وبه این سمت منصوب میشودومسئولیت درخواست وجه پرداخت هزینه هاونگهداری حسابهاو حفظ اسنادومدارک مالی ووجوه نقدینه هاواسنادواوراق بهاداروحساب اموال شورا رابعهده دارد.
ماده 3-وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئیننامه در حدوداعتبارتخصیص یافته ردیف 113600قانون بودجه سال 1364بادرخواست وجه مسئول امورمالی شورا(که بایدقبلابه وزارت اموراقتصادی ودارایی معرفی شده باشد)توسط خزانه به حساب بانکی شوراکه به همین منظور ازطریق خزانه نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشودواریزخواهدشد.استفاده ازحساب مذکورباامضای مشترک مقام موضوع ماده 4این آئیننامه یامقام مجازازطرف ایشان ومسئول امور مالی شورامجازخواهدبود.
ماده 4-مسئولیت تشخیص ،تعهد،تسجیل وصدورحواله بعهده دبیریایکی ازاعضاءاصلی شورابه انتخاب شورایامقام مجازازطرف وی خواهدبود. ماده 5-نصاب ونحوه انجام معاملات ونیزمیزان پیش پرداخت که از40% تجاوزنخواهدکردوتنخواه گردان وسپرده حسن انجام کاروهمچنین نوع ومیزان تضمینی که میبایست درقبال پیش پرداخت وباحسن انجام کار اخذگرددتابع ضوابط ومراتب مقرردربندهای "د"و"ه "تبصره 38قانون بودجه سال 1364میباشد.
ماده 6-کلیه اسنادهزینه های انجام شده ازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه بایدمتضمن مدارک ومراتب مذکوردربند"و"تبصره 38قانون بودجه سال 1364بوده وباامضای مشترک مقام موضوع ماده 4این آئیننامه ومسئول امورمالی شوراقابل احتساب به هزینه قطعی خواهدبود.
ماده 7-نحوه تنظیم ونگهداری حسابهای موضوع این آئیننامه تابع ضوابط مقرردربند"ز"تبصره 38قانون بودجه سال 1364میباشد.
ماده 8-کلیه اموال وتاسیساتی که ازمحل اعتبارموضوع این آئیننامه خریداری ویاایجادمیشوداموال دولتی محسوب میگردد.
ماده 9-مانده موجوه استفاده نشده اعتبارموضوع این آئیننامه باید حداکثرتاپایان فروردین ماه سال 1365 به حساب خزانه واریزگردد.
ماده 10-ایجادهرنوع تعهدازطریق مصرف اعتبارموضوع این آئیننامه برای سالهای بعدمجازنمی باشد.
ماده 11-دراجرای تبصره 31قانون بودجه سال 1364شورامکلف است فهرست هزینه هاوعملیات انجام شده موضوع اعتباراین آئیننامه را همراه باگزارش توجیهی هرچهارماه یکبارجهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری ارسال نماید.
ماده 12-مفاداین آئیننامه ازاول سال فروردین ماه 1364قابل اجرا میباشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11845
تاریخ تصویب :
1364/07/24
تاریخ ابلاغ :
1364/08/06
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :