جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده -تبصره ذیل به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361مجلس شورای اسلامی الحاق میگردد.
تبصره -تاتشکیل شورای اسلامی درهرشهر،وزیرکشوریاسرپرست وزارت کشورجانشین شورای اسلامی آن شهردرامورمربوط به شهرداریهاخواهد بود.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزیکشنبه بیست وهشتم مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 7/8/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11855
تاریخ تصویب :
1364/07/28
تاریخ ابلاغ :
1364/08/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :