جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 69 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح میگردد.
ماده 69- با تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی توسط نخست وزیریایکی از وزراء یاده نفرازنمایندگان مجلس برای رسیدگی به موردی که در دستورکارمجلس قراردارد،نوبت که به آن موردرسید،جلسه رسمی بصورت غیرعلنی درآمده وتقاضاکننده ادله خویش رامبنی بروجودشرایط اضطراری واقتضای امنیت کشوروبالنتیجه لزوم برگزاری غیرعلنی جلسه رسمی مجلس حداکثرتامدت 15دقیقه متوالیاویامتناوبادردونوبت ارائه نموده ویکنفربعنوان مخالف حداکثرتا15دقیقه صحبت کرده ومجلس درصورتی که بارای دوسوم حاضرین تصویب کرد،کاررسیدگی درجلسه غیرعلنی ادامه مییابدواگرمجلس به کفایت دلایل رای نداد،جلسه به حالت علنی بازگشته وبه روال عادی عمل خواهدشد.
تبصره 1-مصوبات جلسه غیرعلنی درصورتی معتبراست که باحضورشورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.
تبصره 2-تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشارمذاکرات ومصوبات جلسات غیرعلنی برای اطلاع عموم بامجلس است که باپیشنهادیکی از تقاضاکنندگان مذکوردراصل 69ومذاکره بنحومقرردرهمین ماده ،در جلسه غیرعلنی وتصویب اکثریت مطلق حاضرین درمجلس عملی میگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده ودوتبصره درجلسه روزیکشنبه چهاردهم مهرماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 7/8/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11856
تاریخ تصویب :
1364/07/14
تاریخ ابلاغ :
1364/08/20
دستگاه اجرایی :
مجلس شورای اسلامی
موضوع :