جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده -ازتاریخ تصویب این قانون ،قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 14/4/1360لغوودفترصدورمجوزخریدمسکن منحل میگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزدوشنبه بیستم آبانماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 23/8/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11868
تاریخ تصویب :
1364/08/20
تاریخ ابلاغ :
1364/09/05
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :