جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 66890 25/8/1364

هیئت وزیران درجلسه مورخ 22/8/1364بنابه پیشنهادشماره 38554 مورخ 20/8/64وزارت بازرگانی وپیشنهادشماره 210726مورخ 15/8/64 وزارت صنایع تصویب نمودند:
عبارت تاارزش یکصدهزارریال ازبند"الف "ماده 41آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات حذف گرددوبندزیربعنوان بند"ج "به ماده 41اضافه گردد:
ج -ورودوترخیص سایرکالاهابصورت بدون انتقال ارزموکول به موافقت وزارت بازرگانی است .موافقت کلی باورودکالاهای مذکورچنانچه ورود آنهاموکول به موافقت وزارتخانه های تولیدی باشدمنوط به کسب نظر ازوزارتخانه های مذکورخواهدبود.
تبصره -کالاهایی که برای واردات آنهاقبل ازابلاغ این مصوبه به وزارت بازرگانی توسط وزارت مذکورمجوزصادرگردیده همچنین کالاهایی که به استنادموافقت کلی وزارت بازرگانی قبل ازاعلام مفاداین مصوبه درجرایدخریداری گردیده پس ازارائه اسنادمربوط به خریدو تاییدآنهاتوسط وزارت بازرگانی چنانچه تاپایان سالجاری حمل وظرف مهلتهای مقرردرماده 34واردکشورشوندقابل ترخیص خواهندبود.
نخست وزیر-میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11868
تاریخ تصویب :
1364/08/22
تاریخ ابلاغ :
1364/09/05
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :