جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


ماده واحده -تبصره های ذیل به ماده 43قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361مجلس شورای اسلامی اضافه میگردد:
تبصره 1-درمواردیکه دولت قادربه پرداخت بصورت نقدی نیست می تواند باتوافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید.
تبصره 2-به وزارتیم کشاورزی ونیرواجازه داده میشوددرمواردیکه اراضی ،مستحدثات ،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که درمسیرشبکه آبیاری وزهکشی واقع وزمینهایی که دراجرای طرح غیرقابل استفاده میشودباتوافق مالک اززمینهایی که دراثراجرای طرح قابل کشت شده یابشودویااززمینهای مواتی که آماده واگذاری است ویادرمقابل حق اشتراک ازشبکه آبیاری به افرادمزبورداده شودومابه التفاوت ناشی ازبهای زمین وحق اشتراک رابصورت اقساطی پرداخت نمایند.
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزسه شنبه چهاردهم آبانماه یکهزارویسصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 19/8/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11868
تاریخ تصویب :
1364/08/14
تاریخ ابلاغ :
1364/09/05
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :