جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود به منظور:
الف - مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها.
ب - انجام پژوهشهای باستان شناسی و مردم شناسی و هنرهای سنتی .
ج - بررسی ، شناسایی ، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی - تاریخی کشور.
د - تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور تعمیر و احیا آثار، بناها و
مجموعه های با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیر سازمانی به نام "سازمان میراث فرهنگی کشور" به صورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد.
1 - مرکز باستان شناسی ایران (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عال )
2 - اداره کل هنرهای سنتی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
3 - مرکز موزه مردم شناسی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
4 - دفتر آثار تاریخی (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
5 - موزه ایران باستان (تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
6 - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (تابع وزارت ارشاد اسلامی )
7 - اداره کل موزه ها (تابع وزارت ارشاد اسلامی )
8 - اداره کل بناهای تاریخی (تابع وزارت ارشاد اسلامی )
9 - اداره کل کاخها (تابع وزارت ارشاد اسلامی )
10 - سازمان ملی حفاظت
آثار باستانی (وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی )
11 - اداره کل بیوتات (کاخ گلستان )
(وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی )
تبصره 1 - کلیه وظایف ، اختیارات ، کارکنان ، اموال منقول و غیر منقول ، دیون تعهدات ، مطالبات ، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمان میراث فرهنگی کشور منتقل می شود.
تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته ، حفظ، احیا و معرفی نماید.
تبصره 3 - آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به
اکثریت آرا هیاتی مرکب از وزرا فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسب تر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده می شود.
تبصره 4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را به خزانه واریز کند.
تبصره 5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه "سازمان میراث فرهنگی کشور" را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با
آن ملغی می باشد.
قانون مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه پنجشنبه دهم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 16/11/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11942
تاریخ تصویب :
1364/11/10
تاریخ ابلاغ :
1364/12/04
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :