جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 6 قانون اراضی شهری الحاق و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و تبصره موجود به عنوان تبصره 1 در متن قانون باقی خواهد ماند.
تبصره 2 - به دارندگان آن گونه اسناد عادی در مناطق جنگزده که به علت موقعیت منطقه در مهلت های مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تایید اسناد عادی خود نشده اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده می شود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه جهت تایید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تایید عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانی که
زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به طرحها و پروژه هایی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آنرا واگذار می نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 26/12/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
11974
تاریخ تصویب :
1364/12/22
تاریخ ابلاغ :
1365/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :